พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นของคนงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • โซเฟีย มะแซ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
  • อัญชลี พงศ์เกษตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • ชมพูนุช สุภาพวานิช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • จามรี สอนบุตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
  • มะการิม ดารามะ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการป้องกันตนเอง, ฝุ่นไม้, โรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

บทคัดย่อ

                  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นของคนงาน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นของคนงานโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 208 คน จากคนงาน 400 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งแบบประเมินความรู้มีค่าความเชื่อมั่นตามสูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR - 20) เท่ากับ 0.76 ส่วนพฤติกรรมมีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาคอัลฟา (α – Cronbach Coefficient) เท่ากับ 0.81  วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้ พฤติกรรม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นของคนงาน วิเคราะห์ด้วยสถิติไคสแควร์ และสถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

                  ผลการศึกษาพบว่า คนงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 77.4 อายุระหว่าง 30 - 39 ปี ร้อยละ 38.5 ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 52.4 สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.9 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 91.8 มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 97.6 ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 98.6 และไม่เคยอบรมการป้องกันฝุ่น ร้อยละ 80.8 คนงานมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นอยู่ในระดับดี จำนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 โดยเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นของคนงาน (P<0.01)  และความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นของคนงานในทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง (r=0.514 , P <0.01)

                  ดังนั้น โรงงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาล ควรมีการอบรม เพิ่มสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือการจัดการรณรงค์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากฝุ่นและส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม ให้กับคนงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา โดยเฉพาะกลุ่มเพศชายซึ่งมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นต่ำกว่าเพศหญิง จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่นของคนงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราสูงขึ้น  

References

Bloom, B.S., Hastings, J.T. & Madaus, J.F. (1971). Hand book on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: Mc Graw-Hill Book Company.

Boonpleng, N. (2010). Relationship between health beliefs and health behaviors in the prevention of silicosis. of stone mill workers, Mueang District, Surin Province. Medical Journal of Sisaket, Surin, Buriram Hospital, 25(1), 1-9. (in Thai)

Department of Health. (2015). Guidelines for surveillance of risk areas from air pollution. 2nd edition. Bangkok: The Agricultural Cooperative Association of Thailand. (in Thai)

Department of Industrial Works. (2019). Rubber wood processing. Retrieved 30 Jul 2020, from

http://www2.diw.go.th/I_Standard/Web/pane_files/Industry3.asp. (in Thai)

Ekburanawat, W. (2019). Occupational disease prevention. Retrieved 30 April 2022, from https://www.summacheeva.org/article/prevention. (in Thai)

Environmental and occupational department. (2022). Health risks and occupational diseases in the industrial sector. Retrieved 30 April 2022, from http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/108. (in Thai)

Hattapradit, F., Bunlao, S., & Ompranam, K. (2020). The association between occupational health hazards perception and safety behavior among workers of rubber wood factory. Disease Control Journal, 46(2), 142-151. (in Thai)

Inwanna, B., Jirapongsuwan, A., & Klampakon, S. (2015). Factors predicting behavior for preventing danger from dust of rice mill workers in the lower northeastern region. Journal of Public Health Nursing, 29(2), 16-28. (in Thai)

Kasempipatpong, J., & Suthiprasert, T. (2015). Factors related to health promotion and disease prevention behaviors of Chao Phraya Yommarat Hospital personnel Suphan Buri Province. Journal of Health Science, 24(1), 41-49. (in Thai)

Khongsree, S., Incharoen, S., & Thepaksorn, P. (2018). Health Hazard Assessment and Respiratory Symptoms of Para rubber Wood Sawmill Workers in Trang Province. Thai Journal of Public Health and Health Sciences, 1(1), 47-64. (in Thai)

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Educational and Psychological Measurement. 30: 607-610.

Labkha, J., Siriboonphipatana, J., & Thongsim, T. (2017). Stone dust preventive behavior of stone mill staff in Nam Yuen District, Ubon Ratchathani Province. Journal of Science and Technology, 19(1), 71-82. (in Thai)

Ngoenchari, J. (2007). Respiratory symptoms and lung function of employees in wood processing plants in Nakhon Si Thammarat Province. A thesis for the degree of Master of Science, Chulalongkorn University. Bangkok. (in Thai)

Phokwinphudisnan, R. (2008). Dust hazard awareness and preventive behavior of ceramic factory workers. A thesis for the degree of Master of Science. Chiang Mai University. Chiang Mai. (in Thai)

Prasitratthasin, S. (2007). Research Methods in Social Science. 14th edition. Bangkok: Pimplak Publishing House. (in Thai)

Royal Academy. (2011). Royal Institute's Dictionary 2011 Chalermprakiat His Majesty the King on the occasion of the royal ceremony the auspicious occasion of the birthday 7 rounds 5 December 2011. Bangkok: Royal Institute. (in Thai)

Songkhla Provincial Industry Office. (2019). Information about rubber wood processing plants in Songkhla Province in 2019. Songkhla. (in Thai)

Songkhla Provincial Statistical Office. (2019). Situation analysis report of Songkhla Province.

Songkhla. (in Thai)

Thetkatuek, T. S. (2008). Occupational health and safety. 3rd edition, Bangkok: O.S. Printing House. (in Thai)

Wongsakoonkan, W., Mangkornthong, & S., Tiangthae, P. (2018). Pesticide usage Behavior and Cholinesterase Blood Level of Farmers: Case Study of Latlumkaeo District, Pathumthani Province. Ratchaphruek Journal, 16(1), 55-64. (in Thai)

Yoosuk, W. (2012). Occupational safety. Bangkok: Thai Wattana Panich. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01 — Updated on 2022-06-01

Versions