การพัฒนารูปแบบการดูแลทารกโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลางในมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตร ก่อนกำหนด หอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ผู้แต่ง

  • ฉฏาธร ปรานมนตรี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัด นครสวรรค์
  • สิริกานต์ แรงกสิกร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัด นครสวรรค์
  • วรรณภา ตั้งแต่ง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัด นครสวรรค์
  • วรรณนี รังผึ้ง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัด นครสวรรค์

คำสำคัญ:

พัฒนารูปแบบ, ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง, มารดาวัยรุ่น, ทารกเกิดก่อนกำหนด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลทารกโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลางในมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตรก่อนกำหนด  ศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาวัยรุ่นและทารก 30 คน พยาบาล 20 คน การวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน 1) วิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ 3) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 4) ประเมินผลและปรับปรุง 5) ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา และสรุปผล  เครื่องมือวิจัยคือ รูปแบบการดูแลทารก  แบบประเมินความรู้ของมารดาและพยาบาล แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้รูปแบบของพยาบาล  แบบประเมินความรู้มารดา ความรู้พยาบาล ความพึงพอใจ ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ค่าความเที่ยง 0.84 0.73 0.89 วิเคราะห์ด้วยสถิติ แจกแจงความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที

สรุปผลการวิจัย 1) รูปแบบการดูแลทารกโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลางประกอบด้วย การสร้างสัมพันธภาพกับมารดา การให้ข้อมูลสภาพแวดล้อมในหอผู้ป่วย การให้ข้อมูลพฤติกรรมทารก การสอนสาธิตกิจกรรมดูแลบุตร การเสริมพลังมารดา  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมสหสาขา 2) ความรู้ของมารดาก่อนและหลังใช้รูปแบบแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p< 0.001)  3) ความรู้การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดของพยาบาลก่อนและหลังใช้รูปแบบแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p< 0.001) 4) ความพึงพอใจการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก (Mean =4.25, SD =0.53)และ 5) ทารกได้รับนมแม่ร้อยละ 96.60

References

Department of Health. (2018).Health status of mothers and perinatal infants. [Internet]. Retrieved

October 2019 from http: //www.hp.anamai.Moph.go.th

Department of Health Service Support. (2016). Breast feeding in the first 6 months under

accelerated powered up. The Powdered milk.[Internet]. Retrieved 12 November ,2019 from http://www.thaipost.net/main/detail/14807

Neonatal record. (2020). Neonatal record in Neonatal intensive care unit. Sawanpracharak Hospital.

Lertsakornsiri M. (2014). Factors associated with unwanted adolescent women

pregnancy in the perceived of the first year students at Saint Louis college. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15 (1), 90-98. (In Thai)

Rongluen S, Talengjit P, Siriborira S. (2012). Unwanted pregnancies in Teenagers: A survey of

problems and needs for health care support. Siriraj Nursing Journal , 3(2),14-28. (In Thai)

Yimyam S ,Khnsung P. (2019). Brerast feeding promotion among adolescent Mothers. Nursing

Journal, 46 (1), 239-250. (In Thai)

Bica, O. C., & Giugliani, E. R. J. (2014). Influence of Counseling Sessions on the Prevalence of

Breastfeeding in the First Year of Life: A Randomized Clinical Trial with Adolescent Mothers and Grandmothers. Birth, 41(1), 39-45.

Pumprayool P, Kantaruksa K, Supavitipatana B. (2016). Effect of Primiparous Women Preparation

on Maternal Role Attainment. Nursing Journal, 43(4), 33-43. (In Thai)

Sangthawesin W. (2011). Preterm. Thailand Medical Services Profile 2011 – 2014, 13-21.

(In Thai)

Pumprayool P, Kantaruksa K ,Supavitipatana B. (2016). Effect of Primiparous Women Preparation

on Maternal Role Attainment. Nursing Journal, 43(4), 33-43. (In Thai)

Waraporn Sangthawesin. (2011). Preterm. Thailand Medical Services Profile 2011 – 2014, 13-21.

(In Thai)

World Health Organization. (2018). Breast feeding: Foundation for Life.[Internet]. Retrieved 31

July, 2019 from https://www.figo.org/news/breastfeeding-foundation-life

Watcharaach J, Meelai W, Pitaksil A, Kampang P. (2017). Competency in critical neonatal care of

professional nurses, Health Service Provider Board Office 6, Ministry of Public Health . Journal of health science research, 11 (1), 99-109. (In Thai)

Heuer L. (1993). Parental stressors in a pediatric intensive care unit. Pediatric Nursing,19, 128 - 131.

Freeman K. O’Dell C, Meola C. (2004). Parental stress and coping with critically ill child in PICU

. Journal of Pediatric Oncology Nursing , 21, 87-97.

Johnson, B. H. (2000). Family-centered care:Four decades of progress. Families,Systems, &Health,

(2):137-56.

Kenton, W. (2015). Research and development (R&D). [Internet]. Retrieved 20 October 2020

from https://www.investopedia. com/terms/r/randd. asp

Cohen J. (1992). Quantitative methods in psychology: A power primer. Psychol Bull, 112 (1): 155-

Jeeraphaet K. (2016). Holistic newborn care. [Internet]. Retrieved 14 October 2519 from

http://hpc9. anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid= 965&filename=

amazing_day

Baral, Uprety and Lamichhane. (2016). Focus group discussion.[Internet]. Retrieved 20

November ,2019 from

https://www.herd.org.np/uploads/frontend/Publications/PublicationsAttachments1/148 5497050-Focus%20Group%20Discussion_0.pdf.

Nuttaphong Phalalop. (N.D.). Learning according to Bloom's .[Internet]. Retrieved 19

March 2020 from http://www.gotoknow.org/post/ 391886

Thitiporn Rueankul. (2019). Effect of Discharge Teaching Program on Readiness for Hospital

Discharge Among First-time Mothers. Nursing Public Health and Education Journal,

, 40-51. (In Thai)

Hayeese et al. (2019). Premature Infants : A care and Post- Discharge Follow – Up Model. Princess

of Naradhiwas University Journal.12, 1-14. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-06