พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • พรรณภัทร สินธุแปง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา
  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในคลินิกโรคปอดอุดกั้นรื้อรังโรงพยาบาลนาหม่อม จ.สงขลา จำนวน 128 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G* Power สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายแบบจับฉลากแบบไม่คืนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนได้ค่า IOC ระหว่าง .67- 1.00  และหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t- test

ผลการวิจัยพบว่า 1)พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( = 3.32, S.D. = 0.25) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้ยาสูดพ่นที่ถูกวิธี( =3.73, S.D. =0.35) ด้านที่ต่ำสุดคือ ด้านบริหารการหายใจ ( =2.70, S.D. =0.53)  2)ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอายุ และระยะเวลาที่เป็นโรคต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p<0.05) ส่วนตัวแปรด้านเพศ และภาวะแทรกซ้อนหรือโรคร่วมไม่แตกต่างกันทางสถิติ

     ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคลินิกบริการโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า60ปีและระยะเวลาที่เป็นโรคน้อยกว่า10ปีโดยการจัดปฐมนิเทศผู้ป่วยรายใหม่และประเมินติดตามต่อเนื่องด้วยทีมสหวิชาชีพ

References

Ananchaisub, T., (2012). Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Chronic Obstructive

Pulmonary Disease in Primary Care SongKhla Nakarin Hospital. Faculty of

Community Medicine Faculty of Medicine Prince of SongKla University. (in Thai)

Benisamaal, A. (2011). Effective Medical Care Program to Health Promotive Behaviors and

Quality of Life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients: A Case Study of

Thungyangdaeng Hospital. Pattani Province. Graduate school Yala Rajabhat University.

(in thai)

Duangnil, P. (2014). The Development of self-management promotion for COPD patients in

the outpatient Department Chakkarat Hospital Nakhon Ratchasima Province,

Independent Study, Master of Nursing Science Department of Adult Nursing Faculty

of Nursing Khon Kaen University. (in thai)

Duangpaeng, S., Baramee, J., (2012). Symtom Clusters and Quality of life in Person with

COPD. Full Report Project, Facuty of Nursing Burapha University. (in thai)

Fraenkel, R. J., Wallen, E. N. & Hyun, H. H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education. (8th ed). New York: McGraw-Hill.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2019). Global strategy for the diagnosis,

management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2020). Global strategy for the diagnosis,

management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease.

Hair,F.J., Black, C. W., Babin, J. B. & Anderson, E. R. (2010). Multivariate Data Analysis.

(7th.ed).New Jessey: Pearson Education.

Health Data Center, Ministry of Public Heath. (2019). Chronic Obstructive Pulmonary Diseases

(COPD), Central Chest Institute of Thailand Development Model treatment for Patients with COPD. Available from: https://dhes.moph.go.th/wp-

content/uploads/2019/01/8.-one-page-COPD-edit-8-10-61.pdf

Kerdsin, S., Supanchaimat, P., (2016). Outcome of Service Development Programme on

Within -28- Days Readmissions of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD)

Patients: a Case Study of Somdejphrajaotaksinmaharaj Hospital, Tak Province. Journal

of health Science, 2016; 25(2): 246-254. (in Thai)

Nakasaney, S., (2016). Self-Healthcare Behavior of the elderly in Bangkok. Granted by

Rajamangala University of Technology Rattanakosin Fiscal year 2016. (in Thai)

Namom Hospital, (2019). Annual Report 2019: Patient with COPD Report 2019, Songkhla Province,

(in Thai)

Nawsuwan, S., Nawsuwan, K., (2017). Self-Care Behaviors of Patients with Asthma. Nursing Pubic

Health and Education Journal. 18(1): 28-38 (in thai)

Orem, D.E. (1995). Nursing: Concepts of Practice. Missouri: C. V. Mosby.

Phuvipirome, T., Chalanuwat, C., Jarusombat, L., (2014). Effects of Pulmonary Rehabilitation

Program with Palunglompran on Exercise Tolerance, Dyspnea, and Self-efficacy to

Control Dyspnea in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Nursing

Journal of the Ministry of Public Health: 24(1) 149-161. (in thai)

Singchangchai, P., khampalikhit, S., Nasae, T., ( 1996). Nursing Research: Principles

and Processes, 2nd edition, Songkhla: Print Template. (in Thai)

Sukwanno, S., (2008). Self-Care of the healthy elderly: a case study of Nakorn Thai Subdistrict

Phitsnulok Province, Thesis in Master of Nursing Science Program in Community Health

Nurse Practitioner, Naresuan University. (in Thai)

Thoracic Society of Thailand under Royal Patronage, (2017). Recommendations for the care

of patients with COPD in 2017. Bangkok. Beyond Enterprise Company Limited. (in

Thai)

Triprakong, S., Sangmanee, W., Thavalphasit, K., (2012). Factors Influencing Exercise

Behavior of Nursing Department Personal in Songklanagarind Hospital, The Journal of

Faculty of Nursing Burapha University, 20(2): 75-92. (in Thai)

Wiratchai, N. (2012). Statistics to use. Bangkok: Partnership. Limited Icon Printing. (in Thai)

Witheethamsak, P., Duangpaeng, S., (2017). Predicting Factors of Physical Activity Among Patients

with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Journal of Nursing Division , 44(3): 58-79. (in Thai)

………………………….

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-29