ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก: ศึกษาเปรียบเทียบ หมู่บ้านปลอดโรค กับหมู่บ้านที่มีการระบาดของโรคในตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผู้แต่ง

  • พุทธิพงศ์ บุญชู Sirindhorn College of Public Health,Trang

คำสำคัญ:

พฤติกรรมกรรมการป้องกันและควบคุมโรค, โรคไข้เลือดออก, การระบาดของโรค, การเฝ้าระวัง

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความรู้ เจตคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชนในหมู่บ้านปลอดโรคกับหมู่บ้านที่มีการระบาด และ(2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่เป็นตัวแทนครัวเรือน จำนวน 266 คน ประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีการระบาด 149 คน และหมู่บ้านที่ปลอดโรค 117 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคสแควร์ และสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

 ผลการวิจัย พบว่า หมู่บ้านปลอดโรค กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับสูง เจตคติระดับดี การรับรู้ระดับปานกลาง พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค ระดับดี หมู่บ้านที่มีการระบาด กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ระดับปานกลาง เจตคติระดับดี การรับรู้ระดับปานกลาง พฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรค ระดับดี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่บ้านปลอดโรค คือ ด้านความรู้ เจตคติ การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัว การได้รับการอบรม การได้รับข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ป่วยของตนเองและญาติ หมู่บ้านที่มีการระบาด คือ ด้านเจตคติ

References

Anukul, P. (2008). People’s Participation in the Prevention and Controlling of Dengue

Haemorrhagic Fever : A Case Study of Wangwiset Municipality Wangwiset District, Trang

Province. Master’s Thesis, Faculty of Public Health. Songkhla Rajabhat University.

(in Thai)

Becker M. Marshall H., and Maiman, luis M. (1974) The Health Belief Model of Sick Role

Behavior. Health Education. 2(4): 409-429.

Best, J.W. (1977). Research in Education. (3rd ed). London : New .Jersey: Prentice-Hall.

Bloom, B. S. (1968). Learning for Mastery. UCLA Evaluation Comment, 1(2), 1–8.

Bumrungrat, T., Leethongdissakul, S. (2020). The Community empowerment model for Dengue

Hemorrhagic Fever Prevention in Sam Suan Sub – District, Ban Thaen District,

Chaiyaphum. Journal of MCU Nakhondhat, 7(7), 135. (in Thai)

Chankong, W. (2015). Epideiology: Public health problems. (2nd ed.). Nonthaburi Sukhothai

Thammathirat Open University Press.

Chansintop, S. (2014).Relationship between perceived hazardous of second-hand smoke

and health behavior among Muslim smokers’ family members, Narathiwas Province.

Thai Journal of Nursing, 63(1), 28-34. (in Thai)

Chonpracha, S. (2007). The development of non-formal education training curriculum for

teachers in school under Chiengrai Educational 2. (Doctoral dissertation,

Srinakharinwirot University , Bangkok ). Retrieved from http://tdc.thailis.or.th/tdc.

Department of Disease Control. (2019). Dengue Fever Forecast Report 2019.

Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Junsumpall, C. (2018). Dengue Haemorrhagic Fever Prevention Behaviors of The People In

Klong Thamtabun Rahang Subdistrict, Lad Lum Keaw District, Pathumthani Province. 6th

National and International Conference 105. (in Thai)

Keawwandee, N.,Siriswang,W., & Borriharn, S. (2015). Factors Relating to the Participation of

People in Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Nakornjaedee

Subdistrict Pasang District, Lamphun Province. National and International Conference

Interdisciplinary Research for Local Development Sustainability (Proceeding).73 (in Thai)

Keiwkarnka, B. (2015). Health Education and public Relations for Public Health Work: Health

behavior theory. (3th ed.). Nonthaburi Sukhothai Thammathirat Open University Press.

Kerttanapordee, P.,Wiwanitchakit, W., & Deeying, G. (2015). Prevention and Control

Behaviors on Dengue Hemorrhagic Fever of Party Health Network in Muang District,

Buriram Province. Journal Research and Development Institute Buriram Rajabhat

University. 10 (2). 84. (in Thai)

Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities.

Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Kumsri, S. (2018 ). Health belief and Dengue hemorrhagic fever preventive behaviors

among population of Pak-Nam sub-district, Bang-Kla district, Chachoengsao province.

J Med Health Sci, 25(2), 1 (in Thai)

Machagad, W. (2009). Factors Affecting Community Participation Behavior Level for

Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Tumbol Klongkong,

Amphur Mueang, Samut Songkhram Province. Master’s Thesis, The Graduate School,

Kasetsart University. (in Thai)

Mattawangkul, Ch., Ploykaew, P., Thawanseriewattana, A., Sitthichad, A., Noisiriwattana, T.

(2018). Factors Associated with Preventive Behavior and Disease Control of Dengue

Hemorrhagic Fever among People in the Responsible Area of Sai – See Subdistrict

Health Promoting Hospital, Samutsakhon Province. Journal of Nursing, Siam University,

(34), 34-48. (in Thai)

Pohomsiri, C., (2015).The relationship between perceptions, attitudes and practices

towards Dengue Hemorrhagic Fever prevention of the population in Khok Samrong

District, Lopburi Province. Journal of Preventive Medicine Association of Thailand,

(1), 66. (in Thai)

Promlar, V., Makasawat, R. (2017).The Participation of Ban Mai Community in the control and

protection of dengue hemorrhagic fever. Journal of Suvarnabhumi Institute of

Technology (Humanities and Social Sciences) 3, 105. (in Thai)

Sornkaew, W. (2020). Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control Behaviors among

People in Chawang District, Nakhon Si Thammarat Province. Thai Journal of Public

Health and Health Sciences, 3(2), 13. (in Thai)

Sukuntapun, P., Malatong, P., Premjit, K., & Roodpipud, S.,(2008). Health Promotion

Behaviors of Caregivers for Preschool Children in Child-Care Genters in Nonthaburi

Province. Journal of health science, 2(1), 16. (in Thai)

Sukwatjanee, A. (2015). Factors affecting Infection Prevention Behavior among Nurses Working

at Emergency Rooms. Journal of Behavioral Science for Development. 7(1), 254.

(in Thai)

Thai Health Promotion. (2019) News reports on the situation of dengue fever in Trang

Expedite surveillance. Retrieved 15 October 2019 from

https://www.thaihealth.or.th/Content/49167. (in Thai)

Trang Provincial Public Health Office. (2019). Annual Report 2019: Trang Province

Dengue Hemorrhagic Fever Report 2019. Trang. (in Thai)

Unahalekjit, P. et, al. (2017). Factors Correlated to Participation of Community Leaders in

Prevention and Control of Hemorrhagic Fever. Journal of Nakhonratchasima College,

(2), 74. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-21