ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก

-

ผู้แต่ง

  • บุญประจักษ์ จันทร์วิน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  • อัญชนา วิชช์วัฒนางกูร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  • อุษา จันทร์แย้ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
  • สุธาสินี เจียประเสริฐ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล, ทักษะในศตวรรษที่ 21, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช สถาบันพระบรมราชชนก ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 ที่ศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 163 คน ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามทักษะในศตวรรษที่ 21 เก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม 2563 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติอ้างอิง คือ Independent t-test และใช้ One-way ANOVA ได้แก่ Fisher’s Least Significant Difference.

ผลการศึกษาพบว่า ระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยสูงทุกด้าน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สะสม (GPA) บทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และร้อยละในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่แตกต่างกันมีระดับทักษะในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุที่แตกต่างกันมีทักษะในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน ได้แก่ ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม คือ อายุ ≤ 19 ปี กับอายุ 20 ปี และชั้นปีที่กำลังศึกษาที่แตกต่างกัน มีทักษะในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน ได้แก่ (1) ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม คือ ชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 2 กับชั้นปีที่ 4 และ (2) ทักษะความร่วมมือ คือ ชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทางสถิติที่ 0.05  

            ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะให้ คือ ควรจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธภาพระหว่างชั้นปี ไม่เป็นกิจกรรมที่รับผิดชอบของแต่ละชั้นปี และวิทยาลัยควรทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้กับนักศึกษาโดยให้มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม

References

Baimai, C., Khayai, S & Wanluprare, N. (2019). 21st Century Skills of the Graduates at Faculty

of Business Administration, Maejo University. Journal of Graduate School of Commerce

Burapha Review, 14(1): 58-73.

Best, J. W. (1977). Research in Education. (3rd ed). New Jersey: Prentice hall Inc.

Phunthaprawat.

Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat. (2019). Master Plan 2019. Nakhon Si

Thammarat. (in Thai)

Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat. (2020). Student Manual of Nursing

Sience 2020. Nakhon Si Thammarat. (in Thai)

Jamduang, T. (2018). Guidelines for Learning and Innovation Skills Development of Silpakorn

University’s Student Follow Thailand 4.0 Policy. Journal of Management Science

Nakhon Pathom Rajabhat University, 5(2): 146-160.

Junwin, B. & Kanchanaaree, S. (2020). Factors Influencing of Students Activities to Develop 21st

Century Learning Skills of Nursing Students, Boromarajonani College of Nursing Nakhon

Si Thammarat Praboromarajchanok Institute. Journal of MCU Nakhondhat, 7(10): 300-

Kaewmanee, C. (2019). 21st Century Skills of the Undergraduates Boromarajonani College of

Nursing Sunpasitthiprasong. Journal of health Science Boromarajonani College of

Nursing Sunpasitthiprasong, 3(3): 11-27.

Khaemmanee, T. (2012). Teaching Science: Kenowledge for the Organization of an Effective

Learning Process. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Kuakiatkan, U. & Saengsawang, W. (2021). The 21st Century Administrative Skills of School

Administrators Under Chachoengsao Vocational Institues. Journal of MCU Social

Science Review, 10(3): 68-80.

Naewchampa, M., Khunkhet, S., Thongkam, B., Pimsri, S., Pronprapai, S. & Leatnaweepron, S.

(2018). The Development of 21st Century Learning for Students Ubon Ratchathani

Rajabhat University. Journal of Srivanalai Vijai, 8(2): 109-116.

Neelayothin, A. (2016). Indicators of Student Skills In the 21st Century for Basic Education: A

Development of Structural Relationship Model. (Master of Education Thesis). Mahamakul

University, Faculty of Education. (In Thai)

Noimanop, K., Ngammeerith, N., Intasin, T. & Phowa, N. (2019). Comparison of Life Skills among

Primary School Students under Buriram Primary Education Service Area Office 1. MBU

Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 8(1): 294-303.

Office of the Higher Education Commission. (2008). Higher Education Development Plan no10

(2008-2011). Bangkok: Chulalongkorn University Printing house. (in Thai)

Panich, W. (2013). Building learning to 21st Century Skills. Bangkok: Siam Commercial Foundation.

(in Thai)

Phosri, R. (2006). Quality Building Tools for Research. Uttaradit. Faculty of Education Uttaradit

Rajabhat University. (in Thai)

Phrompuy, C. & Phrompuy, P. (2019). Synergistic Leadership Characteristics of Student Teacher

Professional Certificate Program Faculty of Education and Liberal Arts Nakhon Ratchasima

Province. Journal of Nakhonratchasima College, 13(3): 88-101.

Rongmuang, D. (2019). Learning Atmosphere, Satisfaction with Learning Management in 21st

Century and Academic Achievement among Bachelor in Nursing Science Students. The

Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(1): 167-177.

Tangnoi, K. (2012). Students’ Satisfaction Towards of Student Activities at Suan Sunandha

Rajabhat University. Research and Development Journal, 4: 51-59.

Thanormchayathawat, B., Ratchathawan, R. & Wiriyasirikul, N. (2019). Factors Influencing the

Development of 21st Century Learning Skills among Nursing Students in Nakhon Si

Thammarat. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health,

(Special edition): 91-105.

Thi Thu Ha, N. & Jongkonklang, S. (2018). A Study of 21st Century Learning Skills for High

School Students in Cao Bang Province, Vietnam. KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Study), 6(2): 14-24.

Turner, K., Leungratanamart, L., Niranrat, S.,Jarnarerux, J.,Watanakull, B. & Reunreang, T. (2015).

Twenty First Century Skills of Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing,

Chonburi. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 25(2): 178-193.

Salo, P. (2017). Needs to Strengthen 21st Century Skills of High School Students in Bangkok

Metropolition Area 1. Veridian E-Journal Silpakorn University, 10(3): 785-799.

Sriwiset, W. & Wongkumsin, T. (2014). Internal Locus of Control, Self-Regulation Learning,

Social Skills and Helping Relationship of Nursing Students at a College of Nursing,

Ministry of Public Health. Journal of Social Sciences and Humanities, 40(1): 54-68.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-06