บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง

  • ธีรพล เงินมูล โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี

คำสำคัญ:

บรรยากาศองค์การ, คุณภาพชีวิตการทำงาน, โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับบรรยากาศองค์การ (2) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประชากรคือบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 1,280 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 285 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้ค่าความตรง (IOC) 0.90 และค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าตามวิธีของคอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของบรรยากาศองค์การ 0.88 และคุณภาพชีวิตการทำงาน 0.80 สถิติที่ใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ

          ผลการวิจัยพบว่า (1) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  อายุเฉลี่ย 36.74 ปี นับถือศาสนาอิสลาม สมรสแล้ว มีบุตร 2 คน ภูมิลำเนาอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายได้ 20,001 – 30,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานในพื้นที่ 4-11 ปี (2) บรรยากาศองค์การอยู่ในระดับดี  (3) ภาพรวมคุณภาพชีวิตการทำงานอยู่ในระดับดี และ (4) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน คือ เพศ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การฝึกอบรมพัฒนา ความมั่นคงของงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงาน การปกปิดตนเองจากความผิด และความยืดหยุ่นในการทำงาน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

 

References

Arunee, E. (2002). Study of the relationship between personal factors Participation in the work Organizational atmosphere and quality of working life of active nurses Hospital center Southern region. (Master of Nursing Science Thesis Not published). Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)
Beal, M. (1974). Leadership and dynamic group action (6th ed). Amuse: The Iowa State University Press.
Campbell, R. F. et al (1977). On the Nature of Organizational Effectiveness in New Purposetives on Organizational Effectiveness.Edited by paul S.Goodman and Johannes M.Pennings and Associates.San Francisco:Jassay Bass.
Davis,K. (1977). Human behavior at work. New York: McGraw-Hill.
Jintana, N. (2009). Work life quality of professional nurses in hospitals in the three southern border provinces. (Master of Nursing Thesis). Chulalongkorn University, Bangkok. (in Thai)
Jutharat, S. (1998). Perception of organizational atmosphere and stress of personnel in Taksin Hospital. (Master of Arts Thesis Department of Industrial Psychology And the Faculty of Arts), Thammasat University, Bangkok. (in Thai)
Jutawadee, K. (2000). Study of the relationship between personal factors. Characteristics and corporate atmosphere and quality of working life of active nurses. Hospital under the Ministry of Defense. (Master of Nursing Science Thesis Not published). Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)
Kanittha, T. (2005). Relationship between personal factors, corporate engagement. Participation in the work of personnel and the quality of work life of nurses in hospitals under the Medical Bureau. Chulalongkorn University Bangkok. (in Thai)
Litwin,G.H., &Stringer.R.A. (1968). Motivation and Organization Climate. Bonton:Havard University Press.
Maslow Abraham. (1970). Motivation and Personnality. New York:Harper and Row Publishers.
Nittaya, P. (2002). Relationship between personal factors and individual factors. Commitment to the organization And quality of working life of registered nurses Hospital affiliated with the university. Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)
Pannipa, M. (2008). Organizational climate dimensions affecting quality of working life of private school teachers in khon kaen province. Loei Rajabhat University, Loei. (In Thai)
Pranee, S. (2005). Organizational climate awareness and working motivation of community hospital nurses. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province (Independent study Master of Science degree). Kasetsart University, Bangkok. (In Thai)
Prapatsorn, C. (2001). Quality of Life Factor Analysis of Hospital Nurse Center. (Master of Nursing Science Thesis Not published). Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)
Subin, B. (2008). Study of organizational atmosphere. With the quality of working life of personnel Somdej Phrachao Taksin Maharaj Hospital, Tak Province. (Self-Study, Master of Public Health Not published). Naresuan University. Phitsanulok. (In Thai)
Sumalee, T. (2014). Relationship between organizational climate and teacher performance satisfaction. A child caretaker in a child development center Under the local government organization Kanchanaburi Province. (Independent Study, Master of Education). Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi. (in Thai)
Thongchai, R. (2020). Factors affecting the quality of work life of personnel. Under the Office of the President Burapha University Burapha University, Chonburi (in Thai)
Worawit, C. (1998). Quality of life of registered nurses. Under the Ministry of Public Health. In Saraburi (Master of Nursing Science Thesis Not published). Mahidol University, Bangkok. (In Thai)
Yanisa, L. (2004). Relationship between personal factors. Ethical atmosphere in the factory of the nursing group Quality of work life With the commitment to the organization of professional nurses General hospital (Master of Nursing Science Thesis Not published). Chulalongkorn University, Bangkok. (In Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-19