ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้แต่ง

  • กุสุมาลย์ น้อยผา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • พิมพิมล บัวสงค์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำสำคัญ:

ความคาดหวังของผู้ปกครอง, การจัดการเรียนการสอน, หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองของนิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 135 คน โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต อยู่ในระดับมาก ( =4.42, S.D.=0.46) และผู้ปกครองมีความคาดหวังต่อคุณภาพอาจารย์ในหลักสูตรมากที่สุด ( =4.51, S.D.=0.54) เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครอง ต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตาม ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ พบว่า ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพที่แตกต่างกัน มีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน (p>0.05)

 

References

Anchuen, K. (2014). The Quality of Life Suranaree University of Technology. Research report. Suranaree University of Technology. (in Thai).

Bachelor of Thai Traditional Medicine Program, Thaksin University. (2017). Structure of Bachelor of Thai Traditional Medicine Program [Online]. Retrieved September 30, 2020, from https://www.fhss.tsu.ac.th/ttm/index.php. (in Thai).

Best, J., & Kahn, J. V. (1993). Research in Education. 7th ed. Boston: Allyn and Bacon.

Buachan, A. and Darbavasu, S. (2017). Guardians’ Expectation of the Student Quality in Banhadsaidum School. The Proceedings of Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary, 16 March 2017 at Suan Sunandha Rajabhat University, 3158-3170. (in Thai).

Chaodee, S. (2008). A study on Expectation of Parent toward Educational Management at 2 Municipal School (Wat Nai), Primary Education Level 2 under the Samutprakan Municipality, Samutprakan Province. Thesis of the Degree of Master of Education Program in Educational Administration. Burapha University. (in Thai).

Chomchat, K., Jiwju, N. and Charunsrichotikomjorn, W. (2017). Parents' Expectation on Accounting Program Students of Kampheang Phet Rajabhat University Maesot. The Proceedings of the 4th National conference KPRU, 22 December 2017 at Kampheang Phet Rajabhat University (Maesot Campus), 498-507. (in Thai).

Chomjankam, S. (2017). The Parent’s Expectation toward Student Quality of Thung Khru Temple School, Khet Thung Khru, Bangkok. Online Journal of Graduate Student, Faculty of Educatin (JGED), Ramkhamhaeng University, 1-18. (in Thai).

Intharapan, P., Phuangsomjit, C., Buathong, S. (2020). Factors Affecting Parents’ Decision Making in Sending Therir Children to Study at Mattayom Suksa IV Level at the Princess Chulaphorn’s Science High School in the Central and Eastern Regions. Panyapiwat Journal, 12(3),270-283. (in Thai).

Jutha, M. (1999). Educational Psychology. Bangkok: Thai Wattana Panich. (in Thai)

Kojongdee, P. (2009). A study on Expectation of Parent toward Educational Management at Ban Laem Thaen School under the Chonburi Secondary Educational Service Area Office 1. Thesis of the Degree of Master of Education Program in Educational Administration. Burapha University. (in Thai).

Musika, J. (2016). The Parent’s Expectation toward Education Management of Henghua School, Chon Buri Province. Independent Study of the Degree of Master of Education Program in Educational Administration. Burapha University. (in Thai).

Office of the Higher Education Commission. (2017). Thai Qualifications Framework for Higher Education [Online]. Retrieved July 30, 2021, from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/271/8.PDF. (in Thai).

Phaelukin, J. (2013). A study on Expectation of Parent toward Educational Management at Kanchanapisekwittayalai Chachengsao School under the Sumutprakan Secondary Educational Service Area Office 6. Thesis of the Degree of Master of Education Program in Educational Administration. Burapha University. (in Thai).

Srisa-aad, B. (2010). Introduction to Research. 5th Ed. Bangkok: Suveeriyasaan Press. (in Thai).

Saengyai, B. (2012). A study on Expectation of Parent toward Educational Management at Traimudomsuksanomklao Sumutprakan School under the Sumutprakan Secondary Educational Service Area Office 6. Thesis of the Degree of Master of Education Program in Educational Administration. Burapha University. (in Thai).

Suwannathat. J. (2004). Developmental psychology. Bangkok: Pattanasuksa. (in Thai).

Vatanapakorn, P. and Phonprapruit, S. (2014). The Study of Achievement of Student Centered Learning Model in Seminar in Multimedia in Mass Communication of the 4th Year Students of Multimedia Technology Department, Faculty of Engineering and Architecture: Rajamangala University of Technology Issan. Journal Humanities and Social Sciences, 1(1), 66-72. (in Thai).

Yamane, T. (1973). Statistics: an Introductory Analysis. 3rdEd. New York. Harper and Row Publications.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-11