ผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจำเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์

ผู้แต่ง

  • วสันต์ หะยียะห์ยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • วิญญู วงศ์วิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ศรินทร์รัตน์ จิตจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • นิอัยเสาะห์ ยามู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำสำคัญ:

ปวดประจำเดือน, มณีเวช, ความสมดุลของร่างกาย

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของมณีเวชต่อการลดภาวะปวดประจำเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์ในอาสาสมัคร 20 คน โดยให้อาสาสมัครทำท่ากายบริหารมณีเวช จำนวน 4 ท่า ครั้งละ 10 นาที วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยทําการบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบประเมินทางนารีเวช และการตรวจร่างกายลงในโปรแกรม Epidata 3.1 และคํานวณค่าทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS v.16

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 21-23 ปี และมีค่าดัชนีมวลกายในระดับปกติ ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีความปกติของระดับ Posterior superior iliac spine (PSIS) ร้อยละ 80 ค่าเฉลี่ยของระดับความปวดประจำเดือนก่อนทำการศึกษาเท่ากับ 7.85±1.4 และหลังทำการศึกษาเท่ากับ 5.10±1.88 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ข้อมูลทางนรีเวชพบว่าหลังการทำกายบริหารด้วยมณีเวชสามารถช่วยปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายและระบบไหลเวียน ซึ่งอาจส่งผลต่อการลดปวดประจำเดือน จากการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการทำกายบริหารมณีเวชสามารถนำมาเป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนด้วยตัวเองและช่วยให้สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ

References

References

Chailarp, K., Lagampan, S., & Auemaneekul, N. (2018). Impact of an Educative-Supportive Nursing

Programme on Self-Care Behaviour and Quality of Life of Female Students with Primary Dysmenorrhea. Thai Journal of Nursing Council, 32(4), 107–107. (in Thai)

Chongpensuklert, Y., Kaewrudee, S., Soontrapa, S., & Sakondhavut, C. (2008). Dysmenorrhea in Thai

secondary school students in Khon Kaen, Thailand. Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology, 47–53. (in Thai)

Fugh-Berman, A., & Kronenberg, F. (2003). Complementary and alternative medicine (CAM) in

reproductive-age women: A review of randomized controlled trials. Reproductive Toxicology, 17(2), 137–152.

Kaewmok, W. (2017). The Effect of the Maneevej Exercise Technique on Body Balancing, Flexibility

and Strength in Elderly Persons. Burapha Journal of Medicine, 4(1), 31–39. (in Thai)

Kim, M., Baek, I., & Goo, B. (2016). The relationship between pelvic alignment and dysmenorrhea.

Journal of physical therapy science, 28(3), 757–760.

Leaungsomnapa, Y., Seree, C., & Somruk, S. (2015). The effect of a program to change pain

catastrophizing and pain intensity for primary dysmenorrhea in nursing students. Journal of Nursing and Education, 26, 99–110. (in Thai)

Morrow, C., & Naumburg, E. H. (2009). Dysmenorrhea. Primary care: Clinics in office practice, 36(1),

–32.

Namavar Jahromi, B., Tartifizadeh, A., & Khabnadideh, S. (2003). Comparison of fennel and mefenamic

acid for the treatment of primary dysmenorrhea. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 80(2), 153–157.

Ningsanond, N. (2011). Simple way to make life easier by maneeveda. Srinakharinwirot University

(Journal of Science and Technology), 3(5), 1–13. (in Thai)

Proctor, M., & Farquhar, C. (2006). Diagnosis and management of dysmenorrhoea. British Medical Journal, 332(7550),

–1138.

Rapkin, A. (2003). A review of treatment of premenstrual syndrome & premenstrual dysphoric

disorder. Psychoneuroendocrinology, 28, 39–53.

Sedighimehr, N., Manshadi, F. D., Shokouhi, N., & Baghban, A. A. (2018). Pelvic musculoskeletal

dysfunctions in women with and without chronic pelvic pain. Journal of bodywork and movement therapies, 22(1), 92–96.

Suthakham, K., Nuysri, M., & Iemsawasdikul, W. (2019). The Effects of a Self-Care Competency

Developing Program by Maneeveda Exercise on Self-Care Behavior to Decrease Work Related Myalgia among Farmers at Pong District, Phayao Province. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 27(2), 70–79. (in Thai)

Worasettawat, T., & Suksom, D. (2009). Physical fitness and the side effects of menstruation in

women with premenstrual syndrome and dysmenorrhea. Journal of Exercise and Sport Science, 6(1), 1–18. (in Thai)

Youngwanichsetha Sununta. (2020). Premenstrual syndrome, dysmenorrhea, and relieving practice

of female students in Prince of Songkla University. Songklanagarind Medical Journal, 23(4), 209–217. (in Thai)

Zannoni, L., Giorgi, M., Spagnolo, E., Montanari, G., Villa, G., & Seracchioli, R. (2014). Dysmenorrhea,

absenteeism from school, and symptoms suspicious for endometriosis in adolescents. Journal of pediatric and adolescent gynecology, 27(5), 258–265.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-22