ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตลาดนัดสุขภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2

ผู้แต่ง

  • สาธิมาน มากชูชิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

คำสำคัญ:

การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ระบบสืบพันธุ์สตรี, นักศึกษาพยาบาล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยความผิดปกติระบบสืบพันธุ์สตรีก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพ และเพื่อศึกษาความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยตลาดนัดสุขภาพ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง (One group pre – post test design) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพ จํานวน 1 แผน เวลา 4 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 12 ข้อ และแบบประเมินความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการทดสอบค่าที (Paired sample t-test)

ผลการศึกษา พบว่า 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพ (Mean = 10.07 SD = 2.06) สูงกว่าก่อนเรียน (Mean = 7.36 SD = 2.51) และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหน่วยความผิดปกติระบบสืบพันธุ์สตรี เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.000) 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (Mean = 4.39, SD = 0.76)  และ3) ความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักศึกษาหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตลาดนัดสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (Mean = 4.28, SD = 0.83)

References

Visudtibhan, P, J., Disorntatiwat, P. Learning Style Preferences of Nursing Students at Ramathibodi School of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 2015; 25(1): 70-82. (in Thai)
Phothidara, Y. Nursing Education Management: For Student Generation Y. Journal of Nursing Science & Health. 2011; 34(2); 61-69. (in Thai)
Lekjaroen, S., Ruamsuk, S. A Comparson of The Achievement of Prathomsuksa One Student on Word Spelling Ablities Taught by Using Cooperative Learning TGT Technique and Conventional Method. Silpakorn Education Research Journal. 2013; 5(1): 132-143. (in Thai)
Sinpeng, D., Developing learners into a learning society: A centralized, student-centered learning management system (2nd). Bangkok: Chulalongkorn University; 2010. (in Thai)
Khanommani, T., Teaching Knowledge to Effective Learning Process. (17nd). Bangkok: Chulalongkorn University; 2013. (in Thai)
Vithayachockitikhun, N., Kaewkulpat, S., Development of Jigsaw Cooperative Learning Technique to Enhance Learning Outcomes of Nursing Students Undertaking Bachelorof Nursing Science Pro-gram Boromarajionani College of Nursing, Sawanpracharak Nakhonsawan. Nursing Journal of the Ministry of Public Health. 2017; 27(special): 158-171. (in Thai)
Chompoopong, W., Effects of Cooparative Learning by Using Jigsaw Technic on Thailand Geography Lesson of Matthayomsuksa 1 Students, Tessaban 4 School (Chowwanapreechautit). Veridian E-Journal Silpakorn Universitl, Socaial Sciences and arts. 2013; 6(2): 597-611. (in Thai) https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/30637
Jandaeng, S., Effects of Leaning by CO3Operative’s Instructional Package on Learning Achievement and Teamwork’s Ability, Science Subject of Pathomsuksa 6 Students. Veridian E-Journal Silpakorn Universitl, Socaial Sciences and arts. 2013; 6(2): 567-581. (in Thai) https://tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/30617

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-19