รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในชุมชน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • จิรวัฒน์ ทิววัฒน์ปกรณ์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สินีนาฎ สุขอุบล งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • ทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี งานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหาดใหญ่
  • โยธกา ดวงจันทร์ ศูนย์แพทย์ชุมชนพะตง โรงพยาบาลหาดใหญ่

คำสำคัญ:

อาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงพรรณนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในชุมชน โดยใช้กรอบแนวคิดนวัตกรรมการดูแลภาวะเรื้อรัง ในพื้นที่เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตภาคสนาม และการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แนวคำถามกึ่งโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลจำนวณ 50 คน โดยคัดเลือกแบบจำเพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังในชุมชน ในระดับจุลภาค การให้ข้อมูล    ผู้ป่วย ญาติ และแกนนำชุมชน ควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้สามารถดูแลและจัดการปัญหาปวดหลังได้ด้วยตนเอง ส่วนของทีมสุขภาพและชุมชนควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการส่งเสริมสุขภาวะของสมาชิกในชุมชน การเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมกิจกรรมและสื่อต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ส่วนการสร้างแรงจูงใจ การให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การชื่นชม และค่าตอบแทนเป็นปัจจัยรองลงมา ในระดับกลาง ทีมสุขภาพ ควรให้การสนับสนุนองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลที่ดี ภาคีเครือข่าย ควรสนับสนุนด้านงบประมาณและอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และ ในระดับมหภาค ควรมีการกำหนดนโยบายและธรรมนูญชุมชนจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการดูแลอย่างบูรณาการ ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่อาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังไปใช้ในพื้นที่ เพื่อส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย

References

Azevedo, D. C., Van Dillen, L. R., Santos, H. de O., Oliveira, D. R., Ferreira, P. H., & Costa, L. O. P. (2015). Movement System Impairment–Based Classification Versus General Exercise for Chronic Low Back Pain: Protocol of a Randomized Controlled Trial. Physical Therapy, 95(9), 1287–94.

Chatkitanan, A. (2012). Effectiveness of The Application of Innovative Care for Chronic Condition Framework for Diabetic at Risk Group [M.Sc. (Public Health) Major in Public Health Nursing]. Mahidol University. (In Thai)

Dagenais, S., Caro, J., & Haldeman, S. (2008). A systematic review of low back pain cost of illness studies in the United States and internationally. The Spine Journal: Official Journal of the North American Spine Society, 8(1), 8–20.

Hanchanlert, Y. (2014). Effectiveness of Education Program on Correct Posture and Daily Exercise in Reducing and Preventing Back Pain in Patients with Chronic Low Back Pain, Kuean Sub-district, Kosumpisai District, Mahasarakam Province. Journal of Health Science, 23(4), 601–8. (In Thai)

Jeanpeerapong, N., & Srisuphan, V. (2020). The Evaluation of Payment for Pharmacists in the Ministry of Public Health. Thai Journal of Hospital Pharmacy, 30(1), 15–25. (In Thai)

Jiraratphonchai, K. (2011). Spine Disease Empirical Evidence, Book 1 ((1st edition)). Khon Kaen University Printing. (In Thai)

Maher, C., Underwood, M., & Buchbinder, R. (2017). Non-specific low back pain. The Lancet, 389(10070), 736–47.

Medical Statistics, Hat-Yai Hospital. (2020). Outpatient Records Registration, Phatong Community Medical Center; From April -September 2019. (In Thai)

Nimtrong, K. (2012). Effectiveness of Educative Supportive Programe on Self-care Behaviors and Pain Leval among Patients with Chronic Low Back Pain [Thesis M.N.S. in Community Nurse Practitioner]. Naresuan Univercity. (In Thai)

Nobnorb, N. (2011). The Effect of Self-Efficacy Upon Motivation in Exercise for Patient with Low Back Pain [Master of Science (Sport Science), Major Field: Sport Science,Interdisciplinary Draduate Program]. Kasetsart University. (In Thai)

Nuño, R., Coleman, K., Bengoa, R., & Sauto, R. (2012). Integrated care for chronic conditions: The contribution of the ICCC Framework. Health Policy, 105(1), 55–64.

Onputtha, S., Khathanjaroen, T., Kerdrit, P., Earbprommarach, S., Khamjai, S., & Chienwattanasook, K. (2019). Leadership Styles and Work Motivation Affecting Creativity: A Case Study of Kul Thorn Kirby Public Company Limited (Branch of Management Science, pp. 284–296) [National academic conference Management science 6th]. Sukhothai Thammathirat Open University. (In Thai)

Patong Subdistrict Municipality Office. (2021). Patong Subdistrict Municipality, Songkhla Province (Tambon Patong). http://www.patong.go.th/content/cate/2/?page=3.(In Thai)

Physical therapy statistics. Hatyai Hospital Year. (2018). (In Thai)

Plykaew, R., Chanprasit, C., & Kaewthummanukul, T. (2013). Working Posture and Musculoskeletal Disorders among Rubber Plantation Workers. Nursing Journal, 40(1), 1–10. (In Thai)

Qaseem, A., Wilt, T. J., McLean, R. M., & Forciea, M. A. (2017). Noninvasive treatments for acute, subacute, and chronic low back pain: A clinical practice guideline from the American College of Physicians. Annals of Internal Medicine, 166(7), 514–30.

Ruangmee, W., & Khupantavee, N. (2016). Health Care Situation of Stroke Patients in Community of Khao-Ya Subdistric, Sribunpot Distric, Phatthalung Province. Academic Services Journal, Prince of Songkla University, 27(3), 64–72. (In Thai)

Sahunphun, P. (2019). The process of referral system between hospitals. Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon Journal, 4(1), 51–62. (In Thai)

Siriphanich, S., Meanpheung, P., & Sayumpurujinan, S. (2011). Occupational and environmental disease dituation 2003-2009 occupational disease and environmental monitoring system. Weekly Epidemiological Surveillance Report (WESR), 42(14), 209–23. (In Thai)

Sukanun, R., Lawang, W., Viriya, C., & Patarakorn, P. (2011). Evidence, Problems, and Health Care Needs for HypertensionPatients at Baan-bung District, Chon-Buri Province. Journal of Nursing and Education, 4(1), 2–16. (In Thai)

Sunsern, R., Timsuwan, B., & Lawang, W. (2013). Developing Disabled Caregiving System Based on Families and Communities. Journal of Nursing and Education, 6(3), 25–41. (In Thai)

Untimanon, O., Boonmeephong, K., Saipang, T., Sukanun, K., Promrat, A., Julraung, P., & Pornpiroonrod, S. (2016). Burden of back pain among working populations. Department of Disease Control, 42(2), 119–29. (In Thai)

Wheeler, S. G., Wipf, J. E., Staiger, T. O., Deyo, R. A., & Jarvik, J. G. (2016). Evaluation of low back pain in adults. UpToDate. April, 27.

Wongwilairat, K. (2011). Potential development for Self-Care Low Back Pain People: Ban Nonsaad Moo2, Nonsaad Sub-district, Nonsaad District, Udonthani Province. [Master of Public Health Thesis in Public Health Administration, Graduate school]. Khon Kaen University.(In Thai)

World Health Organization. (2002). Innovative care for chronic conditions: Building blocks for action: global report. World Health Organization.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-07