การศึกษาประสิทธิผลการบรรเทาอาการนอนไม่หลับของตำรับยาเบญจเกสร ในหญิงวัยหมดประจำเดือน

ผู้แต่ง

  • กนกนันท์ หล้าสองเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ธวัชชัย กมลธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คำสำคัญ:

สตรีวัยหมดประจำเดือน, ยาเบญจเกสร, นอนไม่หลับ, อาการไม่พึงประสงค์, ยาหลอก

บทคัดย่อ

การศึกษาประสิทธิผลการบรรเทาอาการนอนไม่หลับของตำรับยาเบญจเกสรในหญิงวัยหมดประจำเดือนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการรักษาอาการนอนไม่หลับของตำรับยาเบญจเกสรรูปแบบแคปซูลในกลุ่มหญิงวัยหมดประจำเดือนและเพื่อศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากยาเบญจเกสรซึ่งประกอบด้วยตัวยา ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุญนาก ดอกสารภี และเกสรดอกบัวหลวงในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เข้ารับบริการในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการการวิจัยแบบ Single blind randomized controlled trial โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการทดลองออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้ยาเบญจเกสรจำนวน 27 คน กลุ่มที่ให้ยาหลอกจำนวน 27 คน ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าของกลุ่มที่ให้ยาเบญจเกสรสามารถบรรเทาอาการเหงื่อออกมาก อาการปวดศีรษะ แปรปรวน อาการหงุดหงิด รู้สึกถูกทอดทิ้งกระวนกระวายใจ อาการนอนไม่หลับ อาการเซื่องซึม เหนื่อยง่าย อาการปวดหลัง ตามลำดับได้ดีกว่ากลุ่มที่ให้ยาหลอกโดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P< 0.05 ยาเบญจเกสรสามารถลดระยะเวลาการเข้านอนจนหลับให้อยู่ในช่วง 5-10 นาทีได้ดีกว่ากลุ่มที่ให้ยาหลอกและเพิ่มชั่วโมงการนอนหลับยาวนานขึ้นกว่ายาหลอกผลการวิจัยการใช้ยาเบญจเกสรระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่พบรายงานความผิดปกติจากการใช้ยา

References

Kanokwan Limsricharoen. (2013). Insomnia. Retrieved 10,27,2020, From https://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1066

Ubon maneekun. (2006). general traditional medicine volume 1. Retrieved 10,27,2020, From http://opac.skc.rmuti.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=33740

Honestdocs editorial department. (2019). Barbiturates. Retrieved 06,29,2019 From https://www.honestdocs.co/what-is-barbiturates

Kitkawee Phono. (2019). Insomnia. Retrieved 06,25,2019 From https://www.hfocus.org/content/2019/03/16978

Chayan PhichienSunthorn. (2004). Thai Traditional Pharmacy Vol.5. Retrieved 10,27,2020, From http://oldweb.pharm.su.ac.th/library2004/Admin/ShowPM.asp?Barcode=BKK011978

Chatsuda Mata. (2015). Prevalence of Poor Sleep Quality and Association between Sleep Quality and Musculoskeletal Disorder Symptoms among Maintenance Workers. Retrieved 10,27,2020, From https://thaidj.org/index.php/BDMJ/article/view/6690

Chotiman Chinvararak, Sookjaroen Tangwongchai, Natsara Dumrongpiwat. (2017). Sleep Quality and Its Associated Factors in the Elderly at Pracha Niwet Village. Retrieved 10,27,2020, From http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/63-2/09_Chotiman.pdf

Preawpan Nawiang. (2015). Biological Activity of Pi-Kad-Ka-Sorn Extract. Retrieved 10,27,2020, From

https://drive.google.com/file/d/0BxT1_SptBbpNVml0cWpvT29nOG8/view

Mliwan Hanprecha. (2003). Study of chemical composition of jasmine flower (JASMINUM SAMBAC). Retrieved 10,27,2020, From

http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=10325840

Ratana Saipanish. (1998). A Survey of Psychotropic Drug Prescription of General Practitioners in Primary Care Settings. Retrieved 10,27,2020, From http://www.psychiatry.or.th/JOURNAL/v4342.html

Rungravi Temsiririrkkul. (2016). Selection of fragrant medicine. Retrieved 06,26,2019 From https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/339/service-knowledge-article.php

Wut Wutthamadet. (1997). Medicinal plants--Thailand--Encyclopedias and dictionaries. Retrieved 06,26,2019 From http://clm.up.ac.th/BibDetail.aspx?bibno=149594 Sleep Disease Association of Thailand. (2016). Assorted sleep problems. Retrieved 06,26,2019 From http://sst.or.th/sleep/wp-content/uploads/2018/

Sompon ThepChum. (P.O.). Sleep - waking. Retrieved 06,25,2019 From http://www.ps2.si.mahidol.ac.th/pels/pluginfile.php/24/mod_forum/attach ment/181/Sleep%20Chapter.docx

Sudarat Chaiarj. (2005). Insomnia and related factors. Retrieved 06,25,2019 From https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2241

Anchalee Chumbuathong. (2013). Sleep Quality and Factors Related to Sleep and Self-esteem in the Elderly. Retrieved 06,25,2019 From https://thaidj.org/index.php/JHS/article/view/531/462

Arthur Spielman. (1986).ASSESSMENT OF INSOMNIA. Clinical Psychology Review, 6,11-25

Anderson WM, Falestiny M. (2000). Women and sleep. Prim Care Update Ob Gyns, 2000, 7(4), 131-137

Barrett KE, Barman SM, Boitano S, Brooks HL. (2010). Ganong’ s review of medical physiology. Boston: McGraw-Hill, 2010, 229-240.

Benarroch EE. (2006). Basic neurosciences with clinical application. Philadelphia: Butterworth Heinemann/Elsevier, 2006, 771-805.

Conn PM. (2008). Neuroscience in Medicine. New Jersey: Humana, 2008, 623-649. Daiji Kambeab, Makiko Kotania, Makoto Yoshimotoa, Shinsuke Kakua,Shigeyuki Chakia,

and Kazuki Hondab, (2010). Effects of quercetin on the sleep–wake cycle in rats: Involvement of gamma-aminobutyric acid receptor type A in regulation of rapid eye movement sleep. BRAINRESEARCH 1330, 2010, 83 – 88.

Frisoni GB, De Leo D, Rozzini R, Bernardini M, Buono MD, & Trabucchi M. (1992). Psychic correlates of sleep symptoms in the elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry, 7(12), 891-898.

Foley DJ, Monjan AA, Brown SL, Simonsick EM, Wallace RB, & Blazer DG. (1995). Sleep Complaints Among Elderly Persons : An Epidemiologic Study of Three Communities. Sleep, 18(6), 425–432.

Ganong WF. (2010). Review of Medical Physiology. McGraw Hill, 348,371.

Hadine Joffe. (2010). Evaluation and Management of Sleep Disturbance During the Menopause Transition (master’s thesis). HHS Public Access, 2010, 28(5), 404–421.

Healey SE, Kales A, Monroe LJ, Bixler EO, Chamberlin K, & Soldatos CR. (1981). Onset of

https://www21.ha.org.hk/smartpatient/EM/MediaLibraries/EM/EMMedia/Insomnia_Thai.pdf?ext=.pdf

Kim E. Barrett, Susan M. Barman, Scott Boitano, and Heddwen L. Brooks. (2010). Electrical Activity of the Brain, Sleep–Wake States, & Circadian Rhythms. Ganong’s Review of Medical Physiology. McGraw-Hill, 229-236

Klink ME, Quan SF, Kaltenborn WT, Lebowitz MD. (1992). Risk factors associated with complaints of insomnia in a general adult population. Influence of previous complaints of insomnia. Arch Intern Med, 152(8, 1634

Krakow, B., Melendrez, D., Pedersen, B., Johnston, L., Hollifield, M., Germain, A., … Schrader, R. (2001). Complex insomnia: insomnia and sleep-disordered breathing in a consecutive series of crime victims with nightmares and PTSD. Biological Psychiatry, 49(11), 948–953

Kunanusorna P, Panthonga A, Pittayanurakb P, Wanauppathamkulc S, Nathasaend N, Reutrakul V. (2011). Acute and subchronic oral toxicity studies of Nelumbo nucifera stamens extract in rats. J Ethnopharmacology, 2011, 134, 789–795.

Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, Siegelbaum SA, Hudspeth AJ. (2013). Principles of neural science. McGraw-Hill, 2013.

Maryam Ranjbar. (2014). Efficacy of a Combination of Melissa officinalis L.and Nepeta Menthoides Boiss. & Buhse on Insomnia. The Journal of al ternative and complementary medicine, 2017.

Morin CM, Stone J, Trinkle D, Mercer J, & Remsberg S. (1993). Dysfunctional beliefs and attitudes about sleep among older adults with and without insomnia complaints. Psychology and Aging, 8(3), 463-467.

Nolte J. Elsevier’s Integrated Neuroscience. Philadelphia: Mosby/Elsevier, 2007, 201-205.

Quera-Salva, M. A., Orluc, A., Goldenberg, F., & Guilleminault, C. (1991). Insomnia and Use of Hypnotics: Study of a French Population. Sleep, 14(5), 386–391

Shaver JLF, & Zenk SN. (2000). Review: Sleep Disturbance in Menopause. Journal of Women’s Health & Gender-Based Medicine, 9(2), 109–118

Saper CB, et al. Hypothalamic regulation of sleep and circadian rhythms. Nature, 2005, 10.1038

Stepanski EJ. (2002). The Effect of Sleep Fragmentation on Daytime Function. Sleep: Journal of Sleep and Sleep Disorders Research, 25(3), 268-276

Stepanski E1, Zorick F, Roehrs T, Roth T. (2000). Effects of sleep deprivation on daytime sleepiness in primary insomnia. Sleep, 23(2), 215-219.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-19 — Updated on 2023-04-20

Versions