วัคซีนโควิด-19 : แผนสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” กับ “ความกังวลหมู่” ที่เกิดขึ้นในระยะที่ 3 ในประเทศไทย

ผู้แต่ง

  • สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
  • พยงค์ เทพอักษร Sirindhorn College of Public Health,Trang

คำสำคัญ:

วัคซีน Covid-19, การระบาดโรค, เชื้อไวรัส

บทคัดย่อ

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Coronavirus disease 2019, COVID-19) ในประเทศไทยระยะที่ 3 (Phase 3) ช่วงเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจากการคำนวณและประเมินทางระบาดวิทยาพบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่น่ากังวลไม่น้อย  สำหรับประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการใช้วัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดเท่าที่ศักยภาพของประเทศจะดำเนินการได้แต่ก็ยังเป็นที่กังวลถึงการได้รับการฉีดวัคซีนของประชาชนทั้งในเรื่องความปลอดภัยและจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับนานาประเทศ  หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) จะสามารถจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 บริการประชาชนในท้องถิ่นตนเองได้หรือไม่ จากบทบาทหน้าที่สามารถทำได้ เนื่องจากท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน และระงับโรคติดต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่มีปัญหาเรื่องความซ้ำซ้อนเข้ามาเกี่ยว ดังนั้นการตีความจะไปขึ้นกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผลการหารือกับกระทรวงสาธารณสุข

References

Anyanangkornchai, S. (2017) Situation report Annual consumption of alcohol in Thai society

Bangkong. SahhaPhatthanakan Print. (In Thai)

BBC Thai. Interesting facts about the COVID-19 vaccine Where Thailand orders. Retrieved 5 January

(In Thai)

Chartkitanan, A. (2014) The results of the application of a conceptual framework to manage

chronic conditions of the diabetes group. Journal of Nursing 28 (3): 112-127. (In Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

[Access on February 22, 2021). Accessed from: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/. (In Thai)

Drug and Substance System Development Division Public Health Administration. ( 2019).

Results of the Ministry of Drug Rehabilitation Treatment Adjustments public health.

Ministry of Public Health. Nonthaburi. (In Thai)

Khaosod News. Reveal the timeline of 'Office employees of the company and court' are infected

with Covid-19 that violated the Public Health Control of the Communicable Diseases Act. Matichon Online. Get to know Oxford-Astra Seneca Thailand selected vaccine. 2 January 2021.

Retrieved 5 January 2021. (In Thai)

Representative of the Ministry of Public Health, Deputy Director-General of the Department of

Local Administration, Deputy Governor of OTP, Bureau of the Budget, Comptroller General's Department /Tambon Administrative Organization Association of Thailand. A meeting of the Tourism Commission 45th, House of Representatives on January 27, 2021. (In Thai)

Siam Bioscience Company Limited. 2021. [Access on February 28, 2021). Accessed from:

https://www.siambioscience.com/ (In Thai)

World Health Organization. Draft landscape of COVID-19 vaccine candidates [internet]. 2020

[cited 2021 Feb 22]. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/draft- landscapeof-covid-19-candidate-vaccines.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-22