ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • ธารทิพย์ ศรีสมัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • อารยา ประเสริฐชัย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำสำคัญ:

ระบบสุขภาพ, การดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ, เครือข่ายสุขภาพ ระดับอำเภอ

บทคัดย่อ

               

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

                ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ในเขตอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จำนวน 138 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัย

                (1) การสนับสนุนจากองค์กร และการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ      ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

                (2) ความสัมพันธ์ของการสนับสนุนจากองค์กร กับ การดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ปัจจัยด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านเวลา และด้านเทคโนโลยี  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) 

                (3) สมการพยากรณ์ พบว่าการสนับสนุนจากองค์กร ด้านเทคโนโลยีเป็นตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดีที่สุดต่อการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีความสามารถในการอธิบายการดำเนินงานระบบสุขภาพระดับอำเภอ ร้อยละ 51.30  และ

                (4) ปัญหา พบว่าเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอขาดการประชุมขับเคลื่อนเพื่อวางแผนพัฒนางาน ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการประชุมขับเคลื่อน การวางแผนพัฒนา ติดตามควบคุมและมีการประเมินผล อย่างต่อเนื่อง

References

Barron, P., & Sankar, U. (2000). Developments towards a district health system. Retrieved from http:// www.hst.org.za/uploads/files/chapter10_00.pdf.

Divisionof Health Education. (2013). Networking and participation in community health behavior change. Nonthaburi: Department of Service Support, Ministry of Public Health. (in Thai)

Harold D. Koontz. (1972). Essentials of management: An international perspective. New Delhi: McGraw-Hill, 43.

McClelland, David. (1983). Achievement Needs. New York: Addison-Wesley.

Ministry of Public Health of Thailand. (2015). Implementation of District Health System (DHS). Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (in Thai)

Office of Public Health Administration. (2014). District Health System (DHS). Nonthaburi: Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. (in Thai)

Pamon, P. (2014). District Health System Development Performance by District Health Committee in Nong Khal Province. (Master’s thesis). Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)

PraMote, L. (2014). Performance Assessment of District Health System in Tak Province. Nonthaburi: Health System Research Institute, Ministry of Public Health. (in Thai)

Surakiat, A. (2013). Perspective and experience Primary System Development:In the first decade of collateral policy national health. Bangkok: Moh-Chao-Ban Publishing House.

Tarimo, E. (1991). Towards a healthy district: Organizing and managing district health systems based on primary health care. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization. (1991). Community Involvement in Health Developement: Challenging Health Service. Report Series 809. World Health Organization Geneva.

World Health Organization. (1988). The challenge of implementation: District health systems for primary health care. Geneva: Author.

World Health Organization. (2000). The world health report 2000 - health systems: Improving performance. Geneva: Author.

World Health Organization. (2007a). Everybody’s business--strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action. Geneva: Author.

World Health Organization. (2007b). Towards better leadership and management in health: Report on an international consultation on strengthening leadership and management in low-income countries. Geneva: Author.

World Health Organization. (2008). The world health report 2008 - primary health care (now more than ever). Geneva: Author.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-08-16