ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองของนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ

ผู้แต่ง

  • เบญจมาภรณ์ ขันตี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คำสำคัญ:

นมถั่วเหลือง , นักเรียน , พฤติกรรมการบริโภค

บทคัดย่อ

               การวิจัยเชิงพรรณนา แบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลือง ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 190 คน สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติไคสแควร์

                ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี อายุ  เกรดเฉลี่ยสะสม  เงินเดือนที่ได้รับ ทัศนคติ  และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p - value ≤ 0.05) ดังนั้น นักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมให้นักเรียนบริโภคนมถั่วเหลืองเพราะมีผลดีต่อสุขภาพ

References

Benjamaporn , K.( 2020).Factors Related to Behavior Soy Milk Consumption of Students of the Demonstration School of a university in the Northern.

Chaitiang,N. (2019). The factors Associated with Alcohol Consumption Behavior among People in Phayao Province, Journal of Safety and Health, 12(2), 318-330.

Jirakiganusorn,W. (2015). Product Managing Strategy Affecting Consumer’s Attitude Toward Soymilk in Bangkok Metropolis, Journal of communication and innovation NIDA, 7-103.

Krejcie and Morgan. (1970) in Teerawut Ekakul(2000). The finished table of Crazy and Morgan (Krejcie & Morgan) : Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ouiparnich,P. (2015). Attitudes and Factors Influencing Consumers’Corn-soy Milk Buying Decision in Mueang District,Chiang Mai Province Author ,38-64.

Sae-lim , H. (2016). The consumer’s opinion on marketing mix related to purchase intention for ultra-high-temperature mainstream milk in bangkok, Journal of suthiparithat, 30(94) ,194-208.

Saimek, M. (2016). The Relationship Between Breakfast Behavior and Learning Efficiency. Faculty of Social Sciences and Humanities, Technology Thanyaburi University.

Satheerakanont, C. (2015). Factors Positively Relating and Affecting Consumption Intention of Milk and Milk Products of Consumers in Sathorn District in Bangkok, 85-93.

Seethong, P. (2002). Factors influencing the consuming behavior of UHT soy milk in Bangkok metropolitan area. Presented in partial fulfillment of the requirements for the Master of Business Administration degree in Marketing at Srinakharinwirot University, 1-96.

Suan Dusit Poll, Suan Dusit University,2019) https://www.marketingoops.com/reports/be

haviors/milk-consumption/

Tanaree, A. (2019). Alcohol Drinking and Provincial Alcohol Problem Index (PAPI) in Thailand: The 2017 Survey, Journal of Health Systems Research, 13(4) ,353-367.

Tummajak, T. (2019). Vegetarian Food Consumption Behaviors of Consumer in Muang District, Trang Province, WMS Journal of Management Walailak University, 8(6) ,84-97.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-20