โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ผู้แต่ง

  • พุทธิพร พิธานธนานุกูล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คำสำคัญ:

โภชนาการ, ผู้สูงอายุ, โรค COVID-19

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั่วโลก พบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเสียชีวิตสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันลดลง และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ซึ่งภาวะโภชนาการมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตสังคม และเศรษฐกิจ ทั้งที่เกิดจากกระบวนการชราและการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อ COVID-19 มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย และภาวะผอมแห้ง จากสถานการณ์ดังกล่าวการส่งเสริมภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการเกิดโรค COVID-19 จึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประเมินคัดกรองภาวะโภชนาการเพื่อช่วยให้พบผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงหรือมีภาวะทุพโภชนาการได้เร็ว อันจะนำไปสู่การดูแลผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ได้รับอาหารในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเน้นย้ำในช่วงการระบาดของโรค COVID-19 นี้

References

Department of disease control. (2021). COVID-19 situation reports. Retrieved September 25,2021 from https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

Morley, J.E. and Vellas, B. (2020). COVID-19 and older adult. J Nutr Health Aging, 24(4):364-365.

Ceolin, G., Moreira, J.D., Mendes, B.C., Schroeder, J., Pietro, P.F. and Rieger, D.K. (2020). Nutritional challenges in older adults during the COVID-19 pandemic. Retrieved September 24,2021 from https://doi.org/10.1590/1678-9865202032e200174.

Juergen, M.B. and John, E.M. (2021). COVID-19 in older persons: the role of nutrition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care, 24(1):1-3.

Ilie, P.C., Stefanescu, S. and Smith, L. (2020). The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. Aging Clin Exp Res, 32:1195–1198.

Allegra, A., Tonacci, A. and Pioggia, G. (2020). Vitamin deficiency as risk factor for SARS-CoV-2 infection: correlation with susceptibility and prognosis. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 24:9721–9738.

Tan, C.W., Ho, L.P. and Kalimuddin, S. (2020). Cohort study to evaluate the effect of vitamin D, magnesium, and vitamin B12 in combination on progression to severe outcomes in older patients with coronavirus (COVID-19). Nutrition, 79–80:111017. doi: 10.1016/j.nut.2020.111017.

Jitapunkul, S. (2001). Principles of geriatric medicine. (3th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Muangpaisan, W. (2014). Nutritional management in the elderly. Bangkok: Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine. (in Thai)

Han, Y., Li, S. and Zheng, Y. (2008). Predictors of nutritional status among community-dwelling older adults in Wuhan China. Public Health Nutrition, 12(8):1189–1196.

Schenker, S. (2003). Undernutrition in the UK. Br Nutr Found Nutr Bull, 28:87–120.

Panutat, S., Chuto, C., Nuntawan, C., Pumsrisawat, A. and Pruksacheva, T. (2017). Caring for the Elderly with Malnutrition. Journal of Ratchathani Innovative Health Sciences, 1(1): 1-15. (in Thai)

Assantachai, P. (2015). Health problem in elderly and prevention. (5th ed.). Bangkok: Union creation. (in Thai)

Weerts, S. (2004). Aging and Nutrition. In D. C. S. James (Ed.), Nutrition and Well-Being A to Z (Vol. 1, pp. 20-23). Macmillan Reference USA.

Bureau of Nutrition. (2020). DIETARY REFERENCE INTAKE FOR THAIS 2020. Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Thunthisirin, K. and Yamborisuth, A. (2018). Nutrition and health in the elderly. Retrieved September 25,2021 from http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=JHealthVol20No2_03. (in Thai)

Kaewanun, C. (2018). Nutrition of the Elderly. EAU Heritage Journal Science and Technology, 12(2):112-119. (in Thai)

Masot, O., Miranda, J., Santamaría, A.L., Pueyo, E.P., Pascual, A. and Botigue, T. (2020). Fluid Intake Recommendation Considering the Physiological Adaptations of Adults Over 65 Years: A Critical Review. Nutrients, 12:3383; doi:10.3390/nu12113383.

Bureau of Nutrition. (2020). Prevention of COVID-19 in elderly: food and nutrition. Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Polamarasetti, p. and Martirosyan, D. (2020). Nutrition planning during the COVID-19 pandemic for aging immunity. Bioactive Compounds in Health and Disease, 3(7):109-123.

Budhwar, S., Sethi, K. and Chakraborty, M. (2020). A Rapid Advice Guideline for the Prevention of Novel Coronavirus Through Nutritional Intervention. Current Nutrition Reports, 9:119–128.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-07-25