ความรู้ ทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลในจังหวัดภูเก็ต

ผู้แต่ง

  • จิตติพงศ์ สังข์ทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
  • นิศากร ตันติวิบูลชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำสำคัญ:

ความปลอดภัยในการทำงาน, พฤติกรรม, ความรู้, ทัศนคติ

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ    1) ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะ และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะในพื้นที่เทศบาลตำบล 9 แห่งของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 136 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานในระดับน้อย และมีทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ ความรู้ฯ และทัศนคติฯ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของกลุ่มตัวอย่าง (r=0.323) และ (r=0.281) ที่นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรอบรมเพิ่มความรู้ด้านความปลอดภัยและสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงาน รวมไปถึงควรมีมาตรการติดตามทำงานของกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการจัดสรรเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานเก็บขนขยะได้มีเวลาพัก ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเก็บขนขยะได้

References

Abdulrahman, S. A., Kader Maideen, S. F., Rahim, F. F., & MD JAGAR DIN, A. R. K. (2019). Seroprevalence, Knowledge, Attitude and Practice Regarding Prevention of Hepatitis C among Municipal Waste Collectors in Penang Island, Malaysia. Journal of Clinical and Health Sciences, 4(1), 47. https://doi.org/10.24191/jchs.v4i1.7282

Akkajit, P., Romin, H., & Assawadithalerd, M. (2020). Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice in respect of Medical Waste Management among Healthcare Workers in Clinics. Journal of Environmental and Public Health, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/8745472

Best, W. J., & Kahn, V. J. (1998). Research in Education. (8th ed.). Allyn & Bacon.

Black, M., Karki, J., Lee, A. C. K., Makai, P., Baral, Y. R., Kritsotakis, E. I., Bernier, A., & Fossier Heckmann, A. (2019). The health risks of informal waste workers in the Kathmandu Valley: a cross-sectional survey. Public Health, 166, 10–18.

Bloom, S. B. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Book 1: Cognitive Domain. (1st ed.). David Mckay.

Chaikhan, S., & Pansiri, W. (2019). Behavior and Knowledge of Work Safety among Garbage Collectors: A Case Study of Ubon Ratchathani City Municipality, Ubon Ratchathani Province. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, 21(1), 50–59.

Chomchey, N., & Na-Rungsri, K. (2013). Health status and opinions toward flood-related refuse collection: A case study of refuse collectors at one district office of the Bangkok Metropolitan administration. Thammasat Medical Journal, 13(2), 195–201.

Decharat, S. (2016). Quality of Life among Garbage Workers, Case Study : Southern Thailand. Journal of Safety and Health, 9(31), 6–15.

Gebremedhin, F., Debere, M. K., Kumie, A., Tirfe, M., & Alamdo, A. G. (2016). Assessment of Knowledge, Attitude and Practices Among Solid Waste Collectors in Lideta Sub-city on Prevention of Occupational Health Hazards, Addis Ababa, Ethiopia. Science Journal of Public Health, 4(1), 49–56. https://doi.org/10.11648/j.sjph.20160401.17

Jaisue, D., & Nilvarangkul, K. (2017). Self-Care Ability among Waste Pickers. Journal of Nursing and Health Care, 35(1), 37–45.

Kamkhien, S. (2021). Factors related to the Infectious Waste Management Behavior of Personel in Phichit Hospital. Academic Journal of Mahasarakham Provincial Public Health Office, 5(9), 125–139.

Khwancharorn, R., Cheevakul, C., Tandej, B., Nummork, S., Jinathit, P., Fakfang, S., & Lakhunee, K. (2021). Improving Work Process and Behavior for the Safety of Garbage Collection Personal: A Case Study of Lat Sawai Munipality. The Journal of Research and Academics, 4(1), 121–130.

Lerdpornsawan, N., Chanprasit, C., & Keawthummanukul, T. (2017). Occupatinal Health Hazards and Health Status Related to Risk Among Waste Collectors. Nursing Journal, 44(2), 138–150.

Malik, B., Lyndon, N., & Chin, Y. W. (2020). Health Status and Illness Experiences of Refugee Scavengers in Pakistan. SAGE Open, 10(1), 215824402091456. https://doi.org/10.1177/2158244020914562

Marahatta, S. B., Katuwl, D., Adhikari, S., & Rijal, K. (2018). Knowledge on occupational health hazard and safety practices among the municipal solid waste handler. Journal of Manmohan Memorial Institute of Health Sciences, 3(1), 56–72. https://doi.org/10.3126/jmmihs.v3i1.19179

Ministry of Labour. (2018). Occupational Safety and Health in Thailand, 2018. http://osh.labour.go.th/images/PDF/2018/10/26/situation-osh-2018-th.

Nanok, M., & Charerntanyarak, L. (2020). Occupational Hazard Prevention Behvior of Garbage Collector in Khon Kaen Municipality. KKU Journal for Public Health Research, 13(1), 48–59.

Nitaramorn, S., Suwannapong, N., Tipayamongkholgul, M., & Sihabut, T. (2021). Health Status of Waste Management Workers in Municipality of Nonthaburi Province. Journal of Health Science, 30(2), 232–241.

Office of the council of state. (2017). Constitution of The Kingdom of Thailand (B.E.2564(2017)). (1st ed.). http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

Office of The National Economic and Social Development Council. (2021). Progress Report on Thailand’s Sustainable Development Goals. (2016-2020).

https://sdgs.nesdc.go.th/exhibitions/brightleapforward2021/report2016-2020/.

Rajapaksha, T., De Silva, S., Basnayake, B. F. A., Jayakody, L. N., Ariyawansha, R. T. K., Siriwardena, A. N., Nolle, J., & Pennie, K. (2017). Effectiveness of Health and Safety Training for Municipal Waste Collectors: A Case Study from Galle, Sri Lanka. In Tropical Agricultural Research (Vol. 28, Issue 4).

Regional Environment Office 15 (Phuket). (2020). Environmental situation report of South West Coast,2020. https://www.reo15.go.th/news_document/?cid=22.

Sangkham, S., Thongtip, S., & Sakunkoo, P. (2021). Occupational health hazard exposure and health problems among solid waste collectors in phayao province, northern thailand. Journal of Public Health and Development, 19(2), 206–218.

Social Security Office. (n.d.-a). Accident rate per 1,000 employees, 2020. https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/55c7f40c55f41ffa6bd6428146714f2d.pdf

Social Security Office. Occupational injury or illness statistics classified by province. https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/.

Social Security Office. (n.d.-c). Occupational injury or illness statistics classified by severity and disease occurring according to the nature or condition of the job, 2020. https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/3f2379088942f282fb0b26de0f3f24b8.pdf.

Srisatidnarakul, B. (2010). The Methodology in Nursing Research (Fifth edit). U & I INTER MEDIA CO.,LTD.

Theppitak, T. (2013). The KAP Model and A Study of Behavior and Attitude on Prevention HIV/AIDS Infection in Thai Seafarers. Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University, 2, 84–102. https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/admin/article_files/26_1.pdf

Thirarattanasunthon, P., Kwanhian, W., & Yaowayod, A. (2017). Health Impact Assessment and Quality of Life among Scavengers Exposed to Solid Waste in a Municipllity Dump Site, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Journal of Health Science, 26(4), 680–689.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-01