ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ผู้แต่ง

  • วรัญญา จิตรบรรทัด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • พิมพวรรณ เรืองพุทธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • รัถยานภิศ รัชตะวรรณ Boromarajonani College of Nursing Nakhon Si Thammarat, Faculty of Nursing Praboromarajchanok Institute
  • อับดลก่อเดช จิตรบรรทัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปลา นครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

ความรอบรู้ทางสุขภาพ, พฤติกรรมการป้องกันโควิด-19 , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรอบรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และ 2) ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของอสม.ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างเป็นอสม.จำนวน 383 คน จาก 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช คำนวณจากการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรตามโซนพื้นที่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม-มีนาคม 2565  โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ร้อยละ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีร้อยละของทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับมากที่สุด ได้แก่ การจัดการตนเอง 94.26 (mean 4.94 , S.D. 0.23 ) ความรู้ความเข้าใจ 72.06 (mean 4.67 , S.D. 0.57 )  การสื่อสารข้อมูลสุขภาพ 69.19 (mean 4.69 , S.D. 0.46 )  การตัดสินใจ 60.57 (mean 4.58 , S.D. 0.53 )  การเข้าถึงข้อมูลทางสุขภาพและบริการทางสุขภาพ 56.66 (mean 4.55 , S.D. 0.52 )  การรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพ 54.05 (mean 4.51 , S.D. 0.56)  ตามลำดับ ระดับพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 93.73 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับความรอบรู้ทางสุขภาพ พบว่า ทักษะด้านการจัดการตนเอง การสื่อสารข้อมูลสุขภาพ การตัดสินใจ การรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทักษะการเข้าถึงข้อมูลทางบริการทางสุขภาพ มีความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สัมพันธ์กับทักษะความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการจัดการตนเอง การสื่อสารข้อมูลสุขภาพ การตัดสินใจ และการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพให้กับ อสม. เพื่อนำไปใช้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

References

Almohammed OA, Aldwihi LA, Alragas AM, Almoteer AI, Gopalakrishnan S, Alqahtani NM. (2021). Knowledge, Attitude, and Practices Associated With COVID-19 Among Healthcare Workers in Hospitals: A Cross-Sectional Study in Saudi Arabia. Front Public Health. 2021 Jul 23;9:643053. doi: 10.3389/fpubh.2021.643053. eCollection 2021.

Bashirian S, Barati M, Jenabi E, Khazaei S, Karimi-Shahanjarini A, Zareian S, et al. (2020). Factors Associated with preventive behavior of COVID-19 among hospital staff in iran in 2020; an application of the protection motivation theory. J Hosp Infect 2020;105: 430-3. doi: 10.1016/j.jhin.2020.04.035. Epub 2020 Apr 28.

Boonchom Srisaard. (2017). Preliminary research. (10th reprint). Bangkok: Suweeriyasasan.

Choojai R, Chonticha Boonsiri Ch, and Patcheep K. (2021). Effects of a Health Literacy Enhancement Program for COVID-19 Prevention on Health Literacy and Prevention Behavior of COVID-19 among Village Health Volunteers in Don Tako Sub-district, Mueang District, Ratchaburi Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health. 2021; 8(1), 250-262

Department of Disease Control. (2020). Situation and Supporting on COVID-19 Outbreak , Emergency Operation Center Department of Disease Control. Ministry of Public Health. Retrieved July 10, 2020, from https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/ situation/situationno187080763. pdf. (in Thai)

Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. (2019). Manual for Staff at For Raising the Village Health Volunteers to be the Village Health Doctor. Nontaburi: Department of Health Service Support. (in Thai)

Department of Health Service Support. (2017). Enhancement of knowledge in health from VHVs to VHVs, Bangkok: O-Wit (Thailand).

Department of Mental Health. (2020). Online course: Taking care of the mind in COVID-19 crisis. Retrieved July 8, 2020, from https://www.dmh.go.th/covid19/audio/ (in Thai)

Health Education Division, Department of Health Service Support, Ministry of Public Health. (2018). Promoting Health Literacy and Health Behaviors. Nontaburi: Department of Health Service Support. (in Thai)

Inter-Agency Standing Committee. (2020). Interim Briefing Note: ADDRESSING MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF COVID-19 OUTBREAK. Version 1.5. IASC Reference Group on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. February. Retrieved July10,2020,fromhttps://interagencystandingcommittee.org/system/files/202003/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS_0.pdf.

International Labour Organization. (2020). ILO Brief: COVID-19 employment and Labour market

impact in Thailand. Retrieved July 10, 2020, from http://www.un.or.th/wpcontent/uploads/2020/06/Impact-Assessment-of-COVID-19-on-employment-and-labour-market-in-Thailand-.pdf.

Jantapong, S., Tonghue T., Sukrueang, K. (2020). The COVID-19 Crisis and the Health Economics Perspective BANK of Thailand. Retrieved July 10, 2020, from https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_07Jul2020.aspx# (in Thai)

Jitbantad W, Rueangphut P, Songlead D, Yok-in J, Rueangphut R, Thaicharoen W, et al. (2021). Policy Recommendation for Primary Care Management among COVID-19in the Public Health Region 11. Final report. Health Systems Research Institute (HSRI); Report No.: hs2752.

Konsnan W, Poum A. (2020). Health Literacy Associated with Preventing and Controlling Behavior of Dengue Hemorrhagic Fever among Village Health Volunteers in Nong Yai Sub-district, Prasat District, Surin Province. Journal of Health Science and Community Public Health Vol. 3 No 1, January – June 2020. (in Thai)

Lekfuangfu, N., Piyapromdee, S., Porapukham. P., & Vasee., N. (2020). When COVID-19 closes the city: the impact on Thai workers in dimensions supply-side. 7 April 2020: (pp1-12) RetrievedJuly10,2020,fromhttps://www.pier.or.th/wpcontent/uploads/2020/04/aBRIDGEd_2020_007.pdf. (in Thai)

Ratchakitcha. (2020). Emergency situation announcement: According to the Emergency Management Act. Retrieved July 8, 2020, from http://www. ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/024/T_0001.PDF. (in Thai)

Royal Thai Government. (2020). Announcements and stage order. Retrieved July 8, 2020, from http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27963. (in Thai)

Srisupak R, Ngampriam P, Loachai S, Srisawangwong P. (2021). The Relationship between Health Literacy and PracticePrevention from COVID-19 of Elderly Case Study: Waeng Nang Sub-District, Maha Sarakham Province. KKU Journal for Public Health Research, Vol.14 No.3 July–September 2021. (in Thai)

Thairath Online. (2020). Anutin pushes the compensation of the VHVs. Compresses the hospital budget to enhance public health services. News: 1 June 2020. Retrieved July 10, 2020 from https://www.thairath.co.th/news/ local/1859074. (in Thai)

Thianthavorn V, Chitiang N. (2021). Relationship between Health Literacy and Behaviors to Prevent COVID-19 among University Students. Thai Journal of Public Health and Health Sciences; TJPHS. Vol.4(3), 126-137. (in Thai)

The Public Health Region 11. Calculate the sample size (Krejcie & Morgan). https://hpc11.go.th/me-working-age/krejcie-morgan/index

Tuicharoen J, Wongprakhob N, Munsraket Kr, & Nimkratoke T. (2020). Management of the COVID -19 in Primary Health Care Settings. Health Science Journal Boromarajonani College of Nursing Sanpasitthiprasong. 4(3): 1-20. (in Thai)

Village Health Volunteers. (2020). Volunteer powers. Ants work at the front line to fight covids, even WHO. Still can't help but appreciate it. NEWS VHV 15 April 2020. Retrieved July 7, 2020 from http://www.xn--y3cri.com/ contents/view/779. (in Thai)

World Health Organization1. (2020). Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Retrieved July 11,2020,fromhttps://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/situationreports/20200711-COVID-19 sitrep173.pdf?sfvrsn=949920b4_2. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-30