การศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • นิธิศ ธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • สุวรรณา ภัทรเบญจพล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

สวัสดิการสังคม, ผู้สูงอายุ, อุบลราชธานี, การจัดการ

บทคัดย่อ

การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเป็นบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภาครัฐจึงตระหนักถึงความสำคัญของการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้รับผิดชอบงานสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และผู้บริหารในระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 27 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมหรือสวัสดิการที่จัดบริการให้กับผู้สูงอายุที่พบมากคือ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การรักษาพยาบาลฟรี และกิจกรรมนันทนาการ ในขณะที่สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ด้านความมั่นคงทางสังคมครอบครัว และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ยังจัดบริการได้ไม่พียงพอ  และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุคือการกำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักของ อปท. และการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากผู้บริหารหน่วยงาน รวมถึงการประสานงานและการจัดหาทรัพยากรร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในปัจจุบันรูปแบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานมีทั้งแบบทางการดั้งเดิมและผ่านสื่อสังคมออนไลน์  แต่พบว่ายังขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยผู้สูงอายุมักมีส่วนร่วมในระดับการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น โดยสรุปหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้งานสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเป็นนโยบายเน้นหนักตามบทบาทความรับผิดชอบของ อปท. ร่วมกับการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจากชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะช่วยให้การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

Chamnirachakit, T. (2019). The Elderly and Family Welfare Fund Project in the Community: Management of Allowances for the Elderly and Family Welfare Fund Project in the Community: Management of Allowances for the Elderly in Klong Khoi Sub-District Municipality Pak kret District, Nonthaburi Province. Bangkok: Bangkok Thonburi University. (in Thai)

Chockworgul, S. (2012). Policy for improving the quality of life for the elderly of local administrative organizations in the Northeastern Province. Governance Journal. 1(1): 146-165. (in Thai)

Department of Local Administration. (2005). Elderly Care Standard. Bangkok: Ministry of Interior. (in Thai)

Department of Mental Health. (2020) 93 days to society “old people” 5 provinces? the most and the least of old people. Retrieved On April 23, from https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30453. (in Thai)

Department of Older Persons. (2017) Statistics of the elderly in Thailand 77 provinces at the date of 31 December 2017. Retrieved On January 23, from https://www.dop.go.th/th/know/side/1/1/125. (in Thai)

Kongritrajun, R. (2016). Development of A Model to Implement the Elderly Welfare Policy. Suan Dusit Graduate School Academic Journal. 12(1). (in Thai)

Limsaihua, D. (2019). Elderly Welfare Management of Omkret Subdistrict Administrative Organization, Pak Kret District, Nonthaburi Province. Journal of Humanities and Social Sciences Review: 21 (1): 65-79 (in Thai)

National Statistical Office. (2021). Number and proportion of population from Registration classified by age group (childhood, working age, elderly), sex, region and province,

B.E.2011-2020. Retrieved On April 29, from http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/01.aspx (in Thai)

Office of the Council of State. (2007). Constitution of the Kingdom of Thailand, BE 2550 (2007). Retrieved On February 17, https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=561157&ext=pdf. (in Thai)

Office of the Council of State. (2019). Municipality Act, B.E 1953. Retrieved On March 20, from https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=618130&ext=htm. (in Thai)

Pothiwan, P. & Bumrungboon, K. (2015). Social Welfare’s Management Approach for Elders in Muang Subdistrict Municipality at Muang District in Maha Sarakham. Maha Sarakham : Maha Sarakham Rajabhat University. (in Thai)

Phoyoi, P. & Poa-in, N. (2018). Implementing the policy of the Cultural Council Case study of the sub-district cultural council Samut Sakhon Province. Journal of Politics and Governance. 8(3): 132-151. (in Thai)

Saksedh, T. (2015). The Policy Implementation of Provided Welfare for the Elderly of Local Organization Administration Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province. Continuing report of the national academic conference, Research and Development Institute of Kamphaeng Phet Rajabhat University 2nd (379 - 389). Kamphaengphet: Kamphaengphet Rajabhat University. (in Thai)

Kenaphoom, S. & Jandaeng, B. (2019). Theory model of public policy implementation. Journal of Local governance and innovation. 3 (1), 95-115 (in Thai)

Van Meter, D. S.; Van Horn, C.E. (1975). The Policy Implementation Process: A conceptual framework administration & Society, 6 (4), 445 – 488.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-10-25