การพัฒนาระบบยูวีเคลื่อนที่สำหรับโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาแผนไทย

ผู้แต่ง

  • ทวีศักดิ์ หลีแก้วสาย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • ธีรนันท์ ธนัญชัย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
  • จักรกฤษณ์ คณารีย์ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คำสำคัญ:

ระบบยูวีเคลื่อนที่, การปนเปื้อน, เชื้อจุลินทรีย์, โรงงานอุตสาหกรรมยาแผนไทย

บทคัดย่อ

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบยูวีเคลื่อนที่ที่สามารถใช้ในโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาแผนไทยและทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ของระบบยูวีเคลื่อนที่ โดยเริ่มจากการออกแบบและผลิตระบบยูวีเคลื่อนที่ที่มีความกว้าง 60 เซนติเมตรและสูง 2 เมตร ซึ่งเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ 8x9x3.6 เมตร (กว้างxยาวxสูง) จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าแบคทีเรียและเชื้อราที่ระยะห่างต่างๆ ในโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาแผนไทย

ผลการศึกษาพบว่า หลังจากเปิดระบบยูวีเคลื่อนที่เป็นระยะเวลา 30 นาที สามารถฆ่าแบคทีเรียได้ 96.80%, 94.42%, 91.36% และ 86.97% สามารถฆ่าเชื้อราได้ 95.93%, 90.53%, 89.15% และ 86.00% โดยมีระยะห่างจากระบบยูวีเคลื่อนที่เท่ากับ 1, 2, 3 และ 4 เมตร ตามลำดับ สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของระบบยูวีเคลื่อนที่ในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสของเครื่องมือต่างๆ ภายในโรงงานฯ ด้วยวิธี Air test และ Swab test พบว่า ปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราที่อยู่ในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสของเครื่องมือต่างๆ ภายในโรงงานฯ มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการใช้ระบบยูวีเคลื่อนที่ จากผลการศึกษาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าระบบยูวีเคลื่อนที่ที่ผลิตใช้เองมีความเหมาะสมกับพื้นที่ของโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาแผนไทย และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

References

Box Bright Group Co., Ltd. (2021). UV-C Appliances. [Online]. Available

https://www.bovigastore.com/collections/uvc (29 January 2022).

DNA Chemical House (Thailand) Co., LTd. (2021). การทดสอบคุณภาพการฆ่าเชื้อโรคจากสถาบันชั้นนำ. [Online]. Available https://www.dkhthailand.com/14679126/laboratory (29 January 2022).

Food and Drug Administration. (2004). Criteria for Consideration of Registration of Traditional Drug and Microbial and Heavy Metal Contamination Standards. [Online]. Available http:// https://www.fda.moph.go.th/sites/drug/download/manual-herbal-medicines.pdf (29 January 2022).

Frank, KM. (2014). Microbiology in Clinical Pathology. Pathobiology of Human Disease, 3237–3268.

Limpinun, P., Monatrakul, W., Bunmee, S., Yunsuk, T., Nausri, C., Kaewmad, P., and Pukapak, C.

(2021). The development of a small prototype Virus and bacteria sterilizer with UV-C.

(Research report). Mahasarakham: Rajabhat Mahasarakham University.

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2020). UVC Sterilization. Bangkok: Ministry of Higher Education. (in Thai)

Ministry of Public Health. (2016). Notification of the Ministry of Public Health Re: Prescription of

Details on Criteria and Methods for Production of Modern Drugs and Amendment to

Criteria and Procedures for Traditional Drug Production According to the drug law B.E.

Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Namrung, S., Wansri, W., Pitulsub, K., Maga, S., Thongbuud, K. (2019). Guide to Using Germicidal UV. Bangkok: Ministry of Public Health. (in Thai)

Nunun, W. Suaemae, M., and Dechana, A. (2021 ). Innovative Development of a Mobile UV

Sterilizer by Community Participation at Safe and Low-Cost. In University engagement

(147-161). Songkhla: Thaksin University.

Pongmuangmul, S., Klaikrung, N., Wutadirek, W. (2016). Situation of Microbial Contamination in Traditional Medicine and Herbal Medicine During 2011-2015. Thai Food and Drug Journal. 23(2): 25-33. (in Thai)

Srisukolrattana, W. (2015). Antimicrobial Agent in House. Bangkok: Ministry of Public Health. (in Thai)

Thai Pharmacopoeia and Reference Substances Section Bureau of Drug and Narcotic Department of Medical Sciences. (2005). Thai Pharmacopoeia Volume I and II Supplement 2005. Nonthaburi.

Young Lib Nguan Electric Co., Ltd. (2021). UVC lamp sterilizing light system for industrial plants. [Online]. Available https://www.ylne.co.th/blog (6 January 2023).

ent 2005. Nonthaburi.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-04-24