พฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

ผู้แต่ง

  • นุศรา ดาวโรจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • เขมพัทธ์ ขจรกิตติยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

พฤติกรรมการสะท้อนคิด, พฤติกรรมเชิงจริยธรรม, พยาบาล, นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล

บทคัดย่อ

                  วิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการสะท้อนคิด และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม 2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสะท้อนคิดกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาพยาบาลที่ผ่านการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 148 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน คือการวิเคราะห์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

                  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.12, S.D. = .41 และ 𝑥̅ = 4.25, SD = 0.35) และพฤติกรรมจริยธรรมรายด้านที่สูงที่สุดคือด้าน การพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรเต็มใจ ( 𝑥̅ = 4.37, SD = 0.47) รองลงมาด้านแสดงความเป็นมิตร ต่อผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป (𝑥̅ = 4.35, SD = 0.51)  โดยพฤติกรรมการสะท้อนคิดและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมาก  (r = 0.56)

                  ทั้งนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาพฤติกรรมการสะท้อนคิดส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรมในนักศึกษาพยาบาลสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา สถาบันส่งเสริมการการสะท้อนคิดมาเป็นกลยุทธ์พัฒนาการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเพื่อให้บัณฑิตพยาบาลเมื่อสำเร็จการศึกษามีคุณภาพและจริยธรรม ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ

References

Arpanantikul. A., Prapaipanich.W., Senadisai. S., Orathai. P. (2014). Nursing Administrators’ Perception of Thai. Registered NursesProfessional Ethics. Thai Journal of Nursing Council. 29(2): (5-20).

Aussawapronwiput. W., (2016). Standards of Nursing Care: Nursing Process and professional ethics. Public Health & Health Laws Journal 2(3): 393-400.

Ausanee W., Chananan S. and Yosapon L. (2011). Learning and teaching methodsby using reflective thinking technique in nursing education. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH 11(2), 105-115. . (in Thai)

Boonyachat, P., & Tongvichean, S. (2011). Factors related to ethical behaviors among nursing students, Faculty of Nursing, Bangkokthonburi University. Thai Journal of Nursing, 60(3): 45-52.

Dujduean K., Wareerat K., Poonsuk H and Saiphon V. (2013) The Development of the Thought Reflection Learning Model to Enhance Ethical Decision-Making in Nursing for Student Nurses Journal of Education Nursesuan University. 15(4).

Fry, S.T. (1994). Ethics in nursing practice: a guide to ethical decision making. Geneva: International. Council of Nurses.

Gilbert, W. D., & Trudel, P. (2001). Learning to coach through experience: Reflection in model youth sport coaches. Journal of Teaching in Physical Education, 21(1), 16–34. [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar]

Kember, D., McKay, J., Sinclair, K., & Wong, F. K. Y. (2008). A four-category scheme for coding and assessing the level of reflection in written work. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(4), 369-379.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3) 607,-610.

Knowles, J. G., Cole, A. L., & Presswood, C. S. (1994). Through preservice teachers’ eyes. New York: Macmillan.

Kolb, D. A. (2014). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Pearson Education Ltd. [Google Scholar]

Nightingale, F. (1969). Notes on nursing :What it is, and What it is not. New York : Dover Publications, Inc.

Office of the Higher Education Commission. (2017). Higher Education Curriculum Criteria 2015 and Related Standards. Wongsawang Publishing & Printing Company Limited:Bangkok. (in Thai).

Pornpimol, C. and Saichol, J. (2020). The Effects of Reflective Thinking Skill Promoting based Learning and Instruction on Reflective Thinking Behaviors among Nursing Students. Journal of Education Studies. 48(1). 224-238. . (in Thai).

Thailand Nursing and Midwifery Council. (2550). Standards of Nursing Care: Nursing Process and professional ethics

Thongjam. R., Thongpan. S., & Leeka. J. (2021). THE DEVELOPMENT OF ETHICAL BEHAVIOR FOR PROFESSIONAL NURSE. Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus. 8(4):201-213.

Sobral, D. T. (2005). Medical students’ mindset for reflective learning: a revalidation study of thereflection-in-learning scale. Advance in Health Science Education, 10(4), 303-314

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-24