เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด (Thai J Phys Ther) เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN 2730-3004 (Online

ISSN 0125-4634 (Print)  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 (2020): กันยายน - ธันวาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-12-16

การเปรียบเทียบคะแนนการทรงท่าระหว่างท่ายืนและท่านั่งในวัยรุ่นหญิงที่มีและไม่มีภาวะกระดูกสันหลังคดชนิดไม่ทราบสาเหตุ

ธัญญลักษณ์ วรรณก้อน, ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง , นวลลออ ธวินชัย, สมชัย ปทุมาสูตร , พรรณี ปึงสุวรรณ

136-146

การแบ่งระดับความสามารถการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้ระยะทางการเดิน จากการทดสอบ 6-minute walk test

นพพล ประโมทยกุล, นงนุช ล่วงพ้น, สมบัติ มุ่งทวีพงษา, สาริณี แก้วสว่าง, พัชรี คุณค้ำชู

163-173

ดูเล่มทุกฉบับ