เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด (Thai J Phys Ther) เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN 2730-3004 (Online

ISSN 0125-4634 (Print)  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - เมษายน 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-17

ความสัมพันธ์ระหว่างความปวดกับสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจแบบกึ่งกลางหน้าอก

ไพลิน ถาวรชีพ, วรวิทย์ จิตติถาวร, สมศรี เธียรมนตรี, ปรพร ศรีวรรณวิทย์

13-21

ผลของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อสะบักแบบประยุกต์ในผู้ที่มีอาการปวดคอ สะบัก และไหล่: การศึกษาแบบสุ่ม

สายแก้ว เจือจันทร์, วนิดา แก้วมุณี, กฤตยชญ์ ทองนุ่น, จุฑานันท์ พรหมอินทร์, ธวัชชัย แซ่เล่า, นุชนาถ อัศววงศ์สวัสดิ์

31-44

สถานะสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น: การประเมินบนพื้นฐานบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ

ชิษนุพงศ์ จันมี, พิรุณวรรณ สิริวชิรชัย, อาทิตยา ชมภูนิมิตร, รวยริน ชนาวิรัตน์, ทิวาพร ทวีวรรณกิจ, น้อมจิตต์ นวลเนตร์

45-63

ดูเล่มทุกฉบับ