เป้าหมายและขอบเขต:

วารสารกายภาพบำบัด เป็นวารสารอย่างเป็นทางการของสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย วารสารนี้มีพันธกิจในการเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติทางกายภาพบำบัดคลินิกรวมถึงการเรียนการสอนทางด้านกายภาพบำบัด วารสารนี้เผยแพร่บทความประเภท บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และจดหมายถึงบรรณาธิการ

ISSN 2730-3004 (Online

ISSN 0125-4634 (Print)  

กระบวนการพิจารณา: บทความต้นฉบับทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นอย่างน้อยสองท่านผ่านกระบวนการ double-blinded review

ความถี่: กำหนดออก 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม  

ภาษา: บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

สามารถเข้าถึงบทความผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (2020): พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-24

การทดสอบความเชื่อมั่นของการวัดซ้ำและความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ของสมาร์ตโฟนแอปพลิเคชันต่อการประเมินองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างในผู้ที่ไม่มีอาการปวดหลัง

พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์, เกตุศิริ หงส์เวียงจันทร์, พรจรัส วิรัชลาภ, อิสริยา บัวแสง, นันทิชา สิตานนท์, ปริญญา เลิศสินไทย

83-100

ดูเล่มทุกฉบับ