ความน่าเชื่อถือภายในและระหว่างผู้ประเมินของกระบวนการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างโดยใช้เครื่องมือ BROM II

Main Article Content

Phitchaya Leevattananukool
Adit Chiradejnant

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: Back range of motion instrument (BROM II) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังได้ในทุกทิศทาง เมื่อพิจารณาถึงกระบวนการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังในแต่ละการศึกษานั้นพบว่า ขั้นตอนของกระบวนการวัดองศา การฝึกการใช้เครื่องมือของผู้ประเมิน และคำอธิบายวิธีการหาตำแหน่งอ้างอิงในการวางเครื่องมือ BROM II ไม่ชัดเจน จึงทำให้การศึกษาถึงความน่าเชื่อถือในการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างโดยใช้ BROM II มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในชั้นในการวัดช่วงการเคลื่อนไหวในบางทิศทางที่มีค่าสูง


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความน่าเชื่อถือภายในและระหว่างผู้ประเมินของกระบวนการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างโดยใช้เครื่องมือ BROM II


วิธีการวิจัย: ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งสิ้น 20 คน (ชาย 10 คนและ หญิง 10 คน) และผู้ประเมิน 2 คน ดูคลิปวีดีโอขนาดความยาวประมาณ 4 นาที ประกอบด้วย 3 ตอนคือ (1) การหาตำแหน่งอ้างอิง (2) การกำหนดตำแหน่งท่าทางเริ่มต้น และ (3) การระบุคำสั่งและแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่าง จากนั้นจึงหาตำแหน่งอ้างอิงและกำหนดตำแหน่งท่าทางเริ่มต้น และการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างจำนวน 6 ทิศทาง โดยให้คำสั่งในการทำการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน เป็นจำนวน  4 ครั้ง สลับกันระหว่างผู้ประเมิน 2 คน โดยการทดสอบทางสถิติใช้แบบจำลอง ICC(3,1) ในการหาความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้ประเมินและใช้แบบจำลอง ICC(2,1) ในการหาค่าความน่าเชื่อถือระหว่างตัวผู้ประเมิน


ผลการวิจัย: จากการศึกษาพบว่าความน่าเชื่อถือของกระบวนการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังโดยใช้เครื่องมือ BROM II อยู่ในระดับดีในทุกทิศทาง โดยพบความน่าเชื่อถือภายในตัวผู้ประเมินคนที่ 1 และ 2 (ICC(3, 1)) อยู่ระหว่าง 0.81 ถึง 0.97 และพบความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมิน (ICC(2, 1)) อยู่ระหว่าง 0.77 ถึง 0.88


สรุปผล: กระบวนการวัดองศาการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างโดยใช้เครื่องมือ BROM II ที่มีการปรับปรุงกระบวนการ พบว่ามีความน่าเชื่อถือในระดับดีในทุกทิศทาง โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในงานวิจัยเกี่ยวกับการวัดการเปลี่ยนแปลงของช่วงการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Tousignant M, Poulin L, Marchand S, Viau A, Place C. The Modified–Modified Schober Test for range of motion assessment of lumbar flexion in patients with low back pain: a study of criterion validity, intra- and inter-rater reliability and minimum metrically detectable change. Disabil Rehabil. 2005; 27(10): 553-9.

2. Merritt JL, McLean TJ, Erickson RP, Offord KP. Measurement of trunk flexibility in normal subjects: reproducibility of three clinical methods. Mayo Clin Proc. 1986; 61(3): 192-7.

3. Reese NB, Bandy WD. Joint range of motion and muscle length testing. St. Louis, Missouri: Saunders/Elsevier, 2002.

4. Teixeira F, Carvalho G. Reliability and validity of thoracic kyphosis measurements using flexicurve method. Rev Bras Fisioter. 2007; 11(3): 173-7.

5. Youdas JW, Suman VJ, Garrett TR. Reliability of measurements of lumbar spine sagittal mobility obtained with the flexible curve. J Orthop Sports Phys Ther. 1995; 21(1): 13-20.

6. Mirbagheri SS, Rahmani-Rasa A, Farmani F, Amini P, Nikoo MR. Evaluating kyphosis and lordosis in students by using a flexible ruler and their relationship with severity and frequency of thoracic and lumbar pain. Asian Spine J. 2015; 9(3): 416-22.

7. Nitschke JE, Nattrass CL, Disler PB, Chou MJ, Ooi KT. Reliability of the American Medical Association guides' model for measuring spinal range of motion: Its implication for whole-person impairment rating. Spine. 1999; 24(3): 262-8.

8. Kachingwe AF, Phillips BJ. Inter- and intrarater reliability of a back range of motion instrument. Arch Phys Med Rehabil. 2005; 86(12): 2347-53.

9. Ng JK, Kippers V, Richardson CA, Parnianpour M. Range of motion and lordosis of the lumbar spine: reliability of measurement and normative values. Spine. 2001; 26(1): 53-60.

10. Breum J, Wiberg J, Bolton JE. Reliability and concurrent validity of the BROM II for measuring lumbar mobility. J Manipulative Physiol Ther. 1995; 18(8): 497-502.

11. Haff, GG and Dumke, C. Laboratory manual for exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics, 2012.

12. Williams R, Binkley J, Bloch R, Goldsmith CH, Minuk T. Reliability of the modified-modified Schober and double inclinometer methods for measuring lumbar flexion and extension. Phys Ther. 1993; 73(1): 33-44.

13. Yousefi M, Ilbeigi S, Mehrshad N, Afzalpour ME, Naghibi SE. Comparing the validity of non-invasive methods in measuring thoracic kyphosis and lumbar lordosis. Zahedan J Res Med Sci. 2012; 14(4): 37-42.

14. Yanagawa TL, Maitland ME, Burgess K, Young L, Hanley D. Assessment of thoracic kyphosis using the flexicurve for individuals with osteoporosis. Hong Kong Physiother J. 2000; 18(2): 53-7.

15. Brosseau L, Balmer S, Tousignant M, O'Sullivan JP, Goudreault C, Goudreault M, et al. Intra- and intertester reliability and criterion validity of the parallelogram and universal goniometers for measuring maximum active knee flexion and extension of patients with knee restrictions. Arch Phys Med Rehabil. 2001; 82(3): 396-402.

16. Saur PM, Ensink FB, Frese K, Seeger D, Hildebrandt J. Lumbar range of motion: reliability and validity of the inclinometer technique in the clinical measurement of trunk flexibility. Spine. 1996; 21(11): 1332-8.

17. Stovall BA, Kumar S. Anatomical landmark asymmetry assessment in the lumbar spine and pelvis: a review of reliability. PM&R. 2010; 2(1): 48-56.

18. Performance Attainment Associates. BROM 11: Back Range of Motion [brochure 8201 and video]. Roseville, Minn: Performance Attainment Associates; 1992.

19. Madson TJ, Youdas JW, Suman VJ. Reproducibility of lumbar spine range of motion measurements using the back range of motion device. J Orthop Sports Phys Ther. 1999; 29(8): 470-7.

20. Norkin CC, White DJ. Measurement of joint motion: a guide to goniometry. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2016.

21. Tousignant M, Morissette J, Murphy M. Criterion validity study of lumbar goniometers BROM II and EDI-320 for range of motion of lumbar flexion of low back pain patients. J Back Musculoskelet Rehabil. 2002; 16(4): 159-67.

22. Bujang MA, Baharum N. A simplified guide to determination of sample size requirements for estimating the value of intraclass correlation coefficient: a review. Arch Orofac Sci. 2017;12(1):1-11.

23. Hoppenfeld S. Physical examination of the spine and extremities. New York: Appleton-Century-Crofts. 1976.


24. McIlroy WE, Maki BE. Preferred placement of the feet during quiet stance: development of a standardized foot placement forbalance testing. Clin Biomech. 1997; 12(1): 66-70.

25. Portney LG, Watkins MP. Foundations of clinical research: applications to practice. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall Health, 2000.

26. Atya AM. The validity of spinal mobility for prediction of functional disability in male patients with low back pain. J Adv Res. 2013; 4(1): 43-9.

27. Mayer TG, Kondraske G, Beals SB, Gatchel RJ. Spinal range of motion. Accuracy and sources of error with inclinometric measurement. Spine. 1997; 22(17): 1976-84.