ความสัมพันธ์ของท่าทางกระดูกสันหลังคอ-อก พิสัยการเคลื่อนไหวและ ความยาวกล้ามเนื้อในผู้ป่วยปวดคอ

Main Article Content

ลดาวรรณ เติมวรกุล
วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์
ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์
เยาวภา ใจรักดี

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกระดูกสันหลังคอ-อก พิสัยการเคลื่อนไหว และความยาวกล้ามเนื้อคอ-ไหล่ในผู้ป่วยปวดคอยังไม่สรุปชัดเจน 


วัตถุประสงค์: ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกระดูกสันหลังคอ-อก พิสัยการเคลื่อนไหวคอ และความยาวกล้ามเนื้อคอ-ไหล่ในผู้ป่วยปวดคอ


วิธีการวิจัย: นำข้อมูลท่าที่ศีรษะยื่น กระดูกสันหลังอกค่อม ไหล่ห่อ พิสัยการเคลื่อนไหว และความยาวกล้ามเนื้อคอ-ไหล่จากแบบบันทึกตรวจร่างกายผู้ป่วยปวดคอ 863 คน


ผลการวิจัย: ท่าที่ศีรษะยื่นสัมพันธ์กับกระดูกสันหลังอกค่อม (c2=85.22, p<0.001), ไหล่ห่อ (c2=87.38, p<0.001), พิสัยการเคลื่อนไหวคอทุกทิศ (c2=5.64-9.07, p=0.003-0.0018), ความยาว suboccipital, upper trapezius, scalene, pectoralis major, minor (c2=4.64-75.28, p<0.001-0.031)  กระดูกสันหลังอกค่อมสัมพันธ์กับไหล่ห่อ (c2=17.03, p<0.001), ความยาว suboccipital, anterior scalene, pectoralis major, minor (c2=12.80-23.83, p<0.001)  ไหล่ห่อสัมพันธ์กับพิสัยการเคลื่อนไหวทิศเอียง (c2=11.11, p=0.001), หมุนคอ (c2=7.03, p=0.008), ความยาว suboccipital, levator scapulae, scalene, subscapularis, pectoralis major, minor (c2=4.70-63.51, p<0.001-0.014) 


สรุปผล: ท่าที่ศีรษะยื่นสัมพันธ์กับพิสัยการเคลื่อนไหวคอทุกทิศทาง  ไหล่ห่อสัมพันธ์กับพิสัยการเคลื่อนไหวทิศเอียงและหมุนคอ  ผู้มีศีรษะยื่นหรือกระดูกสันหลังอกค่อมหรือไหล่ห่อมี suboccipital, anterior scalene, pectoralis major, minor หดสั้น  upper trapezius หดสั้นพบในผู้มีศีรษะยื่น  levator scapulae และ subscapularis หดสั้นพบในผู้มีไหล่ห่อ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012;380(9859):2163-96.

Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ, Holm LW, Cassidy JD, Guzman J, et al. The burden and determinants of neck pain in the general population: results of the bone and joint decade 2000–2010 task force on neck pain and its associated disorders. Spine. 2008;33(4S):S39-S51.

Janwantanakul P, Pensri P, Jiamjarasrangsri V, Sinsongsook T. Prevalence of self-reported musculoskeletal symptoms among office workers. Occup Med (Lond). 2008;58(6):436-8.

Cagnie B, Danneels L, Van Tiggelen D, De Loose V, Cambier D. Individual and work related risk factors for neck pain among office workers: a cross sectional study. Eur Spine J. 2007;16(5):679-86.

Page P, Frank C, Lardner R. Assessment and treatment of muscle imbalance: the Janda approach. Champaign, IL: Human Kinetics, 2010: 52-3, 105-8.

Kendall FP, McCreary EK, Provance PG, Rodgers MM, Romani WA. Muscles testing and function with posture and pain. 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2005: 59, 61, 92, 152-3.

McDonnell MK. Movement system syndromes of the cervical spine. In: Sahrmann SaA, eds. Movement system impairment syndromes of the extremities, cervical and thoracic spines. Missouri: Elsevier Mosby, 2011: 51-74, 92-3.

Fernández-de-las-Peñas C, Cuadrado M, Pareja J. Myofascial trigger points, neck mobility and forward head posture in unilateral migraine. Cephalalgia. 2006;26(9):1061-70.

Johnson J. Postural correction. Champaign, IL: Human Kinetics, 2016: 67-9, 78-9.

Tribus CB. Scheuermann's kyphosis in adolescents and adults: diagnosis and management. JAAOS. 1998;6(1):36-43.

Raine S, Twomey L. Posture of the head, shoulders and thoracic spine in comfortable erect standing. Aust J Physiother. 1994;40(1): 25-32.

Tafreshi ES, Moghadam AN, Bakhshi E, Rastgar M. Comparing scapular position and scapular dyskinesis in individuals with and without rounded shoulder posture. PTJ. 2015;5:127-36.

Sahrmann S. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes St. Louis: Mosby, 2002: 195-7, 219.

Wong CK, Coleman D, diPersia V, Song J, Wright D. The effects of manual treatment on rounded-shoulder posture, and associated muscle strength. J Bodyw Mov Ther. 2010; 14(4):326-33.

Quek J, Pua Y-H, Clark RA, Bryant AL. Effects of thoracic kyphosis and forward head posture on cervical range of motion in older adults. Man Ther. 2013;18(1):65-71.

Worlikar AN, Shah MR. Incidence of forward head posture and associated problems in desktop users. Int J Health Sci Res. 2019; 9(2):96-100.

Tsunoda D, Iizuka Y, Iizuka H, Nishinome M, Kobayashi R, Ara T, et al. Associations between neck and shoulder pain (called katakori in Japanese) and sagittal spinal alignment parameters among the general population. J Orthop Sci. 2013;18(2):216-9.

Hanten WP, Olson SL, Russell JL, Lucio RM, Campbell AH. Total head excursion and resting head posture: Normal and patient comparisons. Arch Phys Med Rehabil. 2000;81(1):62-6.

Silva AG, Sharples P, Johnson MI. Studies comparing surrogate measures for head posture in individuals with and without neck pain. Phys Ther Rev. 2010;15(1):12-22.

Straker LM, O'Sullivan PB, Smith AJ, Perry MC. Relationships between prolonged neck/shoulder pain and sitting spinal posture in male and female adolescents. Man Ther. 2009;14(3):321-9.

Lee H, Nicholson LL, Adams RD. Neck muscle endurance, self-report, and range of motion data from subjects with treated and untreated neck pain. J Manipulative Physiol Ther. 2005;28(1):25-32.

Yoo W-G, An D-H. The relationship between the active cervical range of motion and changes in head and neck posture after continuous VDT work. Ind Health. 2009;47(2):183-8.

Shahidi B, Johnson CL, Curran-Everett D, Maluf KS. Reliability and group differences in quantitative cervicothoracic measures among individuals with and without chronic neck pain. BMC Musculoskelet Disord. 2012;13(1):215.

Nejati P, Lotfian S, Moezy A, Moezy A, Nejati M. The relationship of forward head posture and rounded shoulders with neck pain in Iranian office workers. Med J Islam Repub Iran. 2014;28(3 May):26.

Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6th ed. St. Louis: Elsevier Saunders, 2014: 338-9.

Paris SV. Introduction to evaluation and manipulation of the spine. St. Augustine, Florida: Institute Press, 1988: 35.

Petty NJ. Neuromusculoskeletal examination and assessment: a handbook for therapists Edinburgh: Elsevier/Churchill Livingstone 2006: 55.

Ekstrom RA, Osborn RW. Muscle length testing and electromyographic evidence for manual strength testing and exercises for the shoulder. In: Donatelli RA, eds. Physical therapy of the shoulder. 5th ed. St. Louis: Churchill Livingstone, 2012: 333.

Portney LG. Foundations of clinical research: applications to evidence-based practice. Philadelphia: F.A. Davis, 2020: 415-21.

Joshi S, Balthillaya G, Neelapala YVR. Thoracic posture and mobility in mechanical neck pain population: a review of the literature. Asian Spine J. 2019;13(5):849-60.

Lau KT, Cheung KY, Chan KB, Chan MH, Lo KY, Wing Chiu, et al. Relationships between sagittal postures of thoracic and cervical spine, presence of neck pain, neck pain severity and disability. Man Ther. 2010;15(5):457-62.

Kim E-K, Kim JS. Correlation between rounded shoulder posture, neck disability indices, and degree of forward head posture. J Phys Ther Science. 2016;28(10):2929-32.

Fernández-de-las-Peñas C, Alonso-Blanco C, Cuadrado ML, Pareja JA. Forward head posture and neck mobility in chronic tension-type headache: a blinded, controlled study. Cephalalgia. 2006;26(3):314-9.

Kim D-H, Kim C-J, Son S-M. Neck pain in adults with forward head posture: effects of craniovertebral angle and cervical range of motion. Osong Public Health Res Perspect. 2018;9(6):309-13.

Singla D, Veqar Z. Association Between Forward Head, Rounded Shoulders, and Increased Thoracic Kyphosis: A Review of the Literature. Journal of Chiropractic Medicine. 2017;16(3):220-9.

Kim BB, Lee JH, Jeong HJ, Cynn HS. Effects of suboccipital release with craniocervical flexion exercise on craniocervical alignment and extrinsic cervical muscle activity in subjects with forward head posture. J Electromyogr Kinesiol. 2016;30:31-7.

Jull GA, Falla D, Vicenzino B, Hodges PW. The effect of therapeutic exercise on activation of the deep cervical flexor muscles in people with chronic neck pain. Man Ther. 2009;14(6):696-701.

Kang J-I, Jeong D-K, Choi H. Correlation between pulmonary functions and respiratory muscle activity in patients with forward head posture. J Phys Ther Sci. 2018;30(1):132-5.

Czaprowski D, Stoliński Ł, Tyrakowski M, Kozinoga M, Kotwicki T. Non-structural misalignments of body posture in the sagittal plane. Scoliosis Spinal Disord. 2018;13(1):6.

Borstad JD. Resting position variables at the shoulder: evidence to support a posture-impairment association. Phys Ther. 2006;86(4):549-57.