เผยแพร่แล้ว: 2022-08-26

ความน่าเชื่อถือและค่าชี้วัดการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดของพารามิเตอร์การวิ่ง บันทึกโดย นาฬิกาออกกำลังกายและเซ็นเซอร์วัดความเร่ง

อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ, ณภัทร นันท์ธรภัค, อัครพล เกษียรธาดานนท์, จิตภา ชววิสุทธิกูล, ฉัตรชัย พีระวัธน์กุล

97-105

ความสัมพันธ์ของท่าทางกระดูกสันหลังคอ-อก พิสัยการเคลื่อนไหวและ ความยาวกล้ามเนื้อในผู้ป่วยปวดคอ

ลดาวรรณ เติมวรกุล, วรรณเพ็ญ จันทร์ศิรินุเคราะห์, ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์, เยาวภา ใจรักดี

106-119

Factors associated with physical therapy treatments of patients with knee osteoarthritis in Thailand

ภาสกร สายสุริย์, ปราณีต เพ็ญศรี

131-148