การระบุจุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า จุดมอเตอร์ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า

Main Article Content

ปิยะวดี วิชา
จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย

บทคัดย่อ

ที่มาและความสำคัญ: ยังไม่มีการรายงานจุดมอเตอร์ (motor point: MP) ของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าในรูปแบบค่าคู่อันดับ x, y ในคนไทยมาก่อน 


วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินตำแหน่ง และการกระจายตัวของ MP ของกล้ามเนื้อ vastus lateralis (VL), rectus femoris (RF), และ vastus medialis (VM) โดยรายงานเป็นค่าคู่อันดับ x, y


วิธีการวิจัย: เป็นการศึกษาวิจัยรูปแบบตัดขวาง  อาสาสมัครอายุ 18-35 ปี สุขภาพดี 30 คน สมัครเข้าร่วมการศึกษา  ความยาวของต้นขา (Y) วัดจาก anterior superior iliac spine (ASIS) ถึงกระดูกสะบ้า  ค่าคู่อันดับ x คือระยะตั้งฉากจากแกน Y   ค่า x ที่ติดลบแปลว่า MP อยู่ทางด้านนอก (lateral) ของเส้น Y   ค่าคู่อันดับ y คือระยะตามแนวแกน Y   ค่า x, y คำนวณเทียบเป็นร้อยละของ Y   หาตำแหน่ง MP โดยใช้ขั้วกระตุ้นขนาดเล็ก (point electrode) ใช้กระแส monophasic pulsed current ความถี่ 1 ครั้งต่อวินาที ช่วงกระตุ้น 0.1 มิลลิวินาที


ผลการวิจัย: ตำแหน่ง MP รายงานเป็นค่าคู่อันดับ x, y ของ VL คือ -10.92, 68.72%Y  RF คือ 2.03, 53.26%Y  และ VM คือ 14.68, 82.19%Y   VL มีการกระจายของตำแหน่ง MP มากที่สุด ถ้าพิจารณาจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 6.55%Y หรือต่างจากค่าเฉลี่ย 2.4-3.3 เซ็นติเมตร ขึ้นกับความยาวขา ซึ่งความคลาดเคลื่อนนี้อาจชดเชยได้ถ้าใช้ขั้วกระตุ้นขนาดใหญ่


สรุปผล: ถึงแม้ว่าตำแหน่ง MP ที่ถูกต้องยังต้องหาจากผู้ป่วยเฉพาะราย แต่ข้อมูลจากการศึกษานี้อาจมีประโยชน์ในทางคลินิกเพราะช่วยลดเวลาและขอบเขตของพื้นที่ในการหาตำแหน่ง MP

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย, Department of Physical TherapyFaculty of Associated Medical SciencesChiang Mai University

Department of Physical Therapy 

Faculty of Associated Medical Sciences

Chiang Mai University

References

Maffiuletti NA. Physiological and methodological considerations for the use of neuromuscular electrical stimulation. Eur J Appl Physiol. 2010;110(2):223-34.

Walls RJ, McHugh G, O'Gorman DJ, Moyna NM, O'Byrne JM. Effects of preoperative neuromuscular electrical stimulation on quadriceps strength and functional recovery in total knee arthroplasty. A pilot study. BMC Musculoskelet Disord. 2010;11:119-227.

Gobbo M, Maffiuletti NA, Orizio C, Minetto MA. Muscle motor point identification is essential for optimizing neuromuscular electrical stimulation use. J Neuroeng Rehabil. 2014;11(1):17-22.

Botter A, Oprandi G, Lanfranco F, Allasia S, Maffiuletti NA, Minetto MA. Atlas of the muscle motor points for the lower limb: implications for electrical stimulation procedures and electrode positioning.Eur J Appl Physiol. 2011;111(10): 2461-71.

Forrester B, Petrofsky J. Effect of Electrode Size, Shape, and Placement During Electrical Stimulation. J Appl Res. 2004;4:346-54.

Reid RW. Motor point in relation to surface of the body. J Anat. 1920;54:271-5.

Park BK, Shin YB, Ko HY, Park JH, Baek SY. Anatomic motor point localization of the biceps brachii and brachialis muscles. J Korean Med Sci. 2007;22(3):459-62.

McCaughey EJ, McLean AN, Allan DB, Gollee H. Detection of the motor points of the abdominal muscles. Eur J Appl Physiol. 2014;114(12):2483-89.

Sung DH, Jung JY, Kim HD, Ha BJ, Ko YJ. Motor branch of the rectus femoris: anatomic location for selective motor branch block in stiff-legged gait. Arch Phys Med Rehabil. 2003;84(7):1028-31.

Thiranagama R. Nerve supply of the human vastus medialis muscle. Journal of anatomy. 1990;170:193-8.

Lieber RL, Kelly MJ. Factors influencing quadriceps femoris muscle torque using transcutaneous neuromuscular electrical stimulation. Phys Ther. 1991;71(10):715-721; discussion 722-13.

Adams GR, Harris RT, Woodard D, Dudley GA. Mapping of electrical muscle stimulation using MRI. J Appl Physiol (1985). 1993;74(2):532-7.

Charan J, Biswas T. How to calculate sample size for different study designs in medical research? Indian J Psychol Med. 2013;35(2): 121-6.

Bax L, Staes F, Verhagen A. Does neuromuscular electrical stimulation strengthen the quadriceps femoris? A systematic review of randomised controlled trials. Sports Med. 2005;35(3):191-212.

Becker I, Woodley SJ, Baxter GD. Gross morphology of the vastus lateralis muscle: An anatomical review. Clin Anat. 2009;22(4):436-50.

Patil S, Grigoris P, Shaw-Dunn J, Reece AT. Innervation of vastus lateralis muscle. Clin Anat. 2007;20(5):556-9.

Revenaugh PC, Knott D, McBride JM, Fritz MA. Motor nerve to the vastus lateralis. Arch Facial Plast Surg. 2012;14(5):365-8.