ผลของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์อย่างไม่เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และทารกในโรงพยาบาลกุมภวาปี

ผู้แต่ง

  • กฤติยา ด่านคอนสกุล กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลกุมภวาปี

คำสำคัญ:

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์, ผลลัพธ์การตั้งครรภ์, ผลลัพธ์ทารก

บทคัดย่อ

            การวิจัยเชิงเปรียบเทียบแบบย้อนหลัง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์อย่างไม่เหมาะสมต่อผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์และทารก ในประชากรหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลกุมภวาปี เก็บข้อมูลย้อนหลังระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 กลุ่มตัวอย่างหญิงตั้งครรภ์เดี่ยว 844 ราย ถูกจัดเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ 307 ราย มากกว่าเกณฑ์ 270 ราย และน้อยกว่าเกณฑ์ 267 ราย โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตัวระหว่างการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้นตามดัชนีมวลกายก่อนการตั้งครรภ์ ตามแนวทางของ The Institute of Medicine (IOM) 2009 วิเคราะห์เปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Chi-squared test, Fisher’s exact test, Independent t-test และ One-way ANOVA โดยพิจารณาผลการศึกษาที่มีนัยสำคัญทางสถิติมีค่า p <0.05

            ผลการศึกษาพบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่น้ำหนักตัวระหว่างตั้งครรภ์ขึ้นน้อยกว่าเกณฑ์ สัมพันธ์กับการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์แบบไม่ใช้อินซูลิน (p = 0.004) น้ำหนักเฉลี่ยของทารกแรกเกิดต่ำ (p <0.001) น้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่าอายุครรภ์ (p = 0.007) และน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม (p<0.001) อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่น้ำหนักตัวขึ้นเกินเกณฑ์ สัมพันธ์กับการผ่าตัดคลอด (p = 0.034) การผ่าตัดคลอดครั้งแรก (p = 0.044) น้ำหนักทารกแรกเกิดเฉลี่ยสูง (p = 0.002) และทารกตัวโตมากกว่า 4,000 กรัม (p = 0.022)

          สรุป น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์อย่างไม่เหมาะสม ทั้งแบบเกินเกณฑ์ และน้อยกว่าเกณฑ์ ส่งผลต่อการตั้งครรภ์และทารก

Downloads

Download data is not yet available.

References

Institute of Medicine. Weight gain during pregnancy: reexamining the guidelines. Washington, DC: The National Academies Press; 2009.

Boondech J, Suwannaepang S, Tangsiriwatthana T. Effect of Maternal Weight Gain on Neonatal Birth Weight and Pregnancy Outcomes in Normal Pre-pregnancy Body Mass Index. Thai J Obstet Gynaecol 2015; 23(3): 130-5.

Binraheem M, Noothong S, Kolaka W. Effects of Gestational Weight Gain on Pregnancy Outcomes According to Siriraj Recommendations in Thai Obese Women. Thai J Obstet Gynaecol 2018; 26(4): 228-36.

Chaipongpun N, Punpuckdeekoon P. Adverse Outcomes of Pregnancy with Abnormal Weight Gain at Phramongkutklao Hospital. Thai J ObstetGynaecol 2018; 26(4): 217-27.

Haugen M, Brantsaeter AL, Winkvist A, Lissner L, Alexander J, Oftedal B, et al. Associations of pre-pregnancy body mass index and gestational weight gain with pregnancy outcome and postpartum weight retention: a prospective observational cohort study: BMC Pregnancy and Childbirth [Internet]; 2014 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24917037.

Tingyuan W, Yanwei L. Inadequate gestational weight gain and adverse pregnancy outcomes among normal weight women in China. Int J Clin Exp Med. 2015; 8(2): 2881-6.

Apiwantana S, Sooklim R, Manusirivithaya S, Phaloprakarn C. Effect of gestational weight gain on pregnancy outcomes in underweight pregnant women. Thai J Obstet Gynaecol 2013; 21(3): 124-31.

Chiavaroli V, Castorani V, Guidone P, Derraik JG, Liberati M, Chiarelli F, et al. Incidence of infants born small- and large-for-gestational-age in an Italian cohort over a 20-year period and associated risk factors: Ital J Pediatr [Internet]; 2016 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27117061.

Usta A, Usta CS, Yildiz A, Ozcaglayan R, Dalkiran ES, Savkli A, et al. Frequency of fetal macrosomia and the associated risk factors in pregnancies without gestational diabetes mellitus: Pan Afr Med J [Internet]; 2017 [updated 2022 Feb 2; cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28451039.

American College of Obstetricians and Gynecologists. Macrosomia. Obstet Gynecol. 2020; 135(1): e18-e35.

Tela FG, Bezabih AM, Adhanu AK, Tekola KB. Fetal macrosomia and its associated factors among singleton live-births in private clinics in Mekelle city, Tigray, Ethiopia: BMC Pregnancy and Childbirth [Internet]; 2019 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/31262264.

Agudelo-Espitia V, Parra-Sosa BE, Restrepo-Mesa SL. Factors associated with fetal macrosomia: Rev Saude Publica [Internet]; 2019 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31800911.

Adugna DG, Enyew EF, Jemberie MT. Prevalence and Associated Factors of Macrosomia Among Newborns Delivered in University of Gondar Comprehensive Specialized Hospital, Gondar, Ethiopia: An Institution-Based Cross-Sectional Study. Pediatric health, medicine and therapeutics. 2020; 11: 495-503.

Tian C, Hu C, He X, Zhu M, Qin F, Liu Y, et al. Excessive weight gain during pregnancy and risk of macrosomia: a meta-analysis. Archives of gynecology and obstetrics 2016; 293(1): 29-35.

Li G, Kong L, Li Z, Zhang L, Fan L, Zou L, et al. Prevalence of macrosomia and its risk factors in china: a multicentre survey based on birth data involving 101,723 singleton term infants. Paediatric and perinatal epidemiology 2014; 28(4): 345-50.

Bhavadharini B, Anjana RM, Deepa M, Jayashree G, Nrutya S, Shobana M, et al. Gestational Weight Gain and Pregnancy Outcomes in Relation to Body Mass Index in Asian Indian Women. Indian journal of endocrinology and metabolism 2017; 21(4): 588-93.

Hung TH, Hsieh TT. Pregestational body mass index, gestational weight gain, and risks for adverse pregnancy outcomes among Taiwanese women: A retrospective cohort study. Taiwanese journal of obstetrics & gynecology 2016; 55(4): 575-81.

Kominiarek MA, Saade G, Mele L, Bailit J, Reddy UM, Wapner RJ, et al. Association Between Gestational Weight Gain and Perinatal Outcomes. Obstet Gynecol 2018; 132(4): 875-81.

Beta J, Khan N, Khalil A, Fiolna M, Ramadan G, Akolekar R. Maternal and neonatal complications of fetal macrosomia: systematic review and meta-analysis. Ultrasound in obstetrics&gynecology: the official journal of the International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 2019; 54(3): 308-18.

Goldstein RF, Abell SK, Ranasinha S, Misso M, Boyle JA, Black MH, et al. Association of Gestational Weight Gain With Maternal and Infant Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Jama 2017;317(21): 2207-25.

Goldstein RF, Abell SK, Ranasinha S, Misso ML, Boyle JA, Harrison CL, et al. Gestational weight gain across continents and ethnicity: systematic review and meta-analysis of maternal and infant outcomes in more than one million women: BMC Med [Internet]; 2018 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub med/30165842.

Zhao R, Xu L, Wu ML, Huang SH, Cao XJ. Maternal pre-pregnancy body mass index, gestational weight gain influence birth weight. Women and birth : journal of the Australian College of Midwives. 2018; 31(1): e20-e5.

Yang W, Han F, Gao X, Chen Y, Ji L, Cai X. Relationship Between Gestational Weight Gain and Pregnancy Complications or Delivery Outcome: Sci Rep [Internet]; 2017 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub med/28970543.

Torloni MR, Betran AP, Horta BL, Nakamura MU, Atallah AN, Moron AF, et al. Prepregnancy BMI and the risk of gestational diabetes: a systematic review of the literature with meta-analysis. Obesity reviews: an official journal of the International Association for the Study of Obesity 2009; 10(2): 194-203.

Enomoto K, Aoki S, Toma R, Fujiwara K, Sakamaki K, Hirahara F. Pregnancy Outcomes Based on Pre-Pregnancy Body Mass Index in Japanese Women: PLoS One [Internet]; 2016 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/27280958.

Ukah UV, Bayrampour H, Sabr Y, Razaz N, Chan WS, Lim KI, et al. Association between gestational weight gain and severe adverse birth outcomes in Washington State, US: A population-based retrospective cohort study, 2004-2013: PLoS Med [Internet]; 2019 [cited 2022 Feb 2]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub med/31887140.

Liu P, Xu L, Wang Y, Zhang Y, Du Y, Sun Y, et al. Association between perinatal outcomes and maternal pre-pregnancy body mass index. Obesity reviews : an official journal of the International Association for the Study of Obesity. 2016; 17(11): 1091-102.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-30