ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565

					ดู ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม – เมษายน 2565

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี

ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565

Vol.30 No.1 January – April 2022

ISSN 0858-6632 (Print)

ISSN 2697-4118 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2022-04-30

บทความวิจัย