พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ และกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

ผู้แต่ง

  • วนิดา ศรีริภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประจัน จังหวัดสตูล

คำสำคัญ:

ผู้ป่วยเบาหวาน, การดูแลตนเอง, ระดับน้ำตาลในเลือด

บทคัดย่อ

     การวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขนาดความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง
การมาตรวจตามนัด ต่อระดับน้ำตาลหลังอดอาหารในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มควบคุมน้ำตาลได้กับควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลควนโดน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลวังประจัน จำนวน 90 คน ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2562 ทำการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่า IOC เท่ากับ 0.67 - 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.71 ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง กับระดับน้ำตาลหลังอดอาหารด้วยสถิติถดถอยพหุคูณโลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม (Binary logistic regression)

          ผลการวิจัยพบว่า

1. โอกาสการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดีของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมน้ำตาลได้น้อยกว่ากลุ่มควบคุมน้ำตาลไม่ได้ประมาณ 2 เท่า อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

2. โอกาสการมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืนในระดับเสี่ยงสูง เท่ากับ 1 : 1

3. การมาตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับโอกาสการมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืน โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มาตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่องมีโอกาสมีน้ำตาลหลังอดอาหารข้ามคืนระดับเสี่ยงสูงลดลงร้อยละ 78

          จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้ทีมสหวิชาชีพส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการรับประทานยา การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการกับความเครียด การแสดงบทบาทผู้ป่วย และความเชื่อด้านสุขภาพไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาตรวจตามนัด

Downloads

Download data is not yet available.

References

American Diabetes Association [ADA]. (2019). Preventive foot care in people with diabetes. Diabetes Care, 32, 63 -64.

Boonyasopun, U., Perngmark, P., & Thongtamlung, J. (2011). Perceived susceptibility to hypertension and preventive behaviors among transitional aged women in Thachang district, Suratthani province. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1), 47-60.

Chittayanunt, K. (2014). Self care experience of diabetic patients in Tambol Lad Bua Khao, Ban Pong district, Ratchaburi province. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 23(3), 110-121.

Diabetes Association of Thailand. (2019). Hemoglobin A1C : HbA1c. Retrieved January 1, 2019 from https://www.i-regist.igenco.co.th/web/dmthai_old/news_and_knowledge/1943. (in Thai)

International Diabetes Federation. (2016). Diabetes eye health: A guide for health. Retrieved June 4, 2020 from https://www.idf.org/wdd-index/.

Kanchanapiboonwong, A., Kumwangsanga, P., & Keawta, S. (2020). Report the situation of NCDs, diabetes, hypertension and related risk factors in 2019. Bangkok: Aksorn Graphic and Design Publishing Limited Partnership. (in Thai)

National Health Security Office. (2012). Diabetes work, high blood pressure. Retrieved October 5, 2020 from https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID =MTEzNg==.

Pethchit, R. (2015). Self-care behaviors and blood sugar control among patients with diabetes mellitus at Khiensa hospital, Suratthani province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(2), 15–28.

Phadwong, B. & Lorga, T. (2015). Long term outcomes of the self–management support in patients with diabetes mellitus and hypertension: Ban Hongha, Numjo sub-district, Maetha district Lampang province. Journal of Health Science Research, 9(1), 43-51.

Puengching, T & Punthasr, P. (2019). Factors related to prevention behavior for communicable disease in the air technical students. Royal Thai Air Force Medical Gazette, 65(3), 27-36.

Siangdung, S. (2017). Self-care behaviors of patients with uncontrolled DM, The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 191–240.

Siriyuwasamai, N., Auksornnuem, N., Senbut, U., & Suntornkit, K. (Online). Retrieved June 5, 2019 from https://www.data.ptho.moph.go.th/ptvichakarn62/uploads/30476_0802_20190605160715.pdf (in Thai)

Sroisong, S., Rueankon, A., Apichantramethakul, K., Nunta, N., & Sukkaseam, J. (2017). Perceived self-care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus with poor glycemic control. Journal of Phrapokklao College, 28(2), 93-103.

Tajarernwiriyakul, A. & Suwannakud , K. (2016). Health perceives and self-care behaviors of people with diabetes mellitus in Tungmon Subdistrict, Prasat District, Surin Province. Research and Development Health System Journal, 9(2), 331-338.

Wangprajun Health Promoting Hospital. (2019). Data HDC. Satun Provincial Health Office. Satun. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-05-24