พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ และกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

  • วนิดา ศรีริภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวังประจัน
คำสำคัญ: ผู้ป่วยเบาหวาน, การดูแลตนเอง, ระดับน้ำตาลในเลือด

บทคัดย่อ

การวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขนาดความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการดูแลตนเอง การมาตรวจตามนัด ต่อระดับน้ำตาลหลังอดอาหารในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มควบคุมน้ำตาลได้กับควบคุมน้ำตาลไม่ได้ ตำบล  วังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลควนโดน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตตำบลวังประจัน จำนวน 90 คน ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2562 ตัว ทำการประเมินพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.71 ค่าวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดูแลตนเอง กับระดับน้ำตาลหลังอดอาหารด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ       โลจิสติกแบบ 2 กลุ่ม (Binary Logistic Regression)  ผลการวิจัยพบว่า

  1. โอกาสการมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในระดับดีของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มควบคุมน้ำตาลได้น้อยกว่ากลุ่มควบคุมน้ำตาลไม่ได้ประมาณ 2 เท่า อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ
  2. โอกาสการมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืนในระดับเสี่ยงสูง เท่ากับ1:1
  3. การมาตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับโอกาสการมีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืน โดยผู้ป่วยเบาหวานที่มาตรวจตามนัดอย่างต่อเนื่องมีโอกาสมีน้ำตาลหลังอดอาหารข้ามคืนระดับเสี่ยงสูงลดลงร้อยละ 78

              จากผลการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะให้ทีมสหวิชาชีพส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการรับประทานยา การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการกับความเครียด การแสดงบทบาทผู้ป่วย และความเชื่อด้านสุขภาพไปพร้อมๆกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาตรวจตามนัด

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

American Diabetes Association [ADA]. (2019). Preventive foot care in people with diabetes.

Diabetes Care, 32, 63 -64.

Boonyasopun, U., Perngmark, P. & Thongtamlung, J. (2011). Perceived Susceptibility to

Hypertension and Preventive Behaviors among Transitional Aged Women in Thachang District,

Suratthani Province. Princess of Naradhiwas University Journal, 3(1), 47-60.

Chittayanunt, K. (2014). Self Care Experience of Diabetic Patients in Tambol Lad Bua Khao, Ban

Pong District, Ratchaburi Province. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 23(3),

-121.

Diabetes Association of Thailand. (2019). Hemoglobin A1C : HbA1c. Retrieved January 1, 2019 from

http://i-regist.igenco.co.th/web/dmthai_old/news_and_knowledge/1943. (in Thai)

International Diabetes Federation. (2016). Diabetes Eye Health: A Guide for Health. Retrieved June

, 2020 from http://www.idf.org/wdd-index/.

Kanchanapiboonwong, A., Kumwangsanga, P., & Keawta, S. (2020). Report the situation of NCDs,

diabetes, hypertension And related risk factors in 2019. Bangkok: Aksorn Graphic and Design

Publishing Limited Partnership. (in Thai)

National Health Security Office. (2012). Diabetes Work, High Blood Pressure. Retrieved October 5,

from https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID =MTEzNg==.

Pethchit, R. (2015). Self-Care Behaviors and Blood Sugar Control among Patients with Diabetes

Mellitus at Khiensa Hospital, Suratthani Province. The Southern College Network Journal of

Nursing and Public Health, 2(2), 15–28.

Phadwong, B. & Lorga, T. (2015). Long term outcomes of the self–management support in patients

with diabetes mellitus and hypertension: Ban Hongha, Numjo subdistrict, Maetha district

Lampang province. Journal of Health Science Research, 9(1), 43-51.

Puengching, T & Punthasr, P. (2019). Factors Related to Prevention Behavior for Communicable

Disease in The Air Technical Students. Royal Thai Air Force Medical Gazette, 65(3), 27-36.

(in Thai)

Siangdung, S. (2017). Self - Care Behaviors of Patients with Uncontrolled DM, The Southern College

Network Journal of Nursing and Public Health, 4(1), 191–240.

Siriyuwasamai, N., Auksornnuem, N., Senbut, U. & Suntornkit, K. (Online). Retrieved June 5, 2019 from

http://data.ptho.moph.go.th/ptvichakarn62/uploads/30476_0802_20190605160715.pdf

(in Thai)

Sroisong, S., Rueankon, A., Apichantramethakul, K., Nunta, N., & Sukkaseam, J. (2017). Perceived

self-care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus with poor glycemic control.

Journal of Phrapokklao College, 28(2), 93-103.

Tajarernwiriyakul, A. & Suwannakud , K. (2016). Health perceives and self-care behaviors of people

with diabetes mellitus in Tungmon Subdistrict, Prasat District, Surin Province. Research and

Development Health System Journal, 9(2), 331-338.

Wangprajun Health Promoting Hospital. (2019). Data HDC. Satun Provincial Health Office.

Satun. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-05-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย