การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • มัตติกา ประพฤติดี
คำสำคัญ: คลังเวชภัณฑ์, การพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ด้วยกระบวนการ PDCA นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศึกษาและเปรียบเทียบมูลค่าการเบิกยาและเวชภัณฑ์ และศึกษาและเปรียบเทียบมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ก่อนและหลังการดำเนินงานพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์ รพ.สต. อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการในประชากรที่ศึกษา คือ รพ.สต. ในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 แห่ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 โดยใช้แบบบันทึกตามมาตรฐานงานคลังเวชภัณฑ์ คือ แบบบันทึกการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ และแบบบันทึกรายการยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์มูลค่าและเปรียบเทียบมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ด้วยมูลค่าต้นทุนซึ่งมีหน่วยเป็นสกุลเงินบาท

            ผลการวิจัย พบว่า แนวทางพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ในคลังเวชภัณฑ์ รพ.สต. ประกอบด้วย 1) แนวทางการขนส่งยาโดยโรงพยาบาลเป็นผู้นำส่งเดือนละ 1 ครั้ง 2) การบริหารคลังเวชภัณฑ์โดยการแยกประเภทด้วยการจัดทำป้ายชื่อยาและเวชภัณฑ์โดยใช้สีกำหนดประเภท และการจัดทำปริมาณการใช้สูงสุดและปริมาณการใช้ต่ำสุดต่อเดือน 3) การจัดห้องจ่ายยาและระบบการเบิกยาจากคลังเวชภัณฑ์ 4) การใช้ใบเบิกยาและเวชภัณฑ์ที่มีปริมาณการใช้สูงสุดและปริมาณการใช้ต่ำสุดต่อเดือน และ 5) การบริหารยาและเวชภัณฑ์ไม่ให้เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ผลจากการดำเนินการพัฒนางาน พบว่า ในปีงบประมาณ 2563 พบว่า มูลค่าการเบิกยารวมลดลงเป็นเงินจำนวน 775,553.00 บาท (ร้อยละ 55.79) และมีความสม่ำเสมอในการเบิกยาเป็นประจำทุกเดือน และมูลค่าการเบิกเวชภัณฑ์ลดลงเป็นเงินจำนวน 3,402.10 บาท (ร้อยละ 9.63) สำหรับมูลค่ายาและเวชภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ พบว่า มูลค่ายาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุลดลงเป็นเงินจำนวน 56,032.00 บาท (ร้อยละ 65.6) และมูลค่าเวชภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุลดลงเป็นเงินจำนวน 4,260.00 บาท (ร้อยละ 100)

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Bantow, J. et al. (2016). The Development of Drugs and Medical Supplies Inventory Management System with

Visual Control: A Case Study of The Community Hospital in Nakhon Ratchasima Province. The 7th

Engineering, Science, Technology and Architecture Conference 2020, 276-284. (in Thai)

Boonphasit, P. (2018). The development of medical management system In nursing department of Faorai

Hospital. Journal of Health Science and Community Public Health, 1(1), 39-53. (in Thai)

Chaiveerathai, S. & Liampreecha, W. (2015). Optimization and Cost Reduction of Pharmaceutical Inventory

Management: A Case Study of Government Hospital in Phitsanulok. Journal of community Development

Research (Humanities and Social sciences), 8(3), 139-153. (in Thai)

Fungsuk, N. & Polnok, A. (2017). Development of Effecicient Medicine Inventory Management of the Health

Promoting Hospital, Uthai District, Phranakorn Sri Ayutthaya Province. Huachiew Academic Journal, 21(41),

-122. (in Thai)

Issaraphitakkul, P. (2018). The Study of Factors Affecting the Management of Inventory of Medicines and Medical

Supplies Warehouse at the Walailak University Hospital. Ramkhamhaeng University. Retrieved January 23,

from http://www.ba-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2561-5-8_1565164040.pdf. (in Thai)

Leelavethaphong, Ch. & Sotangkur, K. (2011). Efficiency of Inventory Management; Pharmacy Department

Charoenkrung Phacharak Hospital. Charoenkrung Phacharak Hospital Journal, 7(2), 1-14. (in Thai)

Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health. (1999). Efficiency Improving of the Pharmaceutical

Management System, Ministry of Public Health. War Veterans Organization Publishing. (in Thai)

Srilamart, S. & Bouphan, P. (2013). Drug Management of Health Personnel at Sub-District Health Promoting

Hospitals in Khon Kaen Province. KKU Res J (GS), 13(2), 121-132. (in Thai)

Techajumroensuk, B. & Yodsombat, K. (2018). Application of ABC-VED Analysis in Drug Inventory and Medical

Care Management. Center of Continuing Pharmaceutical Education. Retrieved January 23, 2021 from

https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=477. (in Thai)

Universal health coverage committee. (2001). The Proposal of the Universal Health Insurance System. Bangkok:

Health System Research Institute. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-04-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย