ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชนในอำเภอแห่งหนึ่ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • สยาม ชิ้นพงค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ: การสัมผัสบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่ในบ้าน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีอายุ 18–79 ปี หลังคาเรือนละ 1 คน จำนวน 416 คน ได้รับแบบสอบถามกลับ และถูกต้อง สมบูรณ์ จำนวน 414 ฉบับ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square Test

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 52.90 มีระดับทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.36 มีระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับบุหรี่ที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 54.11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ อาชีพ การมีบุคคลที่สูบบุหรี่ในบ้าน และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ ส่วนปัจจัยด้านอายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือนของครอบครัว ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่

จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนยังมีความรู้และทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในบางประเด็น จึงควรรณรงค์ถึงอันตรายและโทษของบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และควรใช้แนวทางการแก้ปัญหาการสัมผัสบุหรี่โดยการมีส่วนร่วมในชุมชน และสร้างรูปแบบการป้องกันการสัมผัสบุหรี่ในชุมชนตามบริบทของชุมชนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Best, J.W. (1977). Research in Education. (3nded). Englewod Cliffs: Prentice-Hall.

Bloom, B.S., Hastings, T. J., Madaus, G. F. (1971). Hand Book on Formative and Summative Evaluation of Student

Learning. New York: McGraw – Hill Book Company Inc.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2017). The Tobacco Products Control Act of 2017; Issue

published in the Royal Gazette. Nontaburi: Thammasat Printing House. (in Thai)

Ganjanawasee, S. (2001). Choosing the right statistics for research. (4nded). Bangkok. Boonsiriprint. (in Thai)

Jantarasuwan, S. & Buatoun, S. (2004). Research Methods in Social Science. Khon Kaen University. Khon Kaen.

(in Thai)

Klumchim, S. (2008). Relationship Between Perception From Danger of Secondhand Smoke and Health Behavior

Among Member in Smoking Family. An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the

Requirements for the Degree Master of Sciences Program of Social and Health System Management

Graduate School Silpakorn University. (in Thai)

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and

Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Luksanavimon, L., Petsirasan, R., Aekwarangkoon, S. & Noonil, N. (2021). Factors related to smoking behavior

among youths in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province. Thai Journal of Nursing, 69(1), 1-9.

Ministry of Justice. (2020). Drug Prevention and Suppression Action Plan 2020. Bangkok.

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2019). Annual Report 2019. Nakhon Si Thammarat.

(in Thai)

Office of the Narcotics Control Board. (2017). Action Plan for Prevention and Solution to Drug Problems Year

Bangkok. (in Thai)

Payomyam, S. (2002). Practice Psychology in Community Work. Silpakorn University: Nakorn Pathom. (in Thai)

Phetphoom, C., Pyeamkleep, R & Pongpreecha, B. (2018). Factors affecting avoidance behavior of secondhand

smoke among students in the University. The Public Health Journal of Burapha University, 13(2), 89-101.

Ruksuk, P. (2018). Smoking Behaviors of People in Surat Thani Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements for the Degree of Master of Business Administration, Prince of Songkla University.

(in Thai)

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center. (2018). Thailand Tobacco Consumption Statistics

Report 2018. Bangkok: Jarerndeemankong Printing. (in Thai)

Wateesatokgij, P. (2016). The next step of the Campaign Foundation for Non-smoking. Retrieved December 3,

from http://www. ashthailand.or.th/content_ attachment/attach/eaf29e1.pdf. (in Thai)

Yeunyow, T., Soamun, N. & Duangsomsa, N. (2020). Health Status, Attitudes Towards Smoking, and Smoking

Behavior Among Clients Outpatient Department of Community Hospital in The Lower Northeastern Part of

Thailand. Medical Journal of Srisaket Surin Burirum Hospital, 35(2), 359-372.

เผยแพร่แล้ว
2021-04-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย