พฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • ปาริฉัตร ถาวรวงษ์ โรงพยาบาลพระพรหม
คำสำคัญ: การดูแลช่องปาก, เด็กก่อนวัยเรียน, ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้ปกครอง และ 2. ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล       ช่องปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 198 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน   Chi-square Test และ Fisher’s exact Test

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ ส่วนใหญ่ระดับปานกลาง ร้อยละ 84.8     มีทัศนคติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก อยู่ในระดับสูงมากที่สุดร้อยละ 67.2 มีพฤติกรรมการดูแลช่องปาก   อยู่ในระดับต้องปรับปรุงมากที่สุด ร้อยละ 80.3 และปัจจัยด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร รายได้ของผู้ปกครอง และความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลช่องปากของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

ข้อเสนอแนะ จากงานวิจัยผู้ปกครองยังมีความรู้ที่จะดูแลสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นควรข้อมูลใช้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Becker, M.H., & Maiman, L.A. (1975). The health Belief Model: Origins and Correlation in

Psychological Theory. Health Education Monography, 2. winter : 336-385.

Best, J.W. (1977). Research in Education. (3nded). Englewod Cliffs: Prentice-Hall.

Bloom, B.S., Hastings, T. J., Madaus, G. F. (1971). Hand Book on Formative and Summative

Evaluation of Student Learning. New York: McGraw – Hill Book Company Inc.

Department of Health, Ministry of Health. (2001). Manual for People Healthy Family 1 Recognize

Dental Disease Prevent Completely the Dental Public Health Division. Bangkok: Express

Transportation Organization of Thailand. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Health. (2014). Dental Operation Guidelines Public Health

Year, 2014. Nontaburi: The Printing Office Agency to assist veterans in Royal

Shupatham. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Health. (2017). Guidelines for Tambon Development,

Promoting Children 0-5 Years, 2017. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of

Thailand Prining. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Health. (2018). Results of the National Oral Health Survey The

th time, 2017. Nontaburi: The Printing Office Agency to assist veterans in Royal

Shupatham. (in Thai)

Department of Health, Ministry of Health. (2019). Training Course MCOTS Dental Health.

Bamgkok: Samchareon Phanich (Bangkok) Co., LTD. (in Thai).

Ganjanawasee, S. (2001). Choosing the right statistics for research. (4nded). Bangkok. Boonsiriprint.

(in Thai)

Jantarasuwan, S. & Buatoun, S. (2004). Research Methods in Social Science. Khon Kaen

University. Khon Kaen. (in Thai)

Keynes, J.M. (1936). The general Theory of Employment, Interest and Money. New York : Harcourt

Brace Jovanovich.

Kongmai, N., Chaisang, U., Kajkumhaeng, S. & Chaisang, N. (2019). Factors Related to Oral Health

Care Behaviors in Pre-School Children among Parents in Chamuang Sub-district,

KhuanKhanun District, Phatthalung Province. Thai Journal of Public Health and Health

Science, 2(2), 26-42.

Kongmueanphet, V., Kittipichai, W. & Pitikultang, S. (2017). Dental Caries Preventive Behaviors

Among Guardians of Preschool-Children in Child Development Centers, Phothong District,

Angthong Province. Journal of Public Health, 47(2), 189-199.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational

and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Kunawiwat, P. & Yamsanoe, W. (2012). Maternal Child Dental Care that Affects the Child’ s

Dental Health in Wang Luek Sub-district, Sum Chuk District, Suphanburi Province. Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Public

Health, Nakhon Pathom Rajabhat University. (in Thai)

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2019). Annual Report 2019. Nakhon Si

Thammarat. (in Thai)

Payomyam, S. (2002). Practice Psychology in Community Work. Silpakorn University:

Nakorn Pathom. (in Thai)

Phraphrom Hospital. (2019). Annual Report, 2019. Nakhon Si Thammarat. (in Thai)

Runghiranwat, T. (2010). Factors Related with Dental Caries in Children Aged 12-18 Months. A

Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of

Science Program in Pediatric Dentistry Department Pediatric Dentistry Faculty of Dentistry,

Chulalongkorn University. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-05-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย