ปัจจัยทางการบริหารที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออกของผู้นำในชุมชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • วิรัลวิชญ์ รู้ยิ่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำสำคัญ: ปัจจัยทางการบริหาร, การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง, ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, ไข้เลือดออก, ผู้นำในชุมชน

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับของปัจจัยทางการบริหาร (2) ศึกษาระดับการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการบริหารกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และ (4) ศึกษาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของผู้นำในชุมชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 105 ตัวอย่าง คำนวณจากสูตรการประมาณค่าเฉลี่ยสำหรับการสุ่มตัวอย่างกรณีทราบค่าประชากร และเลือกตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนของประชากร รวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นโดยรวมเท่ากับ 0.984 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ไคสแคว์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

      ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางการบริหารในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค อยู่ในระดับปานกลาง (M=3.56, SD=0.66) ส่วนระดับการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M=3.83, SD=0.66) ปัจจัยทางการบริหารโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของผู้นำในชุมชน (r=0.815) โดยปัจจัยด้านกำลังคน     วิธีการบริหารจัดการ และเวลาในการดำเนินงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=0.708, 0.812 และ 0.802) ปัจจัยทางการบริหารด้านวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และขวัญกำลังใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับ    ปานกลาง (r=0.688 ,0.667 และ 0.622 ตามลำดับ) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญสถิติ ได้แก่ เพศ และรายได้ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่พบมากที่สุด คือ เรื่องข้อจำกัดด้านงบประมาณ และการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์

      ดังนั้น ควรให้ความสำคัญในการสนับสนุนปัจจัยทางการบริหารแก่ชุมชน ให้สอดคล้องกับแผนงาน ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Best, J.W. & Kahn, J.V. (2006). Research in Education. Boston: Allyn and Bacon.

Boonnaow, S. (2014). Administrative Factors Affecting Operation of District Survillance and

Rapid Response Team for Dengue Hemorrhagic Fever Control in Loei Province. Master of

Public Health Thesis, Graduate School, Khon Kaen University. (in Thai)

Bouphan, P. (2009). Principles of Public Health Administration. Khon Kaen. Khon Kaen

University House. (in Thai)

Chaimay, B., (2013). Sample Size Determination in Descriptive Study in Public Health. Thaksin

University Journal, 16(2), 9-18.

Chaimay, B. & Sungkaew, S. (2014). Factors Affecting Participation in Dengue Hemorrhagic

Fever Prevention and Control among People in Leam Tanod Subdistict, Khun Khanun

District, Phatthalung Province. The Public Health Journal of Burapha University, 9(1), 51-

Chaiyasat, C. & Poum, A. (2016). Administrative Factors and Administrative Process Associated

with Practicing of Dengue Hemorrhagic Fever Prevention and Control of Health Personnel

at Sub-District Health Promoting Hospital in Mukdahan Province. KKU Journal for Public

Health Research. 9(3-4), 62-70.

Chuenban, B & Bouphan, P. (2021). Individual Characteristics and Ad Administrative Factors

Affecting Operational Prevention and Control Dengue Hemorrhagic Fever of Village Health

Volunteers in Kwao Sub-District Maung District Mahasarakham Province. KKU Research

Journal (Graduate Studies). 21(3), 211-222.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2013). Dengue Fever. Nonthaburi.

(in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2019). Dengue Fever Prognosis

Report, 2019. Nonthaburi. (in Thai)

Elifson, K. (1990). Fundamental of social statistics International edition. Singapore: McGraw-Hill.

Gatesang, C. (2015). Factors Related to Dengue Vector Control Behaviors of People in Tamode

District, Phattalung Province. The Southern College Network Journal of Nursing and

Public Health. 2(1), 24-36.

Green lW & Kreuter MW. (2005). Health program planning: An educational and ecological

approach. (4th ed). New York: Emily Barrosse; 2005.

Keawwandee, N. (2015). Factor Relating to The Participation of People in Prevention and

Control of Dengue Hemorrhagic Fever in Nakhonjaedee Subdistrict Pasang District,

Lamphan Province. Thesis for the Degree of Master of Public Health, Chiang Mai Rajabhat

University. (in Thai)

Kumpasee, W. & Janposri, W. (2011). Organizational Supporting Factors Affecting Dengue Fever

Prevention and Control Performance among Disease Control Health Workers in Health

Promoting Hospital, Khon Kaen Province. Journal of The Office of ODPC 7 Khon Kean, 18(3),

-33.

Leklai, J. & Mekrungrongwong, S. (2016). Factors Influencing the Role of the Participation in Village

Health Volunteers for the Prevention and Control of Dengue Hemorrhagic Fever. Journal

of Public Health Nursing, 30(3), 132-144.

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2019). September Report 2019. Nakhon

Si Thammarat. (in Thai)

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2020). September Report 2019. Nakhon

Si Thammarat. (in Thai)

Nooykulwong, T. (2015). Preventive Behavior Rerate to Dengue Hemorragig Fver : a Case Study

in Sadao Distric, Songkhla Province. Thesis for the Degree of Master of Public Health,

Songkhla Rajabhat University. (in Thai)

Phitak, W. (2013). Administrative Factors Affecting Operation of Dengue Hemorrhagic Fever

Prevention and Control among Volunteers in Waeng Noi District, Khon Kaen Province.

Thesis for the Degree of Master of Public Health, Khon Kaen University. (in Thai)

Promkeree District Health Office ,NaKhon Si thammarat. (2020). Annual Report 2020.

Nakhon Si Thammarat. (in Thai)

Rattanapunya, S. (2018). Factors Influencing with Surveillance and Control Behaviors for

Dengue Hemorrhagic Fever among Village Health Volunteers in Mae Rim District, Chiang

Mai Province. Ratchaphruek Journal, 16(2), 87-96.

Songchan, S. & Bouphan, P. (2011). The Dependence of the Operation and Control of Dengue

Prevented by Village Health Volunteers on the Organization-A Study Undertaken at the

Sumsao Subdistrict, Phen District, Udonthani Province. KKU Research Journal, 16(6), 730-

Streiner, D.L. & Norman, G.R. (1995).Health Measurement Scales: A practical guide to their

development and use.2 nd ed. Oxford: Oxford University Press.

Yoosri, K. (2015). Public Involvement in Dengue Fever Prevention and Control in Nong Tumlenug

Municipality, Panthong Distric, Chonburi Province. Thesis for the Degree of Master of Public

Administration, Burapha University. (in Thai)

เผยแพร่แล้ว
2021-09-08
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย