ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชน ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • สมพร รัตนพันธ์ โรงพยาบาลท่าศาลา
คำสำคัญ: การตีตราทางสังคม, โควิด-19, ความกลัวโรคโควิด 19

บทคัดย่อ

       การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ศึกษา คือประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในอำเภอท่าศาลา จำนวน 303 ราย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2564 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน แรงค์ออเดอร์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ

     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และชีวิตวิถีใหม่ด้านการป้องกันโรคโควิด-19 ระดับสูงมาก คะแนนเฉลี่ยความกลัวโรคโควิด-19 และการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในระดับสูง ความกลัวการติดเชื้อโควิด-19 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการตีตรา    ทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= 0.617) ส่วนความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 การศึกษา มีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -0.265 และ rsp= -0.174) ความกลัวการติดเชื้อโควิด-19 และความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 สามารถร่วมทำนายการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้ร้อยละ 38.6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

     ดังนั้น บุคลากรด้านสุขภาพสามารถนำผลการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ และลดความกลัวการติดเชื้อโควิด 19 ของประชาชน เพื่อป้องกันการตีตราทางสังคมต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Abdelhafiz, A.S & Alorabi, M. (2020). Social stigma: the hidden threat of COVID-19. Frontiers in

Public Health, 8,1-4.

Ahmad T.H., Baig, M & Hui, J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Pandemic and

economic impact. Pak J Med Sci. 36 (COVID19-S4), S1-S6.

Ahorsu, D.K., Lin, C.Y, Imani, V., Saffari, M., Griffiths, M.D & Pakpour, A.H. (2020) The fear of

COVID-19 Scale: Development and Initial validation. International Journal of Mental

Health and Addiction. Retrieved January 12, 2020 from https://doi.org/10.1007/s11469-

-00270-8.

Aimnarat, N. (2021). No bias no stigmatization Covid 19 patient does not a sin person.

Rangsitsarn online. Retrieved April 8, 2020 from https://www2.rsu.ac.th/ sarnrangsit-

online-detail/CommArts-Article05.

Blaine, B.E & McClure Brenchley, K.J. (2018). Understanding the psychology of Diversity.

(3rd ed). Thousand Oaks, Calif: Sage.

Corrigan, P.W & Watson, A.C. (2002). Understanding the impact of stigma on people with

mental illness. Paper presented at the forum-stigma and mental illness.World Psychiatry.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2021). COVID-19 situation report.

Retrieved July 20, 2021 from https://covid19.ddc.moph.go.th/ (in Thai)

Department of Health, Ministry of Public Health. (2020). New Normal in Daily Living During

Covid 19 Epidemic. Retrieved April 19, 2020 from https://www.anamai.moph.go.th/

main.php?filename=index.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2020). COVID-19 and mental health.

Retrieved December 15, 2020 from https://www.dmh.go.th/covid19. (in Thai)

Dong, L., Hu, S & Gao, J. (2020). Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-

. Drug Discoveries & Therapeutics, 14(1), 58–60.

Dwinantoaji, H & Sumarni, D.W. (2020). Human security, social stigma and global health: the

COVID-19 pandemic in Indonesia. Journal of the Medical Sciences, 52(3),74-81.

Hair, FJ., Black, CW., Babin, JB., Anderson, ER.(2010). Multivariate data analysis. (7th ed).

New Jersey: Pearson Education; 2010.

Health Education Division, Department of Health Service Support. (2020). New Normal Model:

Covid 19. Retrieved April 19, 2020 from http://healthydee.go.th/view_media.php?id=961.

IFRC, Unicef & World Health Organization. (2020). Social stigma associated with COVID19.

Retrieved July 11, 2020 from https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-03/Social

stigma20associated%20with%20the%20coronavirus%20disease%202019%20%28COVID-

%29.pdf.

Jirawatkul, A. (2015). Statistics in research: Appropriate selection (2nd ed). Bangkok: Wityapat

Publicaion. (in Thai)

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2021). Situation corona virus (COVID-

. [Internet]. Nakhon Si Thammarat. Retrieved April 15, 2021 from http://61.19202.217/

covid-19/?cat=3.

National Institute of Development Administration (NIDA). (2020). Retrieved December 19, 2020

from https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2057073.

Polit, D.F & Beck, C.T. (2012). Nursing research :generating and assessing evidence for nursing

practice (9 ed). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/LippincottWilliams & Wilkins

Riiser, K., Helseth, S., Haraldstad, K., Torbjornsen, A & Richardsen, K.R. (2020). Adolescents'

Health literacy, health protective measures and healthrelated quality of life during the

Covid-19 pandemic. PLoS ONE, 15(8), 1-13.

Sermrittirong, S., Rodchan, S., Thanyakittikul, P., Srikhumbor, N., Kolkang, N & Suksomket, R

et al. (2019). Stigma and social distance of people towards people affected by leprosy in

a community. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, 3(2), 66-77.

Silanoi, L & Chindaprasert, K. (2019). The use of rating scale in quantitative research on social

Sciences, humanities, hotel and tourism study. Journal of Management Science, Ubon

Ratchathani University, 8(5), 112-126.

Tangkratoke, P. (2020). Health literacy for Covid 19 prevention. Retrieved April 11, 2020 from

https://www.hfocus.org/content/2020/04/18851.

Thanirat, S., Radabut, M. Wichianrat, S. & Opasawatchai, S. (2020). Strategies to Relieve a

Social Stigma on COVID-19. Kuakarun Journal of Nursing, 27 (2), 64-174.

Worapongthorn, T & Worapongthorn, S. (2021). Sample size calculation for research project

with G*Power program. Journal of health promotion and environmental health, 41(1),

-21.

World Health Organization. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) situation report-171.

Retrieved December 28, 2020 from https://www.who.int/docs/default-source/

coronaviruse/situation-reports/20200709-covid-19-sitrep-171.pdf?sfvrsn=9aba7ec7_2

Wudhiwong, K. (2020). Preventative measures to reduce social stigma in Universities in

Thailand during the COVID-19 pandemic. Payap University Journal, 30(2), 1-14.

เผยแพร่แล้ว
2021-09-21
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย