การตรวจหาเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยา Carbapenem ที่แยกจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • สุทธิพร คงเพ็ง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

Enterobacteriaceae ที่ดื้อต่อยา Carbapenem, เอนไซม์ Carbapenemase

บทคัดย่อ

     ปัญหาการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม มากเกิน
ความจำเป็น ก่อให้เกิดเป็นภัยคุกคามต่อสาธารณสุขทั่วโลก มีการรายงานพบเชื้อดื้อยา Carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในโรคที่รักษายาก การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective descriptive study) โดยการรวบรวมข้อมูลผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ระหว่างปี พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2561 โดยการตรวจกรอง CRE ด้วยวิธี Disc diffusion และการตรวจหายีนของเอนไซม์ Carbapenemase ด้วยวิธี Multiplex PCR

     ผลการศึกษาพบเชื้อแบคทีเรียในวงศ์ Enterobacteriaceae จำนวนทั้งหมด 17,459 สายพันธุ์ พบ CRE จำนวนทั้งหมด 215 สายพันธุ์ คิดเป็นร้อยละ 1.2 จากการศึกษาอัตราความชุกของเชื้อ CRE ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561 พบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบสายพันธุ์ที่เป็น CRE ร้อยละ 0.5, 0.5, 0.6, 1.0, 2.6, 2.1 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสายพันธ์ CRE ของ K. pneumoniae มากที่สุด รองลงมาเป็น E. coli และ E. cloacae คิดเป็นร้อยละ 52.6, 31.2, 15.3 ตามลำดับ ผลการตรวจหาชนิดของยีนดื้อต่อยา Carbapenem จากเชื้อ CRE ส่วนใหญ่เป็นยีน blaNDM โดยพบจากเชื้อ K. pneumoniae มากที่สุดถึงร้อยละ 77 รองลงมาตรวจพบยีน blaNDM ร่วมกับยีน blaOXA48-like ร้อยละ15, ยีน blaOXA48-like ร้อยละ 2, ยีน blaIPM ร้อยละ 15 และยีนอื่น ๆ ร้อยละ 5 ตามลำดับ

     ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลพิจารณาการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมใช้เป็นแนวทาง
ในการเลือกใช้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ CRE เพื่อลดอุบัติการณ์การติดเชื้อดื้อยาของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brolund, A., Lagerqvist, N., Byfors, S., Struelens, M. J., Monnet, D. L., & Albiger, B., et al. (2019). Worsening epidemiological situation of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe, assessment by national experts from 37 countries, July 2018. Euro Surveillance, 24(9), 1900123. https://doi:10.2807/1560-7917.ES.2019.24.9.1900123.

Berçot, B., Poirel, L., Dortet, L., & Nordmann, P. (2011). In vitro evaluation of antibiotic synergy for NDM-1-producing Enterobacteriaceae. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 66(10), 2295-2297.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). (2018). Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. 28th ed. CLSI supplement M100. Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087 USA.

El-Herte, R. I., Kanj, S. S., Matar, G. M., & Araj, G. F. (2012). The threat of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Lebanon: an update on the regional and local epidemiology. Journal of Infection and Public Health, 5(3), 233-243.

Hawkey, P. M. (2015). Multidrug-resistant gram-negative bacteria: A product of globalization. Journal of Hospital Infection, 89(4), 241-247.

Ho, J., Tambyah, P. A., & Paterson, D. L. (2010). Multiresistant gram-negative infections: A global perspective. Current Opinion in Infectious Diseases, 23(6), 546-553.

Kumarasamy, K. K., Toleman, M. A., Walsh, T. R., Bagaria, J., Butt, F., & Balakrishnan, et al. (2010). Emergence of a new antibiotic resistance mechanism in India, Pakistan, and the UK: A molecular, biological, and epidemiological study. The Lancet Infectious Diseases, 10(9), 597-602.

Lutgring, J. D., Balbuena, R., Reese, N., Gilbert, S. E., Ansari, U., & Bhatnagar, A., et al. (2020). Antibiotic susceptibility of NDM-producing enterobacterales collected in the United States in 2017 and 2018. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 64(9), e00499-20.

Malchione, M. D., Torres, L. M., Hartley, D. M., Koch, M., & Goodman, J. L. (2019). Carbapenem and colistin resistance in enterobacteriaceae in Southeast Asia: Review and mapping of emerging and overlapping challenges. International journal of antimicrobial agents, 54(4), 381-399.

Mitgang, E. A., Hartley, D. M., Malchione, M. D., Koch, M., & Goodman, J. L. (2018). Review and mapping of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in Africa: Using diverse data to inform surveillance gaps. International Journal of Antimicrobial Agents, 52(3), 372-384.

National Antimicrobial Resistance Surveillance Thailand. (2019). Antibiograms 2019. Retrieved May 10, 2019. from https://www.narst.dmsc.moph.go.th/antibiograms/2017/ 12/Jan- Dec 2017-All.pdf. (in Thai)

Netikul, T., & Kiratisin, P. (2015). Genetic characterization of carbapenem-resistant enterobacteriaceae and the spread of carbapenem-resistant klebsiella pneumonia ST340 at a university hospital in Thailand. PLOS ONE, 10(9), e0139116.

Netikul, T., & Kiratisin, P. (2015). Genetic characterization of carbapenem-resistant enterobacteriaceae and the spread of carbapenem-resistant klebsiella pneumonia ST340 at a university hospital in Thailand. PLOS ONE, 10(9), e0139116.

Nordmann, P., Dortet, L., & Poirel, L. (2012). Carbapenem resistance in enterobacteriaceae: Here is the storm!. Trends in molecular medicine, 18(5), 263-272.

Nordmann, P., Naas, T., & Poirel, L. (2011). Global spread of carbapenemase-producing enterobacteriaceae. Emerging infectious diseases, 17(10), 1791.

Nordmann, P., & Poirel, L. (2014). The difficult-to-control spread of carbapenemase producers among Enterobacteriaceae worldwide. Clinical Microbiology and Infection, 20(9), 821-830.

Paveenkittiporn, W., Kerdsin, A., Chokngam, S., Bunthi, C., Sangkitporn, S., & Gregory, C. J. (2017). Emergence of plasmid-mediated colistin resistance and new delhi metallo-β-lactamase genes in extensively drug-resistant Escherichia coli isolated from a patient in Thailand. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 87(2), 157-159.

Poirel, L., Walsh, T. R., Cuvillier, V., & Nordmann, P. (2011). Multiplex PCR for detection of acquired carbapenemase genes. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 70(1), 119-123.

Rimrang, B., Chanawong, A., Lulitanond, A., Wilailuckana, C., Charoensri, N., & Sribenjalux, P., et al. (2012). Emergence of NDM-1-and IMP-14a-producing Enterobacteriaceae in Thailand. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 67(11), 2626-2630.

Singpoltan, N. (2014). Carbaspenems resistant enterobacteriaceae surveillance in Maharat Nakhonratchasima Hospital. Journal of the Medical Technologist Association of Thailand, 42(2), 4930-9.

Sumpradit, N., Suttajit, S., Poonplosup, S., Chuancheun, R., & Prakongsai, P. (2015). Landscape of antimicrobial resistance situation and action in Thailand. Public health administration. 1thedition, Akson graphic and design publishing limited partnership printing, 2015 page 13. (in Thai)

Yigit, H., Queenan, A. M., Anderson, G. J., Domenech-Sanchez, A., Biddle, J. W., & Steward, C. D., et al. (2001). Novel carbapenem-hydrolyzing β-lactamase, KPC-1, from a carbapenem- resistant strain of Klebsiella pneumoniae. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 45(4), 1151-1161.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-04