ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้อง ในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชราช

ผู้แต่ง

  • นิตยา กลิ่นรัตน์ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
  • มณฑิรา ชาญณรงค์ โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

ความวิตกกังวล, ผู้ป่วยส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความวิตกกังวล และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จำนวน 355 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Chi-square Test และ Fisher’s exact Test

     ผลการวิจัย พบว่า ร้อยละ 70.70 ของกลุ่มตัวอย่างมีความวิตกกังวลอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัยด้านอาชีพ ความเพียงพอของรายได้ ความกลัวในการส่องกล้อง และการได้รับข้อมูล มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่ได้รับการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01)

     ดังนั้น ในการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องจะต้องมีการวางแผนการส่องกล้อง โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ  ส่องกล้องที่ถูกต้องในการเตรียมสภาพจิตใจก่อนการส่องกล้อง เพื่อลดความกลัวซึ่งจะช่วยลดความวิตกกังวลในส่องกล้องได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bensusan, I. G, Martin, P .H, & Alvarez, M. V. A. (2018). Prospective study of anxiety in patients Undergoing an outpatient colonoscopy. Revista Espanola de Enfermedades Digestivas, 108(12), 765-769.

Chaithongsakul, A. (2016). Using practice guideline when giving preoperative information: Effects on anxiety among patients with breast cancer prior to surgery. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 2(2), 29-40.

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper & Row. pp. 202-204.

Gilmartin, J. & Wright, K. (2008). Day surgery: patients’ felt abandoned during the preoperative wait. Journal of Clinical Nursing, 17(18), 2418-2425.

Gulrach, V., Kunsongkeit, W., & Duangpaeng, S. (2017). Factors related to preoperative anxiety among patients with eye surgery. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(2), 1-12.

Jampawal T. (2018). State anxiety. Buddhist Psychology Journal, 3(1), 1-8.

Jansuk, P. (2013). Caring for an anxious person. In Satyatam, C., Jansuk, P & Jaruensuk, S. (Eds.), Psychiatric and mental health nursing (Revised Edition) Volume 2 (pp. 136-146). Nonthaburi: Tanapress. (in Thai)

Jobsubin, J. (2008). Prevalence of anxiety and depression and related factors in breast cancer patients receiving chemotherapy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. Retrieved November 3, 2019 from https://www.cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14733. (in Thai)

Lamchang, S., Ngamsuoy, A., Junpunyaskool , O., & Lamchang , P. (2017). Anxiety, caregiver – nurse communication, and febrile seizure preventing practices among caregivers of children with acute illness. Nursing Journal, 44(1), 74-85.

Lazarus, R. S & Folkman, S. (1984). Stress adaptation and coping. New York: Springer Publishing Company.

Leventhal, H. & Johnson, J. E. (1983). Laboratory and field experiment of a theory of self regulation In behavioral and science and nursing. St Louis: Mosby.

Liddle, C. (2012). Preparing patients to undergo surgery. Nursing Times, 108(48), 12-3.

Liu, Y. Y., Liu, Y. Q., & Petrini, M. A. (2018). Effect of information of patients’ coping style on pregastroscpoy anxiety. Gastroenterol Nurse, 41(1), 47-58.

Maharaj Nakhon Si Thammarat. (2019). Report, 2019. Nakhon Si Thammarat. (in Thai)

Mungsa, A., Kheonkaew, B., Silavised, V., & Promon, K. (2011). Anxiety in patients prior to barium enema procedure in Srinagarind hospital, faculty of medicine, Khon Kaen University. Srinagarind Medical Journal, 26(1), 1-9.

Nigussie, S., Belachew, T., & Wolancho, W. (2014). Predictors of preoperative anxiety among surgical patients in Jimma University specialized teaching hospital, South Western Ethiopia. BioMed Central Surgery, 14(67), 2-10.

Onthaisong, C. & Leethong-in, M. (2019). Factors related to anxiety before esophagogastroduodenoscopy among hospitalized older persons. In The 20th national graduate research conference. Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)

Phuakpoolpol, S., Suwannarurk, K., Jaisin, K., Punyashthira, A., Pattaraarchachai, J. & Bhamarapravatana, K. (2018). Anxiety and depression in thai women with abdominal cervical cystology who attended colposcopic unit in Thammast University Hospital. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 19(10), 2985-2989.

Phutonrit, N., Jirapornkul, C., Promthet, S., Maneenin, N., Juntarath, P., & Aukkabud, C. (2019). Stress and anxiety during the waiting period for colonoscopy. KKU Journal for Public Health Research, 12(2), 31-41.

Salahshour, V. N, Taher, M., Karimy, M., Abedi, A., Fayazi, N., & Sajadi, M., et al. (2019). The effect of presence of family members on the anxiety level of candidates for esophagogastroduodenoscopy: A randomized controlled trial. Medical Journal of the Islam Republic of Iran, 33.62. https://doi.org/10.34171/mjiri.33.62.

Sargin, M., Uluer, M. S., Aydogan, E, Hanedan, B, Tepe, M. I., & Eryilmaz, M. A., et al. (2016). Anxiety level in patients undergoing sedation for elective upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Med Arch, 70(2), 112-115.

Satayathum, C. (2011). Psychiatric and mental health nursing (11th ed). Nonthaburi: Boromarajchanok Welfare Institution Program. (in Thai)

Seklehner, S., Remzi, M., Fajkovic, H., Saratlija-Novakovic, Z., Skopek, M., & Resch, I., et al. (2015). Prospective multi-institutional study analyzing pain perception of flexible and rigid cystoscopy in men. Journal of Urology, 85(4), 737-741.

Spielberger, C. D, Gorsuch, R. L, & Lusheue, R. E. (1970). STAI Manual. California: Consulting Psychologists Press.

Spielberger, C. D., Krasner, S. S., & Solomon, E. P. (1988). The experience, expression, and control of anger. In Individual differences, stress, and health psychology. New York: Springer.

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An introductory analysis. 3rded. New York: Harper and Row Publications.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-15