บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง

ผู้แต่ง

  • พจนา วงศ์สว่างศิริ โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
  • ปราณี ใส้เพี้ย โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำสำคัญ:

จริยธรรม, โรงพยาบาลชุมชน, บรรยากาศในที่ทำงาน, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้บริหารทางการพยาบาล

บทคัดย่อ

     การวิจัยเชิงบรรยายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับบรรยากาศจริยธรรม และ 2) เปรียบเทียบบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดตรัง ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ และผู้บริหารทางการพยาบาลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 251 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินบรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพและผู้บริหารทางการพยาบาล ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติ Independent-sample t test

     ผลการวิจัย พบว่า ระดับการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับดี (M= 3.62, S.D.= 0.55) โดยการรับรู้การไม่ทำอันตรายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M= 3.85, S.D= 0.62) ส่วนระดับการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานผู้บริหารทางการพยาบาล ภาพรวมอยู่ในระดับดี (M= 3.87, S.D.= 0.65) โดยการรับรู้ความซื่อสัตย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M= 4.03, S.D.= 0.65) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานของพยาบาลวิชาชีพและผู้บริหารทางการพยาบาล พบว่า การรับรู้บรรยากาศจริยธรรมในภาพรวม การรับรู้ความยุติธรรม/เสมอภาค และการรับรู้การบอกความจริง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05)

     ผลการวิจัยนี้ ผู้บริหารและบุคลากรควรนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร และให้ความสำคัญ
กับบรรยากาศจริยธรรมในหน่วยงานทุกด้าน โดยยึดหลักความยุติธรรม/เสมอภาค และการบอกความจริง เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจ บุคลากรเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. (5nd Ed), New York: Oxford University Press.

Boonyamarn, P. (2010). Ethical climate in the workplace and advocacy for patient protection perceived and experienced by nurses in general hospital, Southern Thailand. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of nursing science in nursing administration, Prince of Songkla University. (in Thai)

Bunyarit, N. (2015). Factors affecting work efficiency of employees of Chonburi provincial administration organization. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of business administration, Burapha University. (in Thai)

Chaimay B. (2013). Sample size determination in descriptive study in public health. Thaksin Journal, 16(2), 9-18.

Fry, S. T & Johnstone, M. J. (2002). Ethics in nursing practice: A guide to ethical decision making. Geneva International Council of Nurses.

Fuktuan, J., Nasae, T., & Chaowalit, A. (2017). Ethical climate in the workplace perceived by head nurses and nurses working in community hospitals under unrest situation, southern thailand. Retrieved from https://www.dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/2987. (in Thai)

Health Administration Division, Ministry of Public Health. (2012). Service Plan (2012-2016). Nonthaburi. (in Thai)

Lueluang, W. & Vorahan, W. (2012). Factors influencing role practices of professional nurses at operating room in regional hospitals, northeast region. In The 12th national graduate research conference. Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)

Pattrapakdikul, U., Chunuan, S., & Sunthornwipat, M. (2010). Spiritual care for hospitalized patients with chronic illness. Thai Journal of Nursing Council, 25(1), 100-111.

Pauly, B., Varcoe, C., Storch, J. & Newton, L. (2009). Registered nurses perceptions of moral distress and ethical climate. Nursing Ethics, 14, 561-657.

Saiwaree, J., Chamraksa, P., Intaraksa, P., & Kraiwong, K. (2017). Ethical climate in the workplace perceived by nurses at Songklanagarind hospital. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(2), 52-64.

Sirilai, S. (2012). Ethics for nurse. (12th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Sukrapat, W. (2016). Nurse ethics “Honesty”. Retrieved from http://www.164.115.41.60/knowledge/?p=254. (in Thai)

Suksabai, W. & Thongsuk, S. (2009). Patients’ perception on moral characteristics of nurses in Ramathibodi hospita. Rama Nurse Journal, 15(1), 60-75.

Thaweepaiboonwong, J. (2011). Factors affecting employees' perceptions of the ethical work climate and the roles of HRM in reinforcing employee ethic. In The 49th Kasetsart University annual conference, faculty of economics. Kasetsart University, Bangkok. (in Thai)

Thanwatsawat, A. (2010). Factors related to service of nurses in general hospitals in the eastern region, Thailand. A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of master of nursing science in nursing administration, Burapha University. (in Thai)

Thongnuch, C. (2013). Relationships among perceived organizational climate, job stress, and quality of work life of professional nurses: A case study of public hospitals in Pathum Thani. An independent study in partial fulfillment of the requirements for the degree master of business administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. (in Thai)

Thachasoraphat, W. (2017). Ethical behavior of nurse and ethical climate in the workplace as perceived by nurse who work in Health promoting hospital, Health Region I Chiangmai. Lanna Journal of Health Promotion and Environmental, 7(1), 54-66.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-11-22