ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่กับพฤติกรรมการสัมผัสควันบุหรี่ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • สุภเวช อยู่คง โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

ความรู้, ทัศนคติ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, พฤติกรรมการสัมผัสควันบุหรี่

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสัมผัสควันบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และ 2. ศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมการสัมผัสควันบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 326 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Spearman rank correlation coefficient

     ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงวัยทำงาน และยังมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่มากกว่าครึ่งหนึ่ง และร้อยละ 59.51 มีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง ระดับทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่ภาพรวมอยู่ในระดับสูง (M= 3.83, S.D.= 0.42) และพฤติกรรมเกี่ยวกับการสัมผัสควันบุหรี่ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (M= 2.91, S.D.= 0.38) สำหรับทัศนคติเกี่ยวกับบุหรี่มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำกับพฤติกรรมการสัมผัสควันบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสัมผัสควันบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

     จากผลการวิจัย ควรมีการจัดการรณรงค์ในรูปแบบเชิงรุกเพื่อลดปัญหาการสัมผัสบุหรี่ และเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากควันบุหรี่ โดยการประสานความร่วมมือในชุมชนให้เป็นเครือข่ายชุมชนปลอดบุหรี่

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bartz A. E. (1999). Basic statistical concepts. (4th Edition). New Jersey: Preentice–Hall.

Best, J. W. (1977). Research in Education. (3nded). Englewod Cliffs: Prentice-Hall.

Bloom, B. S., Hastings, T. J., & Madaus, G. F. (1971). Hand book on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw – Hill Book Company Inc.

Champat, C. & Kusol, K. (2018). Factors related to smoking of buddhist Monksin Meuang district, Surat Thani Province. In The 9th Hatyai National and International Conference, Hatyai University, Songkhla. (in Thai)

Chinpong, S. (2021). Relationship between cigarettes exposure behavior among people in district, Nakhon Si Thammarat Province. Journal of Health Sciences and Pedagogy, 1(2), 45-56.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2017). The tobacco products control act of 2017; issue published in the Royal Gazette. Nontaburi: Thammasat Printing House. (in Thai)

Jarong, S. (2016). Smoking behaviors of thai muslims in Yarang district, Pattani Province. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Islamic Studies Prince of Songkla University. (in Thai)

Junnual, N. & Suebsamran, P. (2016). The situation of smoking behavior among staff and students at Ubon Ratchathani University: smoke free Ubon Ratchathani University project. Journal of Science and Technology, Ubon Ratchathani University, 18(2), 1-10.

Klumchim, S. (2008). Relationship between perception from danger of secondhand smoke and health behavior among member in smoking family. A Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Sciences Program of Social and Health System Management Graduate School Silpakorn University. (in Thai)

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Krungkraipetch, L. & Krungkraipetch, K. (2017). Factor affecting smoking behavior of undergraduate students in Burapha University. Burapha Journal of Medicine, 4(1), 21-30.

Luksanavimon, L., Petsirasan, R., Aekwarangkoon, S. & Noonil, N. (2020). Factors related to smoking behavior among youths in Thasala district, Nakhon Si Thammarat Province. Thai Journal of Nursing, 69(1), 1-9.

Manoton, A., Noosorn, N., Nimpitakpong, P. & Kanokthet, T. (2014). Factors affecting secondhand smoke exposure in migrant workers and their families. Journal of Nursing and Health Sciences, 8(3), 135-144.

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2020). Data HDC Nakhon Si Thammarat. Retrieved March 11, 2021 from https://nrt.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php. (in Thai)

Nurapak, A., Sombhopcharoen, M., Temsirikunchai, L., & Kengganpanich, M. (2014). Factors correlated with assertive behavior when exposed to second-hand smoke in secondary school students in Bangkok Metropolitan. Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok, 30(2), 37-47.

Ratnanakin, N. (1994). General knowledge on poisonous things. Department of Medical Sciences Ministry of Public Health. Nonthaburi. (in Thai)

Rudma, L. (2011). Implicit measures for social and personality psychology. London: SAGE.

Suwanwaiphatthana, W., Waithayavongkorn, N, & Aunjangwang, W. (2013). The relationship between knowledge and attitude of cigarette smokers toward protecting family members from secondhand smoke. The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima, 19(1), 31-41.

Tobacco Control Research and Knowledge Management Center. (2018). Thailand tobacco consumption statistics report 2018. Bangkok: Jarerndeemankong Printing. (in Thai)

Wateesatokgij, P. (2016). The next step of the campaign foundation for non-smoking. Retrieved March 11, 2021 from http://www. ashthailand.or.th/content_ attachment/ attach/eaf29e1.pdf. (in Thai)

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-04-08