การพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้แต่ง

  • สุเมธ อุ่นเสียม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
  • วีระศักดิ์ เดชอรัญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คำสำคัญ:

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019, การดำเนินงาน, การป้องกันและควบคุมโรค

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาและประเมินผลการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย 1) กลุ่มขับเคลื่อนการดำเนินงาน 62 คน 2) กลุ่มดำเนินงานปกติ และกลุ่มพัฒนา คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ 2 ชุมชน ๆ ละ 85 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ระยะเวลาเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึง มกราคม พ.ศ. 2565 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน Independent t-test และการวิเคราะห์เนื้อหา

     ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วิเคราะห์การระบาดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน 2) ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการเฝ้าระวัง การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ 3) พัฒนาระบบเฝ้าระวังชุมชนและการค้นหากลุ่มเสี่ยงให้มีความไว 4) ติดตามการดำเนินงาน ทุก 14 วัน 5) ประเมินผลมาตรการควบคุมโรคโดยภาคีเครือข่าย ผลการดำเนินงานด้านความรู้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังดำเนินงานมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าก่อนดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (p < 0.05)

     ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ผู้รับผิดชอบการป้องกันและควบคุมโรคควรศึกษากระบวนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นและวางแผนนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเมืองและชนบท

References

Bloom, B. S., Hastings, T. J., & Madaus, G. F. (1971). Hand book on formative and summative evaluation of student learning. New York: McGraw–Hill Book Company Inc.

Cronbach, L. J. (1984). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.

Department of Disease Control. (2020). Communicable diseases act. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Department of Health. (2020). Guidelines for establishing isolation centers for those infected with COVID-19 in factories or establishments. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Department of Disease Control. (2020). Guidelines for disease control by bubble and seal principles. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Department of Disease Control. (2020). Guidelines for the management of detention facilities prescribed by the government. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Department of Health. (2021). Covid free setting measures. [Paper presentation]. Proposals to upgrade measures the case opens establishments in the highest and strictest controlled areas, Department of Health, Ministry of Public Health. (in Thai)

Department of Medical Sciences. (2021). Corona virus diagnosis manual 2019 (COVID-19) laboratory. Nonthaburi: Ministry of Public Health. (in Thai)

Donla, A. (2020). Knowledge, attitude and behavior for control and prevention in dengue hemorrhagic fever Sakhrai hospital, Nongkhai province. Disease Control Journal, 17(1), 43-55.

Epidemiology Subdivision. (2022). Coronavirus disease 2019 situation, Songkhla province. District health network coordinating committee meeting. Songkhla: Provincial Public Health Office. (in Thai)

Jaisuwan, K. (2020). Folkways of thai rural people in 4.0 ERA. Panna Panithan Journal, 5(1), 29-41.

Katanyutanon T., Thongsiri T., Pichitchainarong A., Kingdokmai T., Thammakul S., & Saenkamrang, P., et al. (2021). Factors related to COVID-19 preventive behaviors among health science students of Huachiew Chalermprakiet University. Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal, 7(1), 8-20.

Kasemsuk, C., (2019). Public participation approach for sustainable community development. Journal of the Humanities and Social Sciences, 26(50), 169-186.

Kemmis, S. & Mc-Taggart, R. (1989). The action research planner. Geelong: Deakin Kuder, G. F. & Richardson, M. W. (1937). The theory of the estimation of test reliability. Psychometrika, 2, 151-160. https://doi.org/10.1007/BF02288391.

Lincharearn, A. (2012). Qualitative data analysis techniques. The Journal of Educational Measurement Mahasarakham University, 17(1), 17-29.

Nambur, S. (2020). Participation theory in public administration. The Journal of Research and Academics, 2(1), 101-116.

Office of the Council of State. (2020). Declaration of an emergency situation in all areas of the kingdom of Thailand. Retrieved April 29, 2020 from https://www.krisdika.go.th/regulation.

Pansila, V. (2010). Technology of participation: TOP. Faculty of Public Health, Mahasarakham University. (in Thai)

Rosenstock, I. M. (1974). The health belief model and preventive health behavior. In M. Becker (Ed), The health belief model and personal behavior (pp. 27-59). New Jersey Charles B. Slack University Press.

Sila, T., Laochareonsuk, W., Surachart, K., Surasombatpattana, S., Saelim, W., & Sangkhathat, S. (2022). Evolution and bioinformatic analysis of the whole genome sequences of SARS-CoV-2. PSU Medical Journa, 2(2), 85-98.

Thipsawan, C. (2020). The pandemic crisis and the challenges of managing migrant workers in Thai society: Covid-19 pandemic case study Samut Sakhon province. Journal of Thammasat, 40(3), 33-48.

Wasri, P. (1999). Strong communities: Thailand' s social capital. Bangkok: Fund Office for Society Savings Bank. (in Thai)

Wongpira, N. (2014). Success of network building in community prevention and control of dengue hemorrhagic fever in community: A case study of Ta Din Daeng sub-district, Phak hai district, Phra Nakorn Si Ayutthaya province. Disease Control Journal, 40(1), 100-110.

Wongcharoen, N., Ratchatathanarat, T., Srirattayawong, T., & Ratanasuwan, W. (2022). Effect of the development of COVID-19 patients care system of inpatient department: Case study, Pong hospital, Phayao province. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 23(3), 438-446.

World Health Organization. (2020). Maintaining essential health services: Operational guidance for the COVID-19 context. Retrieved April 29, 2020 from https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-09