ผลการใช้วีดีทัศน์ออนไลน์ เรื่องสื่อสัญญาณทารกต่อความรู้และการปฏิบัติตัวของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนด โดยใช้ QR code

ผู้แต่ง

  • คัทลียา อินทะยศ หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลลำปาง
  • ศรัญญา ไชยชมพู หออภิบาลทารกแรกเกิดวิกฤต โรงพยาบาลลำปาง

คำสำคัญ:

สัญญาณทารก, ทารกเกิดก่อนกำหนด, วีดีทัศน์ออนไลน์, ความรู้, การปฏิบัติตัว

บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองชนิดหนึ่งกลุ่มวัดตามช่วงเวลา One group Interrupted time design เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และการปฏิบัติตัวของมารดาของทารกเกิดก่อนกำหนดก่อนและหลังการดูสื่อวีดีทัศน์ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาของทารกเกิดก่อนกำหนด คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบง่าย โดยการจับฉลากแบบไม่คืนที่ จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1. วีดีทัศน์ออนไลน์ เรื่อง สื่อสัญญาณทารกเป็นคลิปภาพประกอบเสียงแสดงการสื่อสารเพื่อบอกความต้องการของทารก 7 ด้าน 2. แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและทารก 3. แบบประเมินความรู้และการปฏิบัติตัวของมารดา 4. แบบประเมินความพึงพอใจของมารดาต่อการให้ความรู้ด้วยการใช้วีดีทัศน์ออนไลน์ เครื่องมือได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.80 ทุกชุด เครื่องมือชุดที่ 3 และ 4 ได้รับการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.80 และ 0.82 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Fisher exact test และ One way repeated ANOVA

     ผลการวิจัย พบว่า หลังการให้ความรู้ด้วยการใช้วีดีทัศน์ออนไลน์ พบว่า 1) คะแนนความรู้ในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก 13.1 (S.D.= 2.26) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) 2) คะแนนการปฏิบัติตัวในการตอบสนองต่อสื่อสัญญาณทารกของมารดาทารกเกิดก่อนกำหนดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก 4.2 (S.D.= 1.03) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.001) 3) ความพึงพอใจของมารดาต่อวีดีทัศน์ เรื่องสื่อสัญญาณทารกอยู่ในระดับมาก 4.16 (S.D. = 0.65)    

     ดังนั้นการให้ความรู้ด้วยการใช้วีดีทัศน์ เรื่องสื่อสัญญาณทารกสามารถ เป็นสื่อที่ทำให้มารดารับรู้การสื่อสารและตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของทารกได้อย่างเหมาะสม


References

Abdeyazdan, Z., Shahkolahi, Z., Mehrabi, T., & Hajiheidari, M. (2014). A family support intervention to reduce stress among parents of preterm infants in neonatal intensive care unit. Iranian Journal of Nursing Midwifery Research, 19(4), 349-353.

Als, H. (1982). Toward a synactive theory of development: Promise for the assessment and support of infant individuality. Infant Mental Health Journal, 3(4), 229-243.

Als, H. (1986). A synactive model of neonatal behavioral organization: Framework for the assessment of neurobehavioral development in the premature infant and for support of infants and parents in the neonatal intensive care environment. Physical & Occupational Therapy in Pediatrics, 6(3-4), 3-53.

Association of Peri Operative Registered Nurses (AORN). (2013). Perioperative standards and recommended practices for inpatient and ambulatory settings. Denver (CO): 302-322.

Ballweg, D. (2008). Neonatal and pediatric pain management: Standards and application. Paediatrics and Child Health, 18, S61–S66.

Barnard, K. E. (1978). Nursing child assessment teaching scale manual. Seattle, WA: Nursing Child Assessment Satellite Training, University of Washington.

Blackburn, S. & Patteson, D. (1991). Effects of cycled light on activity state and cardiorespiratory function in preterm infants. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 4(4), 47–54.

Blackburn, S. (1998). Environmental impact of the NICU on developmental outcomes. Journal of Pediatric Nursing, 13(5), 279–289.

Blackburn, S. (2007). Surgical Stress. The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 21(1), 9–10.

Bloom, B. S. (1971). Handbook on formative and summative evaluation of student learning. New York : McGraw–Hill.

Epstein, E. (2005). Toward a new conceptualization for stress response in newborn infants. Newborn and Infant Nursing Review, 5(2), 97–103.

Hadley, L. B. & West, D. (1999). Developmental and behavioral characteristics of preterm infant. California: NICU Ink.

Holsti, L., Grunau, R. E., Oberlander, T. F., & Whitfield, M. F. (2005). Prior pain induces heightened motor responses during clustered care in preterm infants in the NICU. Early Human Development, 81(3), 293–302.

Khanthong, K. (2020). Using QR code for the 5E inquiry-based learning management on social literacy among Prathom Suksa 5 students. Journal of Teacher Professional Development, 1(3), 44-53.

Klaikerd, C., Akarathambodi, C., Hongpuek, Y., Plaengyot, N., Jardon, J., & Saengsila, J., et al. (2019, July 11-12). Effectiveness of postpartum maternal education model using information technology. In the 11th NPRU National Academic Conference Nakhon Pathom Rajabhat University. Nakhon Pathom. (in Thai)

Limperopoulos, C., Gauvreau, K. K., O’Leary, H., Moore., M., Bassan, H., & Eichenwald, E. C, et al. (2008). Cerebral hemodynamic changed during intensive care of preterm infants. Pediatrics, 122(5), 1006-1013. https://doi:10.1542/peds.2008-0768

Laohavich, C. (2021). Development of educational information with Rama bronchoscopy QR code. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, 32(2), 247-259.

Mishel, M. H. (1983). Parent’s perception of uncertainty concerning their hospitalization child. Nursing Research, 32(6), 324-330.

Nunchai, J. & Saengnual, S. (2018). Developing simulation model for fetal position assessment training skill. Nursing Journal, 45(4), 37-46.

Phumeechanya, N. & Jeerungsuwan, N. (2013). Development of self directed learning system and learning activities in ubiquitous learning environment by using tablet and QR code to access online learning resources. Research and Development Journal, Loei Rajabhat University, 8(26), 13-24.

Polhan, B., Watanakijkrilert, D., & Pongthavornkamol, K. (2019). The effects of education and inhaler skills program through line application on symptom control among asthmatic patient. The Journal of The Royal Thai Army Nurses, 20(3), 93-103.

Poompan, P., Tilokskulchai, F., Prasopkittikun, T., & Limprayoon, K. (2013). Factors influencing parents’ uncertainty in chronically ill children with intubation during critical period. Journal of Nursing Science, 30(3), 15-24.

Strategy and Planning Division, Office of the Permanent Secretary of MOPH. (2020). Public Health Statistics A.D. Retrieved March 11, 2021 from https://www.bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/2563_0.pdf. (in Thai)

Teerarungsikul, N. (2002). Nursing care for premature infants. (3rd ed.). Bangkok: Press. (in Thai)

Urharmnuay, M., Namprom, N., & Soontornchai, P. (2010). Neonatal nursing at risk. In Urharmnuay, M., Lamchang, S., & Yenbut, J. Pediatric nursing, 1, (pp. 79-104). Chiang Mai: Faculty of Nursing Chiang Mai University. (in Thai)

World Health Organization. (2020). Infant Mortality. Retrieved March 11, 2021 from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/levels-and-trends-in-child-mortality- report-2020

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-21