ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • ศักดิ์สยาม สุวรรณสุทธิ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกัน, โรคโควิด-19, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง 367 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ เก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกันยายน 2565 โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยสถิติ Multiple logistic regression

     ผลการวิจัย พบว่า อสม. ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 43.72) มีทัศนคติ แรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 56.51, 89.47 และ 98.89) การปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคโควิด-19 อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 53.46) เมื่อควบคุมตัวแปร พบว่า อสม. ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จะมีโอกาสปฏิบัติงานลดลงร้อยละ 46 และ 52 (OR= 0.54, 95%CI: 0.30 - 0.98, OR= 0.48, 95%CI: 0.26 - 0.87) เมื่อเทียบกับผู้ที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา อสม.ที่ปฏิบัติงานระหว่าง 6 - 10 ปี จะมีโอกาสปฏิบัติงานดีกว่า 1.97 เท่า (OR= 1.97, 95%CI: 1.05 - 3.71) เมื่อเทียบกับ อสม. ที่ปฏิบัติงานระหว่าง 0 - 5 ปี อสม. ที่มีทัศนคติระดับสูง จะมีโอกาสปฏิบัติงานดีกว่า 1.85 เท่า (OR= 1.85, 95%CI: 1.16 - 2.93) เมื่อเทียบกับ อสม.ที่มีทัศนคติระดับปานกลาง อสม. ที่มีแรงจูงในการปฏิบัติงานระดับสูง จะมีโอกาสปฏิบัติงานดีกว่า 3.96 เท่า (OR= 3.96, 95%CI: 1.76 - 8.89) เมื่อเทียบกับ อสม. ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง

     ข้อเสนอแนะ กระทรวงสาธารณสุขควรจะต้องเสริมสร้างให้ อสม. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 และให้ อสม. มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง สถานการณ์การระบาดของโรคร่วมกับหน่วยงานในชุมชน

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Anusri, B. (2021). The role and participation of village health volunteers in the prevention of COVID-19, Udon Thani Province. Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus, 10(2), 610-619.

Aiamnui, S. (2021). Factors influencing surveillance and prevention practices of COVID-19 among Village Health Volunteers in Kongkrailat District, Sukhothai Province. Thai Journal of Public Health and Health Education, 1(2), 75-90.

Best, J. W. (1981). Research in education. New jersey: Prentice-Hall. Bloom, B. S. (1976). Taxonomy of education objective, handbook I: cognitive domain. New York: David Mckay.

Chinnabutr, W. & Phakdisorawit, N. (2021). The role of Village Health Volunteers (VHVS) in preventing the Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak according to government policy of Mueang district Suphanburi province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 6(2), 304-318.

Department of Disease Control. (2022). Coronavirus disease situation 2022. Retrieved March 5, 2022 from https://www.ddc.moph.go.th/viralpneumonia/situation.php. (in Thai)

Department of Health Service Support. (2011). VHV's manual on surveillance, control and prevention aggressive disease. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Ltd. (in Thai)

Department of Health Service Support. (2020). Knowledge of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) for staff and VHV (Gray shirt warriors) knocking on the door of every house. Ministry Public Health: Nonthaburi. (in Thai)

House, J. S. (1981). Work stress and social support. Reading. Mass: Addison-Wesley.

Kitphati, R., Singweratham, N., Nawsuwan, K., & Khordsanthiah, P. (2021). Influence on proactive Coronavirus 2019 preventive motivation in the community among village health volunteers. Journal of Health Science, 30(5), 814-823.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610.

Mowen, J. C. & Minor, M. (1998). Consumer behavior. (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall

Naing, L., Winn, T., & Rusli, B. N. (2006). Practical issues in calculating the sample size for prevalence studies. Archives of Orofacial Sciences, 1(1), 9-14.

Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office. (2022). Annual report 2022. Nakhon Si Thammarat: Ministry of Public Health. (in Thai)

Nawsuwan, K., Singweratham, N., Waichompu, N., & Chayakul, K. (2020). The successful implementation of novel Coronavirus (COVID-19) in the community of Village Health Volunteers (VHVs) in Thailand. Princess of Naradhiwas University Journal, 12(3), 195-212.

Schermerhorn, J. R. (2008). Management. (9thed.). New York: John Wiley & Sons.

Sichon District Public Health Office. (2022). Sichon district COVID-19 report 2022. Nakhon Si Thammarat: Ministry of Public Health. (in Thai)

Siripornwut, N. (2021). Perceptiononthe Coronavirus disease COVID-19 into the role in disease control of village health volunteers in Phrom Buri district, Sing Buri province. Academic Journal of North Bangkok University, 10(1), 77-87.

Siriworawatchai, W. (2021). Factors influencing in-role performance of Village Health Volunteer (VHV) on COVID-19 surveillance and prevention in Phuphiang district, Nan province. Maharaj Nakhon Si Thammat Medical Journal, 4(2), 63-75.

Thanormchayathawat, B., Ratchatawan, R., & Junwin, B. (2021). Factors influencing self-care prevention behaviors and society of Coronavirus disease 2019 among Village Health Volunteer performance (VHV) in Nakhon Si Thammarat province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 6(12), 360-375.

World Health Organization. (2020). Coronavirus. Geneva: World Health Organization. Wongti, S. (2021) Factors affecting preventive behavior for coronavirus disease 2019 among village health volunteers, Sukhothai province. The thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of master of public health program, Naresuan University. (in Thai)

Yeunyow, T., & Boonserm, P. (2020). The relationship between knowledge and attitude toward on prevention behavior of the Coronavirus infection 2019 (COVID-19) among female Village Health Volunteer (VHV), Surin province. Medical Journal of Srisaket Surin Burirum Hospitals, 35(3), 555-564.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-23