ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดตรัง

ผู้แต่ง

  • ศุภชาติ เขมวุฒิพงษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

คำสำคัญ:

คุณภาพชีวิต, ผู้สูงอายุ, โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

บทคัดย่อ

     การวิจัยนี้แบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจังหวัดตรัง และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง คำนวณกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซี่มอร์แกน จำนวน 410 ตัวอย่าง และทำการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และ 3) แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบไคสแควร์ Fisher's Exact Test และ Spearman rank correlation

     ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 68.29 มีความเชื่อและทัศนคติระดับสูง ร้อยละ 76.83 มีความคิดเห็นด้านทรัพยากรและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขระดับปานกลาง ร้อยละ 58.29 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัวระดับปานกลาง ร้อยละ 54.88 แต่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับต่ำ ร้อยละ 54.63 ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับกลาง ร้อยละ 82.93 คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 82.73 คะแนน (+11.09) เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า ด้านทรัพยากรและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ด้านการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว และด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต เป็นไปในทางบวกอยู่ในระดับต่ำ (r= 0.242, 0.278 และ 0.236)

     ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขควรนำข้อมูลที่ได้ไปออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังสามารถการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.278. Retrieved July 25, 2022 from https://www.scienceopen.com/book?vid=c20c4174-d8dc-428d-b352-280b05eacdf7.

Armeeroh, A., & Poum, A. (2018). Knowledge and attitude associated with self-care behavior among hypertension patients in Kohsathon sub-district, Takbai district, Narathiwat province. Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 37(1), 38-49.

Bartz, A. E. (1999). Basic statistical concepts. (4th Edition). New Jersey: Preentice–Hall.

Best, J. W. (1981). Research in education. (3nded). Englewod Cliffs: Prentice-Hall.

Bloom, B. S., Hastings, T. J., Madaus, G. F. (1971). Hand Book on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: McGraw – Hill Book Company Inc.

Bootwisas, N. & Intarasat, U. (2021). Factors contributing quality of life for elders: a studying case in Phra Nakhon Si Ayutthaya city, Phra Nakhon Si Ayutthaya province. (Research report). Phra Nakhon Si Ayutthaya: Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. Phra Nakhon Si Ayutthaya Campus. (in Thai)

Borba, A., Arruda, I., Marques, A., Leal, M., and Diniz, A. (2019). Knowledge and attitude about diabetes self-care of older adults in primary health care. Ciência & Saúde Coletiva, 24, (1), 125-136. https://doi: 10.1590/1413-81232018241.35052016.

Bureau of Health Promotion, Department of Health. (2019). Standard essential body of knowledge for workforce health promotion for public health officers. Chronic Non-communicable Diseases. Nonthaburi. (in Thai)

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 10(1), 905-918.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2016). WHOQOL-BREF-THAI. Retrieved July 25, 2022 from https://www.dmh.go.th/test/whoqol/. (in Thai)

Doloh, M. (2016). Factors related the quality of life among the elderly in the southern border provinces: A case study of Bala sub-district, Kabang District, Yala Province. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the master of science field in public health graduate school, Yala Rajabhat University. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2021). Situation of the thai older persons 2021. (Report) Bangkok.

Green, L. W. & Kreuter, M. W. (1991). Health promotion planning: An educational and environment approach. California, 2nd ed. Mayfield Publishing, 19(3), 298. Retrieved July 25, 2022 from https://deepblue.lib.umich. edu/bitstream/ handle/2027.42/30012/0000380.pdf?sequence= 1&isAllowed=y.

Hinkhaw, C., Leaungsomnapa, Y., Pattamasutthikun, N., Srithahai, J., Khanviset, S., & Pootthai, P. (2017). Quality of life of people with chronic illness in the responsible areas of Tha Chang sub-district administrative organization, Chanthaburi province. Journal of Health Science Research, 11(1), 23-32.

Jumneansuk, A., Detboon, P., Mingmai, K., Phophak, S., Phoha, S., & Phanitcharoen, S. (2017). Quality of life among elderly who are living with chronic diseases, Srichomphu district, Khon Khan province. Ratchaphruek Journal, 15(2), 16-26.

Kabmanee, N., Ouicharoen S., & Sakulkoo, P. (2021). The quality of life of the elderly in Thamboon Nongphai Muang, Udornthani. Journal of Boromarajonani College of Nursing Surin 11(1), 27-39.

Kaewyoo, R., Niamkerd, P., & Promsukhan, S. (2020). The relationship between social support, health care behavior and quality of life among the older people with chronic illness in the community. Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province, 3(2), 166-177.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Mingmai, K. (2018). Quality of life among older people with chronic diseases in Wiset Chai Chan, Ang Thong province. The Golden Teak : Science and Technology Journal, 5(1), 13-24.

Noknoi, C. & Boripunt, W. (2017). The quality of life of elders in Songkhla province. Princess of Naradhiwas University Journal, 9(3), 94-105.

Ong-artborirak, P. & Seangpraw, K. (2019). Association between self-care behaviors and quality of life among elderly minority groups on the border of Thailand. Journal of Multidisciplinary Healthcare. 12, 1049-1059. https://doi:10.2147/JMDH.S227617.eCollection 2019.

Srichaijaroonpong, S., Inthasoi, T., Petchwisai, A., & Paisan, R. (2016). Factors relating to the quality of life of the diabetic patients at Ban Chiang Kruea Pho Chai health promoting hospital, Chiang Kruea sub district, Muang district, Sakon Nakorn province. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen. 23(3), 23-33.

Stefanacci, R. G. (2022). Overview of aging MSD manual. Retrieved July 25, 2022 from https://www.msdmanuals.com/home/older-people’s-health-issues/the-aging-body/overview-of-aging.

Suetrong, A., & Choowattanapakorn, T. (2016). Factors predicting quality of life in older persons with heart failure. Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing. 27(2), 58-70.

Suwannasing, N., & Assana, S. (2018). Quality of life of elderly with diabetes mellitus under the responsibility of tambol Phet Charoen health promoting hospital, Phet Charoen sub-district, Muang Loei district, Loei province. Journal of Health Science and Community Public Health, 1(1), 54-69.

Tabutwong, N. (2016). Quality of life of person with diabetes and hypertension, Maetha hospital Lampang province. Journal of Disease Prevention and Control: DPC. 2 Phitsanulok, 4(1), 45-54.

Talarska, D., Tobis, S., Kotkowiak, M., Strugała, M., Stanisławska, J., & Wieczorowska-Tobis, K. (2018). Determinants of quality of life and the need for support for the elderly with good physical and mental functioning. Medical Science Monitor, 24(1), 604-1613. https://doi:10.12659/msm.907032. PMID: 29551764; PMCID: PMC5870108.

Trang Public Health Office. (2020). Chronic non-communicable diseases report 2020. Trang. (in Thai) Trang Public Health Office. (2023). Chronic non-communicable diseases report 2023. Trang. (in Thai)

United Nations. (2019). World population ageing 2019. Retrived July 25, 2022 from https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf.

Vega, T., Hilario, F., Perez-Caro, M., Nunez-Torres, R., Pinto, R. M., & Gonzalez-Neira, A. (2022). Genetic, environmental and life-style factors associated with longevity. Protocol and Response of the LONGECYL Study. SESPAS, 36(3), 260-264. https://doi.org/10.1016/j.gaceta. 2022.01.005.

Wannachart, M., Nanthamongkolchai, S., Munsawaengsub, C., & Taechaboonsermsak, P. (2015). Quality of life among elderly people with chronic disease in Ubon Ratchathani province. Journal Public Health. (Special edition), 18-19

World Health Organization. (1995). The world health organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Social Science & Medicine, 41(10), 1403-1409. http://doi:10.1016/0277- 9536(95)00112-k.

Yeesunkaew, R., Na-Nongkhai, S., Chayakula, C., & Sujirarat, D. (2016). Quality of life in end stage renal disease patients undergoing hemodialysis according to the different health benefit schemes. Vajira Nursing Journal, 18(1), 79–88.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-05-08