ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

  • ณัฏฐกานต์ ทองรัตน์ โรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • เกสราวรรณ ประดับพจน์ โรงพยาบาลพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • สุมลรัตน์ ขนอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลพรหมคีรี และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2565 เฉลี่ยต่อเดือน 334 คน กลุ่มตัวอย่างคำนวณจากใช้โปรแกรม G*Power จำนวน 160 คน เป็นผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาลพรหมคีรี ในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากผู้ป่วยและญาติในช่วงเวลาที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการ และ
3) ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากับ 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ไคสแควร

     ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อการให้บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาล พรหมคีรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M= 4.13, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการบริการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากมาจาก 2 ส่วน คือ การบริการของเจ้าหน้าที่ (M= 4.26, S.D.= 0.57) และการบริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ (M= 4.26, S.D.= 0.51) รองลงมาคือ ด้านการให้บริการของแพทย์อยู่ในระดับมาก (M= 4.15, S.D.= 0.54) 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ประเภทผู้รับบริการ สถานภาพสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มากที่สุด คือ อาคารห้องพักผู้ป่วยสามัญและห้องพิเศษไม่เพียงพอ รองลงมาคือ สถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอ และห้องน้ำ ห้องอาบน้ำมี
ไม่เพียงพอและไม่สะอาด ตามลำดับ

     ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลควรพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมต่อการให้บริการและด้านสถานที่ โดยเฉพาะด้านอาคารห้องพักผู้ป่วย ห้องน้ำ และสถานที่จอดรถ

References

Angtong, C. (2015). The study of customer satisfaction in private hospital service. Thesis of master of business administration faculty of commerce and accountancy, Thammasat University. (in Thai)

Boonyaboon, S. (2009). Work satisfaction of employees I.S. Value Co., Ltd. Nakhon Pathom province. Thesis of master of business administration program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. (in Thai)

Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health. (2022). Indicators report. Retrieved October 1, 2022 from https://www.hdcservice. moph.go.th/hdc/ reports/report. (in Thai)

Cao, Z. J., Wang, S. M., & Chen, Y. (2015). A randomized trial of multiple interventions for childhood obesity in China. American Journal of Preventive Medicine, 48(5), 552-560.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Inpatient Departments of Vejjaraklampang Hospital. (2022). The satisfaction survey of Inpatients and relatives on services of Vejcharak hospital Lampang province. Retrieved March 3, 2022 from https://www.vjlh.go.th/booking//index/form_download_view/26. (in Thai)

Institute for Good Governance Promotion. (2017). Criteria for improving the quality of public administration. Retrieved March 3, 2022 from http://www.ldd.go.th/PMQA/ 2558/PMQA 2558.pdf. (in Thai).

Kaewkrajang, B. (2015). Factors relating to patients, satisfaction towards services in oncology- medicine department at Banphaeo hospital. The thesis master of sciences program of social and health system management, graduate school, Silpakorn University. (in Thai)

King Mongkut's University of Technology Thonburi. (2017). 8 principles of quality management. Retrieved March 3, 2022 from http://www.ea.rmuti.ac.th/document/staff internet_ audit_ISO/ 00ISO Principles.pdf. (in Thai)

Kongpom, B. & Atthakorn, W. (2019). Satisfaction of service recipients on quality of service of the public health center 50 Buengkum, health department, Bangkok metropolitan administration. Vajira Medical Journal: Journal of Urban Medicine, 63(5), 373-390.

Lertlum, S. (2008). Clients, satisfaction towards health care service at out- patient of Samitivej Sukumvit hospital. The thesis of master of business administration degree in management, Srinakharinwirot University. (in Thai)

Management System Certification Institute (MASCI). (2022). Quality management system standards. Retrieved March 3, 2022 from http://masci.or.th/service. (in Thai)

Muangprom, C. (2019). Public satisfaction with the service quality of Thonburi hospital. The thesis of master of public administration, Siam University. (in Thai)

Pukdeewong, O. (2020). Customer satisfaction survey per serving Banphaeo hospital (Public Organization) outpatient service inpatient service and community service fiscal year 2020. Retrieved March 3, 2022 from https://www.bphosp.or.th/PPC64/016.pdf

Shelly, M. W. (1975). Responding to social change. Pennsylvania: Dowden Huntchisam Press. Inc. Srisaard, B. (2010). Preliminary research. Bangkok: Suweeriyasan Publisher. (in Thai)

Sooknimit, T. (2015). Satisfaction of clients at HRH Princess ChakriSirindhorn medical center. EAU Heritage journal Science and Technology, 9(1), 87-96.

Su, L., Swanson, S. R., & Chen, X. (2016). The effects of perceived service quality on repurchase intentions and subjective well-being of Chinese tourists: the mediating role of relationship quality., contents lists available at science direct tourism management. ,Journal Homepage :Tourism Management, 52(2016), 82-95.

Theerapansatian,J. (2006). A study service quality at the outpatient department of Banpheao hospital (Public Organization) prommitr branch. A master’s report submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree master of science, Silpakorn University. (in Thai)

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization). (2022). Hospital and healthcare standards. Retrieved March 3, 2022 from https://www.ha.or.th/Backend/ file upload/_news=467. (in Thai)

Wongwatcharamarin, P. (2021). Factors affecting the satisfaction of hospital clients: case study of Thammasat University hospital. Journal of the Dual Degree Program in Public Administration and Business Administration, 1-10.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-03-04