ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้โภชนบำบัดต่อระดับภาวะทุพโภชนาการและระดับสภาวะร่างกาย ของผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะทุพโภชนาการในคลินิกไตเทียม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้แต่ง

  • ณัฐฐศรัณฐ์ วงศ์เตชะ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • กิตติพร เนาว์สุวรรณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คำสำคัญ:

โปรแกรมการให้โภชนบำบัด, ภาวะทุพโภชนาการ, สภาวะร่างกาย, ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง, คลินิกไตเทียม

บทคัดย่อ

     การวิจัยแบบกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการให้โภชนบำบัดต่อระดับภาวะทุพโภชนาการและระดับสภาวะร่างกายของผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะทุพโภชนาการที่เข้ารับการรักษาในคลินิกไตเทียม โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2563 จำนวน 45 คน ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเข้าคัดออก สุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายแบบไม่แทนที่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการให้โภชนบำบัด 7 กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบคัดกรองภาวะโภชนาการ แบบประเมินภาวะทุพโภชนาการ และแบบประเมินระดับสภาวะร่างกาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Wilcoxon signed rank test

          ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 57.8 เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 54 ปี หลังการได้รับโปรแกรมโภชนบำบัด ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะทุพโภชนาการ มีระดับภาะทุพโภชนาการลดลงและ มีระดับสภาวะร่างกายดีขึ้นกว่าก่อนได้รับโปรแกรมโภชนบำบัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

     ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ นักกำหนดอาหาร และนักโภชนาการ ควรมีการนำโปรแกรม
การให้โภชนบำบัดไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชน และนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลอดจนส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองทั้งในผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อลดอัตราการส่งต่อผู้ป่วยที่บำบัดทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะทุพโภชนาการระดับรุนแรงมายังโรงพยาบาลแม่ข่าย

Downloads

Download data is not yet available.

References

Brown, R. O. & Compher, C. (2010). A.S.P.E.N. Clinical guidelines: nutrition support in adult acute and chronic renal failure. Journal of Parenteral Enteral Nutrition, 34(4), 366-377. https://www.doi.org/10.1177/0148607110374577.

Bulun, A. & Suwalee L., (2022). Food consumption behavior and factors affecting food consumption Behavior of chronic kidney disease patients at chronic disease clinic, Chiang Yuen hospital, Mahasarakham province. KKU Journal for Public Health Research, 15(2), 28-38.

Cano, N., Fiaccadori, E., Tesinsky, P., Toigo, G., Druml, W., Kuhlmann, M., et al. (2006). ESPEN guidelines on enteral nutrition: adult renal failure. Clinical Nutrition, 25(2), 295-310. https://www.doi:10.1016/j.clnu.2006.01.023.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2nd). New jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Department of Nutritional. (2019). Evaluation of malnutrition in chronic renal failure patients. Faculty of Public Health: Nakhon Pathom. (in Thai)

Gemma, S. C., Lluis, S. M., & Lourdes, R., (2005). What and how much do we eat? 24-hour dietary recall method. Nutricion Hospitalaria, 31(Supl.3), 46-48. https://www.doi:10.3305/nh.2015.31.sup3.8750.

Health Technology and Policy Assessment Program. (2017). Revised nutritional screening and evaluation tool, easy to use, does not increase workload [online]. [cited 2020 April 10]; Available from https://www.hitap.net/168140

Intha, S., Tangkawanich, T., & Yokubol, D., (2013). Effects of supportive and educative nursing program on self care. Quality of life and target clinical indicators for progression of severity of chronic kidney disease patients in a community. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University, 25(2), 95-107.

Jivakanon, S. & Kittisakulnam, P. (2013). Malnutrition in peritoneal dialysis patients: principles and evaluation. In the patronage of patronage, Textbook of guidelines for peritoneal dialysis, textbook practical peritoneal dialysis. Faculty of Medicine. Bangkok: Chulalongkorn University, (in Thai)

Jiwakanon, S., Warodomwichit, D., Supasyndh, O., Chattranukulchai, P., Pisprasert, V., Nongnuch, A., et al. (2018). Clinical practice recommendation for nutritional management in adult kidney patients 2018. Thai JPEN, 28(2), 18-67.

Kaematorn, K., Panpae, K., (2019) Factors influencing quality of life in pre-dialysis chronic kidney disease patients In CKD clinic Damnoensaduak hospital. Hua Hin Sook Jai Klai Kangwon Journal, 3(2), 28-37.

Kalsamrit, K. (2017). Nutrition for the chronic kidney disease. In Pachotakarn, K., Techangam, S. Editor, nutrition for people with kidney disease Chronic. Bangkok: Wakkawittaya. Department of Internal Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University and Rajavithi Hospital, Department of Medical Services. (in Thai)

Klabcharoen, S. (2002). The relationship between attitude towards food practice family support withDietary behaviors of chronic renal failure patients receiving Hemodialysis treatment with hemodialysis. Thesis master’s degree nutrition sciences, faculty of science. Bangkok: Mahidol University.

Lacey, K., & Pritchett, E. (2003). Nutrition care process and model: ADA adopts road map to quality care and outcomes management. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 103(8), 1061-1072.

Medical Informatics Division (2020). From the statistical data, the top 5 diseases in Thai patients who died Mae Sot Hospital, Tak Province, the past 5 years 2015 - 2019. Tak: Mae Sot Hospital. (in Thai)

Nanna, P. (2011). Effects of a supportive-educative nursing program on knowledge, self-care agency in patients with chronic kidney disease treated with hemodialysis. Journal of faculty of nursing Burapha University, 19(3), 10-22.

Oken, M., Creech, R., Tormey, D., Horton, J., Davis, T. E., McFadden, E. T., et al. (1982). Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. American Journal Clinical Oncology, 5(6), 649-655.

Pairojkittrakul, S., Harnirattisai, T., & Thitiarchakul, S. (2014). The effect of a shared care-promoting program on shared care, nutritional status and, exit site infection among continuous ambulatory peritoneal dialysis patients. Ramathibodi Nursing Journal, 20(3), 325-340.

Rebollo, P., Alvarez-Ude, F., Valdés, C., & Estébanez, C. (2004). Different evaluations of the health related quality of life in dialysis patients. Journal of Nephrology, 17(6), 833-840.

Rongmuang, D., & Sukrungreung, I. (2021). Nursing care to promote health and quality of life among the elderly undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis. Journal of health science research, 15(2),162-172.

Salamon, K. M., & Lambert, K. (2018). Oral nutritional supplementation in patients undergoing peritoneal dialysis: a randomised, crossover pilot study. Journal of Renal Care, 44(2), 73–81. https://www.doi.org/10.1111/jorc.12224

Suwanphet, N. (2010). Stress health conditions Outstanding with high-level library. Thesis Master of Nursing Yod, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. (in Thai)

Taweebut, P., Kerdmongko, P., & Amnatsatsue, K. (2017). The effect of a supportive - educative nursing program for chronic disease patients with early stage kidney disease. Journal of Public Health Nursing, 31(1), 129-145.

The Nephrology Society of Thailand. (2015). Recommendations for the prior care of patients with chronic kidney disease Kidney Replacement Therapy 2015. Bangkok. (in Thai)

The Nephrology Society of Thailand. (2018). Clinical Practice Recommendation for Nutritional Management in Adult Kidney Patients 2018 [online]. [cited 2021 April 10]; Available from: https://www.nephrothai.org/wp-content/uploads/2021/10/ Guidelines for nutrition therapy for adults with nephrotic syndrome-2018.pdf. (in Thai)

The Nephrology Society of Thailand. (2021). Thailand renal replacement therapy year 2016-2019 [online]. [cited 2021 April 10]; Available from https://www.nephrothai.org/wp-content/uploads/2021/01/1.TRT-Annual-report-2016-2019.pdf. (in Thai)

Trakulhoon, V., & Prammanasudh, B. (2020). From BNT 2000 to NT 2013 the malnutrition dentification in Adult Patients” Royal Thai Air Force Medical Gazette, 66(2), 14-32.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-21