ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

ผู้แต่ง

  • สมจิตร์ นคราพานิช สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  • รัตนา พึ่งเสมา คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

คำสำคัญ:

ปัจจัยส่วนบุคคล, ความเครียด, ความฉลาดทางอารมณ์, แรงสนับสนุนทางสังคม, พลังสุขภาพจิต

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์ : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทำนายเพื่อศึกษาพลังสุขภาพจิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ แรงสนับสนุนทางสังคม กับพลังสุขภาพจิต และปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

                วิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 140 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดความเครียด 3) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 4) แบบประเมินแรงสนับสนุนทางสังคม และ 5) แบบประเมินพลังสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ

                ผลการศึกษา : 1) พลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติทั้งในแต่ละด้านและรวมทุกด้าน 2) เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) การรับรู้ภาวะสุขภาพของนักศึกษา ความฉลาดทางอารมณ์ และแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันทำนายพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได้ร้อยละ 59.40 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .00

                สรุป : ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม การรับรู้ภาวะสุขภาพ ความเครียด ความฉลาดทางอารมณ์ แรงสนับสนุนทางสังคม ของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กับพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล ดังนั้น        ผลการศึกษาครั้งนี้ให้ข้อมูลที่สำคัญที่จะใช้ในการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-30