เผยแพร่แล้ว: 2014-05-15

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สุราของประชาชน ในเขตตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เจนจิรา เกียรติสินทรัพย์, สาริณี โต๊ะทอง, วรารัตน์ ประทานวรปัญญา, อภิรดี ขุนฉนมฉ่ำ, ปาริชาติ แว่นไวศาสตร์

12-28

ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยติดสุราที่มีปัญหาซับซ้อนด้วยระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมควร จุลอักษร, ภัทราจิตต์ ศักดา, รัตนา เหล่าปิยะสกุล, วิภาวี จันทมัตตุการ, คนึงนิตย์ วิชัยดิษฐ์, ปราณี เทพเลื่อน

64-78

ปรากฏการณ์การพยายามฆ่าตัวตายของผู้ติดสุราที่บำบัดรักษา ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภัทราจิตต์ ศักดา, สมควร จุลอักษร, วิภาวี จันทมัตตุการ, คนึงนิตย์ วิชัยดิษฐ์, กันยารัตน์ แซ่ตั้ง, ชุติมา สุขห่อ

102-116

ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาทักษะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

พรประไพ แขกเต้า, สุวดี วงษ์พนม, จารี ทิพย์พินิจ, หทัยรัตน์ นพมิตร

130-142