บทบรรณาธิการ

           วารสารราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฉบับนี้ เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย. 2561 ซึ่งวารสารฉบับนี้มีผลงานวิจัยที่หลากหลายและทันสมัยรวมทั้งบทความวิชาการที่น่าสนใจ และมีคุณภาพ บทความวิชาการได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงให้สุขภาพดี ตามวิถีชุมชน ซึ่งเครือข่ายของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ครอบครัว ชุมชน มีส่วนสำคัญมากในการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เต็มความสามารถ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวาน  ได้แก่ รูปแบบการคัดกรองความเสี่ยงของการเกิดน้ำตาลในเลือดต่ำในผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนบทความวิจัยอีกสองเรื่องจะเน้นเกี่ยวกับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในเขตเมือง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น จะเห็นได้ว่าสังคมไทยในปัจจุบัน จะเป็นสังคมของผู้สูงอายุ จึงมีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ข้อเข่าเสื่อม ภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ จะพบได้มากและผลการวิจัย จะได้นำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้สูงอายุในที่อื่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้จะมีบทความวิชาการเกี่ยวกับอาจารย์พยาบาล ได้แก่ จริยธรรมการสอนของอาจารย์พยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นผลสะท้อนให้กับอาจารย์พยาบาลได้เป็นอย่างดี

         กองบรรณาธิการ มีความภาคภูมิใจในความสามารถของคณาจารย์พยาบาล พี่น้องชาวพยาบาล และบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยมาเผยแพร่ พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป ขอเชิญชวนพี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ทีมวิทยาศาสตร์สุขภาพทุก ๆ ท่าน ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยมาเผยแพร่ และร่วมติดตามอ่านวารสาร เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อ ให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพต่อไป

                                                                                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา

                                                                                                            บรรณาธิการ

Published: 01-07-2018

Nutritional Status in the Urban Elderly

ธนัญธรรศ เพชรเมือง, ดวงหทัย กลัดนวม, เพ็ญนภา เป้งเซ่ง, อภิญญา กุลทะเล

32-43

The Perceived of Self – Esteem among Elderly People at Nongkinphen Subdistrict Warinchamrap District Ubonratchathani Province.

อริศรา บรรทะโก, อังคณา ตรงกรณ์, อัจฉรา มุสิกา, อินทุอร ว่องไว, อิศราภรณ์ กมลเลิศ, อิสริยาภรณ์ พิมล, อุดมผล สายแวว, ชญานุช พรเพ็ชร, พัชราภรณ์ วงศ์ษาบุตร

61-71