เกี่ยวกับวารสาร

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

 วารสารสาธารณสุขล้านนารับบทความวิชาการและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจ

 

กระบวนการประเมินบทความ

บทความทุกบทความจะถูกประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยใช้การประเมินแบบ double blind peer review 

 

ประเภทของบทความ

นิพนธ์ต้นฉบับ (Original article) บทความวิชาการทั่วไป (General article) รายงานผู้ป่วย (Case report) และการสอบสวนโรค (Outbreak investigation)

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

วารสารสาธารณสุขล้านนา กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง หรือราย 6 เดือน (2 เล่มต่อปี) โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

 

 ผู้ให้การสนับสนุนการจัดทำวารสาร

 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

 

ติดต่อผู้ประสานงาน : นางสาวเรณุกา เขียวงาม และนางสาวอรวรรณ นามวงศ์

อีเมล : lannadpc10@gmail.com

โทรศัพท์ : 053-140774 - 6 ต่อ 202 หรือ 206