กองบรรณาธิการ

วารสารสาธารณสุขล้านนา

คณะที่ปรึกษา

            นายแพทย์ศุภชัย  ฤกษ์งาม                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน  กรมควบคุมโรค

            นายแพทย์อรรถพล   ชีพสัตยากร            นักวิชาการอิสระ

            นายแพทย์วิวัฒน์   โรจนพิทยากร            นักวิชาการอิสระ

            รศ.ดร.นิมิตร    มรกต                               คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            นางเสาวนีย์     วิบุลสันติ                          ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

บรรณาธิการ

            นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง                 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

รองบรรณาธิการ

            ดร.นารถลดา   ขันธิกุล                             สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

            ศ.ดร.ธีรภาพ   เจริญวิริยะภาพ                  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

            ศ.ดร.สาคร   พรประเสริฐ                         คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ศ.ดร.สมเดช   ศรีชัยรัตนกูล                    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ.ดร.ปรัชญา  สมบูรณ์                          คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ.ดร. อติพร แซ่อึ้ง                               คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ.ดร.เพ็ญประภา  ศิวิโรจน์                    คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ.ดร.ปิยะรัตน์  บุตราภรณ์                      คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

            รศ.นพ.เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย             คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ผศ.ดร.นพ.ชัยสิริ อังกุระวรานนท์            คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            รศ.ดร.วราภรณ์   บุญเชียง                      คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์                   คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ดร.สินีนาฏ   ชาวตระการ                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            ผศ.ดร.ยุทธนา  หมั่นดี                             คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

            รศ.ดร.จรณิต  แก้วกังวาน                        คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

            ผศ.ดร.พญ.สารนาถ  ล้อพูลศรี นิยม         คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  มหาวิทยาลัยมหิดล

            นางศุทธินี วัฒนกูล                                  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

            ดร.ประยุทธ  สุดาทิพย์                             กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

            นายแพทย์เจริญ  ชูโชติถาวร                   สถาบันโรคทรวงอก  กรมการแพทย์

            นายแพทย์นัฐพนธ์  เอกรักษ์รุ่งเรือง         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 

            นายแพทย์วาที สิทธิ                               สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่          

            ดร.อังคณา แซ่งเจ็ง                                สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

            ดร.เจริญศรี   แซ่ตั้ง                                 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

            ดร.บัญชา ขำศิริ                                      สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 

            นายอำนวย   ทิพศรีราช                           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ผู้จัดการ 

            นางสาวเกสรา ไชยล้อม                          สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ตรวจสอบเนื้อหาและพิสูจน์อักษร

            นางสาวธัญญาพรรณ   เรือนทิพย์

            นางสาวปิยนุช  โนจา

            นายเกรียงศักดิ์  ขัติยะ

            นางสาวพัชณี   สมุทรอาลัย

คณะประชาสัมพันธ์

            นายสวาท   ชลพล

            นางสาวยุภาพร ศรีจันทร์

            นายกีรติกานต์  แก้วเรือน