Contact

กองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขล้านนา
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
143 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทร. 053-140774 - 6 ต่อ 202, 206 โทรสาร 053-140773 , 053-271789
Email address: lannadpc10@gmail.com
Website: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/LPHJ

Principal Contact

นารถลดา ขันธิกุล
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
Phone 053-140774 - 6

Support Contact

เกสรา ไชยล้อม
Phone 053-140774 - 6 ต่อ 202