วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ โดยมีขอบเขตของผลงานตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษา บทวิจารณ์ บทความปริทัศน์ ในสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ การแพทย์ การสาธารณสุข การพยาบาล ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการเผยแพร่      ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน      ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

ภาษาที่รับตีพิมพ์      ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

รับบทความวิชาการและบทความวิจัย

2019-01-25

วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับ Volume 1 Issue 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ Thai Jo On Line Submission

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2563): วารสารสหวิชาการเพื่อสุขภาพ

ดูเล่มทุกฉบับ

Online ISSN: